407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
26.3.–31.3.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.
75 €

Opintojakso toteutetaan kesällä 2020. Tarkista aikataulu WebOodista.

HUOM! Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian aineopintoihin (POIA) ilmoittautuneille. Lisätietoja avoin.yliopisto@oulu.fi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

  • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

  • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia
Sisältö
  • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

  • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

  • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

  • tilastollisen päättelyn perusteet

  • estimointi

  • tilastollisia testauksia
Toteutustavat

Luentoja 24h, pienryhmäopetusta 14h sekä itsenäistä työskentelyä 96h

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot/Psykologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa

Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä oppimistehtävän, jossa lähtökohtana ja materiaalina käytetään kurssin luento- ja muuta opetusta, asiantuntijaluennoista koostettua videomateriaalia ja kirjallisuutta. Oppimistehtävää suunnitellaan ja kehitellään pienryhmätyöskentelyssä opettajan ja toisten opiskelijoiden avulla ja työ esitellään lopuksi toisille opiskelijoille esimerkiksi posterisessiossa. Oppimistehtävä voi myös koostua useista pienemmistä osatehtävistä.

 

Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi pienimuotoinen määrällinen tutkimus, analyysi ja yhteenveto toisten tekemistä, tiettyyn aihepiiriin liittyvistä määrällisistä tutkimuksista, valmiin määrällisen aineiston analyysi tai jotakin määrällisen tutkimuksen erityiskysymystä erittelevä esseetehtävä.

 

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

 

Opiskelijan kurssisuoritus on

 

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Jouni Peltonen
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Jouni Peltonen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei.

Opetuksen aika ja paikka
Kesä 2020
Järjestämistapa

Lähiopetus tai monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ja kasvatustieteen sivuaineopiskelijat

Lisätiedot

Muualla suoritetuilla tutkimusopinnoilla voi kerran korvata tiedekunnan tutkimusopinnot. Myös tiedekunnassa tehdyillä opinnoilla voi kerran korvata tutkimusopinnot sivuaineopinnoissa, jos alkuperäiset opinnot on suoritettu (ei AHOToitu) tiedekunnassa. Muutoin vastuuopettaja katsoo suoritustavan.

Ilmoittaudu opintoihin
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.