412072A Kognitiivinen psykologia II 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
17.1.–27.2.2020
2.8.2019–24.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kognitiivisia prosesseja ja aivomekanismeja sekä tunnistaa niiden tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ihmistä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä. Opiskelija osaa arvioida kognitiivisen psykologian tutkimukseen liittyviä erilaisia paradigmoja.Opiskelija tunnistaa kognitiivisen ja neurotieteen suhteen
ja tunnistaa kognitiivisen psykologian teoriat. Lisäksi opiskelija osaa arvioida kriittisesti kognitiivisten perusprosessien käsitteitä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

  • Kognitiivisen psykologian teoriat ja käsitteet erilaisten kognitiivisten perusprosessien tutkimuksen alueella; tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, kognitiiviset taidot, kuten kieli ja ajattelu, oppiminen, toiminnan ohjaus
  • Kognitiivisen psykologian tutkimusmenetelmät, kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen suhde
Toteutustavat

Verkkoluentoja ja yksilötyöskentelyä yhteensä 24 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä

Esitietovaatimukset

Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa psykologian aineopintoja

Oppimateriaali

Eysenck, Keane (2000) Cognitive psychology: A student’s handbook, tai uudempi painos, luvut 8-16.
Saariluoma, Kamppinen & Hautamäki (2001) Moderni kognitiotiede, luvut 1-4 ja 6-9.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen suorittamalla verkkotehtävät Optimaympäristössä olevien luentojen ja harjoitustehtävien pohjalta.

 

Opiskelijan hyväksytty suoritus muodostuu osatehtävistä saadun hyväksytyn sähköisen palautteen ja suoritettujen itsenäisten harjoitustöiden perusteella.

 

Harjoitustyöt arvioidaan esitetyn kriteeristön mukaan, joka muodostaa hyväksyttyjen verkkoluentojen kanssa kurssin arvosanan.

 

0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

1 = erittäin pintapuolista, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

2 = pintapuolista, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtivaa ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattista ja analyyttista, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Seppo Laukka
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Seppo Laukka, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus, monimuoto-opetus (verkkokeskustelu) ja etäopetus

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja muiden tiedekuntien opiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
412072A Kognitiivinen psykologia II 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.