740151P Biokemian menetelmät I 10 op

Lukuvuosi 2019-2020
8.9.–27.10.2019
14.8.–13.9.2019
Lähiopinnot
Luonnontieteet
3254 Biokemia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
52,5 €

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojaksosta syyslukukauden luento-osan 20h (3,5 op). Loppukoe+ 2 uusintaa (vkot 46, 49 ja 5) Linnanmaan kampuksella

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää biokemian tutkimus­laboratorion perusmenetelmiä
  • osaa käyttää laboratoriolaitteita ja työskennellä turvallisesti
  • kykenee valmistamaan tarvittavia liuoksia
  • osaa dokumentoida ja esittää laboratorio- ja muiden töiden suoritusta ja tuloksia
Sisältö

Opintojakso kattaa käytännön biokemian perusmenetelmät. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat: turvallisuus laboratoriotyöskentelyssä, kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset havainnot, pitoisuuksien ja laimennosten laskeminen, pipetin kalibrointi ja huolto, biologisten molekyylien identifiointi ja pitoisuuden määrittäminen, sentrifugien toimintaperiaattet ja käyttö, spektrofotometria, SDS-PAGE- ja agaroosigeelielektroforeesit, ohutlevy- ja paperikromatografia, proteiininpuhdistuksen perusteet, kromosomaalisen DNA:n eristäminen bakteereista, plasmidi-DNA:n eristäminen mini-prep –menetelmällä, RNA:n eristäminen nisäkäskudoksesta, rasva-aineiden eristäminen muskottipähkinästä, steriili työskentely, mikrobien kasvatuksen perusteet, dialyysi, suodatus ja pH:n mittaaminen. Lisäksi käsitellään ja harjoitellaan muita kurssitöissä tarvittavia menetelmällisiä ym. taitoja, kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvaajien piirtäminen, kuvankäsittely, seminaariesitelmä ja hyvä tieteellinen käytäntö.

Toteutustavat

34 h luentoja ja lasku- ym. harjoituksia, 120 h lab. Läsnäolo laboratoriotöissä pakollinen. Opintojaksosta on mahdollista suorittaa pelkkä luento-osuus (3,5 op).

Esitietovaatimukset

Biomolecules, Biomolecules for Biochemists tai Biomolecules for Bioscientists

Yhteydet muihin opintoihin

-

Oppimateriaali

Oheislukemistona soveltuvin osin: Reed, Holmes, Weyers & Jones: Practical skills in biomolecular sciences, 4th edition, Pearson, 2013.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa  tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Jatkuva arviointi (kotitehtävät, työpäiväkirja, työselostukset), lopputentti

Opettaja
Kaija Autio
Arviointiasteikko

1-5/hylätty

Opintoneuvonta
Jari Heikkinen, avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Pääaineopiskelijat

Lisätiedot

Opetuspaikka: Luennot ja tietokoneharjoitukset: Linnanmaa, laboratorio: Kontinkangas.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat kurssista syyslukukauden luento-osan 20h (3,5 op), biologian BT-opiskelijat myös laboratorioharjoitukset (4,5 op).

Ilmoittaudu opintoihin
740151P Biokemian menetelmät I 10 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.