ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
1.4.–31.5.2020
2.8.2019–10.4.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja perusopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktperusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä

  • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita

  • soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.
Sisältö

Sisältö

  • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset

  • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut

  • kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu
Toteutustavat

Luennot (14 t), verkkoseminaari (10 t), itsenäistä työskentelyä (111 t)

Seminaarityö, essee

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena- opintojakso.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja.

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

 

Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.

Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

 

 

Hyväksytyssä kurssisuorituksessa opiskelija käyttää kasvatusfilosofian ja etiikan keskeisiä käsitteitä asianmukaisissa yhteyksissä. Hän osaa jäsentää kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja pääosin loogisesti ja osoittaa osaamisensa pohtimalla ja perustelemalla ajatuksensa kasvatusfilosofian ja kasvatuksen etiikan käsitteistöä ja lähteitä käyttäen.


Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Arviointiasteikko

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
- Luennot klo 17-20: ke 01.04. L10 ti 07.04. L10 ke 08.04.2020 L10 - Luentojen Zoom-yhteys Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt25 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 24.04.2020 mennessä - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 25.04. - ma 04.05.2020 - Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 31.05.2020 mennessä Luentojen Zoom-yhteys tarkentuu
Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.