ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
17.12.2019–16.2.2020
2.8.–15.12.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa

  • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa

  • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö

 

  • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet

  • Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet

  • Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset

  • Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä

  • Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Toteutustavat

Luennot (14 t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111 t)

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

Oppimateriaali
  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

  • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (myös Ellibs) [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]
Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, seminaarityö, verkkoseminaari, essee

 

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelijan osoittama yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisten käsitteiden käyttö, ja kasvun ja kasvatuksen eri konteksteihin sijoittuvien peruskysymysten analyyttinen tarkastelu on selkeästi jäsentynyttä ja asioita pyritään suhteuttamaan toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisten, monikulttuuristen ja oikeudellisten kysymysten arkielämän eri tilanteisiin soveltava tarkastelu on pohtivaa ja asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan ainakin jonkin verran esille. Lisäksi suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisten, yhteiskuntapoliittisten ja ammatillisten lähtökohtien kuvaus on selkeää ja asianmukaista. Kaikissa kurssin perus- ja seminaariosan suorituksissa opiskelijan tekemien tarkastelujen punaisen langan tulee olla näkyvissä ja lähteiden käytön tulee olla pääasiassa hyvää.

 

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Opettaja
Veli-Matti Ulvinen
Arviointiasteikko

hyväksytty / hylätty

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Veli-Matti Ulvinen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
- Luennot klo 17-20: ti 17.12. L10 ke 18.12. L10 to 19.12. L10 - Luentojen Zoom-yhteys Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt25 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 10.01.2020 mennessä - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 11.01. - su 19.01.2020 - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 16.02.2020 mennessä
Järjestämistapa

Lähiopetus / monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.