ay811102P Laitteet ja tietoverkot (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
9.9.–16.10.2019
14.8.–4.9.2019
Verkko-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää mikroprosessorien perusrakenteen ja sen kehityksen
- tunnistaa mikroprosessoreiden keskeiset ominaisuudet (sananleveys, kellotaajuus, tehonkulutus, integrointiaste, RISC/CISC) ja valita niiden perusteella ongelmaan sopivan prosessorin
- kuvata tiedon esitysmuodot (binääri, heksadesimaali, oktaali) ja tiedon tallennus- ja esitysmuodot tietokoneessa ja tietoliikenteessä
- kuvata mikroprosessoreiden keskeiset oheislaitteet, väylät ja liitynnät (muistit, I/O, USB, I2C, SPI)
- selittää keko- ja pinomuistin käytön periaatteet ohjelmoinnin näkökulmasta
- selittää internetin ja sen tunnetuimpien protokollien (TCP, UDP, HTTP, TLS/SSL, XMPP, DHCP) perusteet ja historian
- selittää laitteiden verkkoon kytkemisen tavat ja verkon ja sen protokollien tasoarkkitehtuurin
- kuvata verkon rakenteesta johtuvat viiveet, pakettien häviön ja kapasiteetin käsitteet ja ymmärtää niiden vaikutukset sovellusten ja palveluiden kehittämiseen
- selittää langattomien verkkojen erityispiirteet
- tunnistaa jollakin ohjelmointikielellä perusrakenteet siitä miten verkkoja käytetään sovellusohjelmoijan näkökulmasta verkkoa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden toteuttamisessa

Sisältö

Mikroprosessorien kehitys ja perusrakenteet. Mikroprosessoreiden keskeiset ominaisuudet (sananleveys, kellotaajuus, tehonkulutus, integrointiaste, RISC/CISC). Tiedon esitysmuodot ja tiedon tallennus- ja esitysmuodot tietokoneessa ja tietoliikenteessä. Keskeiset oheislaitteet, väylät ja liitynnät (muistit, I/O, USB, I2C, SPI). Keko- ja pinomuisti ohjelmoinnin näkökulmasta. Internet ja protokollat, protokollien tasoarkkitehtuuri. Verkon viiveet, pakettien häviö ja kapasiteetti. Langattomat verkot. Verkko-ohjelmoinnin perusteet.

Tutustu myös tietojenkäsittelytieteen avoimen väylään

Toteutustavat
Luennot, (20 h) itsenäinen opiskelu (30 h), laskuharjoitukset ja harjoitukset (20 h), demonstraatiot (20 h), referaatit (20 h), muu aktivoiva lähiopetus ja ryhmätyöskentely (20 h).
Yhteydet muihin opintoihin
 
 
Oppimateriaali

Luentomateriaali, demonstraatiot, harjoitustehtävät ja kurssiin alussa ilmoitettu muu materiaali ja kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Verkkotentti, henkilökohtainen portfolio, essee, jatkuva arviointi.
Opettaja
Antti Juustila
Arviointiasteikko

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty

Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä
Ilmoittaudu opintoihin
ay811102P Laitteet ja tietoverkot (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.