ay411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
23.9.–27.10.2019
2.8.2019–29.2.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja aineopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktaineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • osaa eritellä tieteenteon filosofisia lähtökohtia, niiden filosofista perusteltavuutta sekä taustaoletuksia

  • osaa eritellä ja vertailla kasvatustieteen tieteenteoreettisten pääsuuntausten filosofisia argumentteja sekä niihin liittyviä ongelmia ja vahvuuksia.

  • ymmärtää  tieteenteoreettisten perusoletusten ja sitoumusten  merkityksen tieteelliselle tutkimustyölle ja pystyy hyödyntämään tätä ymmärrystä omissa opinnäytetöissään sekä osallistumalla tieteelliseen argumentointiin ja keskusteluun
Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

  • oman aikamme tieteenfilosofiset ja -teoreettiset pääsuuntaukset ja niiden historiallinen tausta

  • ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset paradigmat, niiden filosofiset taustaoletukset, vahvuudet ja ongelmakohdat

  • kasvatustieteen teoriahistorialliset murrokset

  • filosofisten ja -teoreettisten oletusten merkitys tutkimustyölle
Toteutustavat

Luentoa (12t), harjoitukset/verkkoseminaari (16t), itsenäistä työskentelyä (107t).

Esitietovaatimukset

Perusopinnot

Oppimateriaali

Esseetehtävän pohjaksi luetaan soveltuvin osin noin 350 sivua kurssikirjallisuutta, sisältäen sekä suomen- että vieraskielistä materiaalia. Opettajan kanssa sovitusti on mahdollista käyttää myös muuta opintojakson teemaan sopivaa kirjallisuutta.

 

 

Wulf, C. (2003). Educational science. (Ensisijainen saatavana myös pdf-versiona netistä:

http://www.pedocs.de/volltexte/2010/1564/pdf/Educational_Science_final_D.pdf)


Aaltola, J. 1994. Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta.

Hilpelä, J. 1998. Kasvatustieteellinen ajattelu.

Holma, K. & Mälkki, K. (2011) Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa.

Kiikeri, M. & Ylikoski, P. (2004) Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.

Raatikainen, P. (2004) Ihmistieteet ja filosofia.

Trigg, R. (1993) Rationality & Science. Can Science Explain Everything?

Trigg, R. (2000) Understanding Social Science. Philosophical Introduction to the Social Sciences.

Tschamler, H. (1983). Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Pädagogen.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin. Esseetehtävän kirjoittaminen.

 

Arviointikriteerit

 

0 = luetun materiaalin ydinsisältö ei ilmene esseetehtävästä.

1 = asiat esitetään pintapuolisesti, asioiden väliset yhteydet jäävät epäselviksi, lähteiden käyttö heikkoa.

2 = asiat esitetään melko pintapuolisesti, asioiden väliset yhteydet jäävät jossain määrin epäselviksi, lähteiden käyttö heikkoa, itsenäinen pohdinta on vähäistä tai puuttuu kokonaan.

3 = asiasisällöt hallitaan hyvin, kirjallisuuden käsittely on pohtivaa  ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = asiasisällöt hallitaan erittäin hyvin, aihepiirien käsittely on jokseenkin systemaattista ja analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista. Jossain määrin mukana myös hyvin perusteltua itsenäistä ajattelua.

5 = asiasisällöt hallitaan erinomaisesti, aihepiirien käsittely on systemaattista ja analyyttistä, asioita suhteutetaan toisiinsa erittäin hyvin, lähteiden käyttö on erinomaista. Mukana myös hyvin perusteltua itsenäistä ja kriittistä ajattelua.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Eetu Pikkarainen, Teemu Hanhela
Arviointiasteikko

0–5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka
- Luennot ma 23.09. klo 17-21 sali L9 ti 24.09. klo 17-21 sali L9 ke 25.09. klo 17-21, sali 10 - Luentojen Zoom-yhteys: Kasvatustieteen aineopintojen (35 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt35 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa la 05.10. - la 12.10.2019 - Kurssiesseen palautus Moodleen su 27.10.2019 mennessä
Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.