ay040024Y Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku/Tieteellinen viestintä (AVOIN YO) 4 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Monimuoto-opinnot
Terveys- ja hyvinvointialat
Terveystieteet
Suomi
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kokkola
-
Tarkista hinta järjestävältä kesäyliopistolta.

Opintojakso ei toteudu 2019-20. Ota tarvittaessa yhteyttä teija.myllymaki(at)kpkesayliopisto.fi.

Peruttu
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet. Opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa käyttää lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita sekä oppii arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

Opiskelija tietää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet. Opiskelija tuntee julkaisuprosessin eri vaiheet ja käytännöt.

Opiskelija tuntee eri tutkimusasetelmien ja niiden analyysin pääpiirteet. Hän osaa arvioida erityyppisten harhojen ja sattuman osuutta tutkimustuloksiin. Hän tuntee tieteellisen havaintoaineiston keräämisen ja aineiston tilastollisen käsittelyn alustavasti. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja. Hän tuntee hyvän tutkimustulosten raportoinnin periaatteet.

Sisältö

Tutkimustieto:
Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista (kliininen lääketiede, epidemiologia, biolääketiede ja terveystieteet)

Tieteellisen artikkelin lukeminen:
Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, bibliometria, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, aineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Tiedonhaku:
Kirjaston atk-palvelut, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, CINAHL, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.

Lääketieteellisen tutkimuksen erityispiirteet:
Eettiset ohjeet, kliinistä lääkeainetutkimusta koskevat määräykset, koe-eläinten käyttö tutkimuksessa, tutkimusryhmät.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus

Arviointiasteikko

1-5 / hylätty

Opintoneuvonta
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, koulutussihteeri Teija Myllymäki, teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi
Ilmoittaudu opintoihin
ay040024Y Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku/Tieteellinen viestintä (AVOIN YO) 4 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.