412067A Ohjauksen psykologia I 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
11.3.–16.4.2020
2.8.2019–18.3.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet
  • Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia lainalaisuuksia
  • Opiskelija osaa määritellä ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian peruskäsitteet, - teoriat ja suuntaukset
  • Opiskelija osaa tunnistaa ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian toimintana
  • Opiskelija osaa soveltaa ohjauksen perusmenetelmiä ohjausprosessin rakentamiseen
  • Opiskelija osaa antaa esimerkkejä henkilökohtaisten työskentelyedellytystensä tunnistamisesta

 

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia lainalaisuuksia ja  erottaa ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian toisistaan sekä ymmärtää niiden yhtäläisyyksiä. Tähän pyritään ohjaamalla opiskelijaa kokeilemaan erilaisia ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian menetelmiä, perehtymällä teoriaan ja käsitteisiin sekä syventymällä käytännön ja teorian keinoin omien henkilökohtaisten työskentelyedellytysten tunnistamiseen.

 

Sisältö

  • Ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian peruskäsitteet, erot ja yhtäläisyydet

  • Ohjaus, neuvonta, konsultaatio ja terapia toimintana ja käytännön sovelluksia

  • Ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian perusteoriat

  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologinen perusta
Toteutustavat

Luentoja ja muuta opetusta max. 24 t sekä itsenäistä työskentelyä noin 110 tuntia

Esitietovaatimukset

Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatuspsykologian aineopintoja

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

1) Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. (16. painos, Cengage Learning: U.K.). Luvut 17-18.

2) Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (Gaudeamus)

3) Eronen, S. & Lahti-Nuutila, P. (2012 tai uudempi). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. (Helsinki: Edita Publishing Oy)

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti kurssin alussa ilmoitettaviin tuotoksiin. Yksi tai useampia seuraavista: luennot, tehtävät yksin, pareittain ja ryhmässä, harjoitukset, demonstraatiot, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkielma, seminaari, tentti tai muu kurssin alussa ilmoitettu suoritustapa.

 

0 = Opiskelijoiden tuotos on keskeneräinen ja hajanainen, vastauksesta ei käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotos ei vastaa lainkaan tehtävänantoa.

1 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin pintapuolinen, ja kurssimateriaalin käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaus on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotos on melko pintapuolinen. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaus on tehtävänannon mukainen. Vastauksen rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotos on kurssin ydinteemat kattava, ja kirjoitustyyli paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksessa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja se on täysin tehtävänannon mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotos on laaja ja syvällinen. Kurssin ydinmateriaalien lisäksi myös täydentävää materiaalia on hyödynnetty jonkin verran. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva, argumentoiva ja kriittinen. Vastaus on täysin tehtävänannon mukainen. Tuotoksen rakenne on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotos on erittäin laaja ja tieteellinen kokonaisuus, josta ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Ville Tikkanen
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Ville Tikkanen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat, psykologian sivuaineopiskelijat

Lisätiedot

Jos suoritat kurssin pelkästään tenttimällä, ovat kirjat seuraavat:

1) Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (Gaudeamus).

2) Eronen, S. & Lahti-Nuutila, P. (2012 tai uudempi). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. (Helsinki: Edita Publishing Oy).

 

Ilmoittaudu opintoihin
412067A Ohjauksen psykologia I 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.