412062A Psykologian sovellukset II 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
13.1.–11.2.2020
2.8.2019–20.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet
  • Opiskelija osaa määritellä terveyden ja mielenterveyden käsitteet ja teoriat
  • Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia psyykkisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä
  • Opiskelija osaa kuvata normaalia ja poikkeavaa käyttäytymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
  • Opiskelija osaa selittää terveyden ja mielenterveyden hoitomallien toimintaa
Sisältö

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu käsitys terveyden psykologisesta perustasta ja mielenterveyttä sekä hoitoa selittävistä malleista ja luokittelujärjestelmistä. Tavoitteena on että opiskelija tutustuu yksilöiden välisiin eroihin ja niiden diagnosointiin psyykkisten, kognitiivisten ja sosiaalisten toimintojen osalta. Lisäksi opiskelijaa autetaan ymmärtämään psykologian merkitys terveyden edistämisessä eri organisaatioissa.

 

Sisältö

·    -Terveyden ja mielenterveyden käsitteet ja teoriat

    - Psykoterapiat

·    -Kriisi- ja traumapsykologia

·    -Psykologinen asiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatuksen ja opetuksen organisaatioissa

Toteutustavat

Luentoja ja muuta opetusta max. 24 t sekä itsenäistä työskentelyä noin 110 tuntia

Esitietovaatimukset

Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatuspsykologian aineopintoja

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

1) Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. (16. painos, Cengage Learning: U.K.). Luvut 6,10 ja 11.
2) Saari, S. (2003). Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. (Helsinki: Otava).
3) Bennet, P. (2008). Introduction to clinical health psychology. (Buckingham: Open University Press)
4) Corey, G. (2013). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. (Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole)

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arvionti perustuu opintojaksokohtaisesti kurssin alussa ilmoitettaviin tuotoksiin. Yksi tai useampia seuraavista: luennot, tehtävät yksin, pareittain ja ryhmässä, harjoitukset, demonstraatiot, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkielma, seminaari, tentti tai muu kurssin alussa ilmoitettu suoritustapa.

 

0 = Opiskelijoiden tuotos on keskeneräinen ja hajanainen, vastauksesta ei käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotos ei vastaa lainkaan tehtävänantoa.

1 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin pintapuolinen, ja kurssimateriaalin käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaus on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotos on melko pintapuolinen. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaus on tehtävänannon mukainen. Vastauksen rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotos on kurssin ydinteemat kattava, ja kirjoitustyyli paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksessa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja se on täysin tehtävänannon mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotos on laaja ja syvällinen. Kurssin ydinmateriaalien lisäksi myös täydentävää materiaalia on hyödynnetty jonkin verran. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva, argumentoiva ja kriittinen. Vastaus on täysin tehtävänannon mukainen. Tuotoksen rakenne on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin laaja ja tieteellinen kokonaisuus, josta ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Virva Siira
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Virva Siira, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat, psykologian sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
412062A Psykologian sovellukset II 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.