407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
26.3.–31.3.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.
75 €

Opintojakso järjestetään kesällä 2020. Tarkista aikataulu WebOOdista

HUOM! Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian aineopintoihin (POIA) ilmoittautuneille. Lisätietoja avoin.yliopisto@oulu.fi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita

 • tulkita ja arvioida tekemiään laadullisia tutkimuksia
Sisältö
 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat

 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa

 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja

 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet

 • laadullisen tutkimuksen aineistot

 • tutkimussuunnitelma
Toteutustavat

Luentoja 18h, pienryhmäopetusta 16h sekä itsenäistä työskentelyä n. 100h

Esitietovaatimukset

Ei ole

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa.

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Erityisesti luvut 1-3 ja 5-6.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. ERITYISESTI OSA I. Jyväskylä: PS-kustannus.

Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (myös Ellibs).


Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento-osuus:

Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä oppimistehtäviä, joiden tavoitteena on soveltaa luentojen ja kirjallisuuden antia  oman kandidaatin tutkielman aihepiirin ja kysymyksenasettelun muotoiluun.

Harjoitukset:

Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä kandidaatin tutkielman tutkimussuunnitelman.

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

Opiskelijan kurssisuoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Anu Alanko
Arviointiasteikko

Luentotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Pienryhmässä laadittava tutkimussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Anu Alanko, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus. Luennot ja pienryhmäopetus.

Kohderyhmä

Kaikki tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat

Lisätiedot

Muualla suoritetuilla tutkimusopinnoilla voi kerran korvata tiedekunnan tutkimusopinnot. Myös tiedekunnassa tehdyillä opinnoilla voi kerran korvata tutkimusopinnot sivuaineopinnoissa, jos alkuperäiset opinnot on suoritettu (ei AHOToitu) tiedekunnassa. Muutoin vastuuopettaja katsoo suoritustavan.

Ilmoittaudu opintoihin
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.