ay410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
28.10.–22.12.2019
2.8.–5.11.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta

 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät

 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta

 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä

 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

Opintojakson keskeiset sisällöt

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa

 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä

 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät

 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset
Toteutustavat

Luennot (14 t), verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely (111 t)

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja.

Oppimateriaali
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suoritustavat: Kurssin suoritustavat ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

 

Arviointikriteerit:

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tehtävänannon toteuttamiseen sekä kurssimateriaalin (luennot ja kirjallisuus) käsittelytavan ja käsittelytavan perustelemisen huolellisuuteen ja oppineisuuden osoittamiseen. Arvioinnissa huomioidaan myös työskentely kurssin aikana (mm. luento- ja harjoitustehtävät).

 

Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija osoittaa tuntevansa kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät. Opiskelija osaa vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Opiskelija osaa analysoida kasvatustodellisuutta hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tarkastelu on analyyttista ja perusteltua.

 

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelija ei ole osoittanut tuntevansa kasvatuspsykologian tutkimusalueita ja -tehtäviä. Opiskelija ei tunnista kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tarkastelu ei ole perusteltua eikä sitä suhteuteta kasvatuspsykologian tutkimustraditioihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Opettaja
Heli Kiema-Junes
Arviointiasteikko

 

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Heli Kiema-Junes, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Luennot klo 17-20: ma 28.10.L10 to 31.10. L10 ti 05.11.2019 L10 - Luentojen Zoom-yhteys: Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt25 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 15.11.2019 mennessä - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 16.11. - su 24.11.2019 - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 22.12.2019 mennessä
Järjestämistapa

Lähi- ja monimuoto-opetusta

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.