ay407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
28.10.2019–6.1.2020
2.8.–27.10.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

  • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

  • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia
Sisältö
  • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

  • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

  • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

  • tilastollisen päättelyn perusteet

  • estimointi

  • tilastollisia testauksia
Toteutustavat

Luentoja 24t, harjoitukset/verkkoseminaari 14t sekä itsenäistä työskentelyä 90t

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot/Psykologian perusopinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

  • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.
Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä oppimistehtävän, jossa lähtökohtana ja materiaalina käytetään kurssin luento- ja muuta opetusta, asiantuntijaluennoista koostettua videomateriaalia ja kirjallisuutta. Oppimistehtävää suunnitellaan ja kehitellään pienryhmätyöskentelyssä opettajan ja toisten opiskelijoiden avulla ja työ esitellään lopuksi toisille opiskelijoille esimerkiksi posterisessiossa. Oppimistehtävä voi myös koostua useista pienemmistä osatehtävistä.

 

Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi pienimuotoinen määrällinen tutkimus, analyysi ja yhteenveto toisten tekemistä, tiettyyn aihepiiriin liittyvistä määrällisistä tutkimuksista, valmiin määrällisen aineiston analyysi tai jotakin määrällisen tutkimuksen erityiskysymystä erittelevä esseetehtävä.

 

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

 

Opiskelijan kurssisuoritus on

 

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Jouni Peltonen, Riikka Heiskanen
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Jouni Peltonen ja Riikka Heiskanen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei.

Opetuksen aika ja paikka
1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)

Kurssiaika: 28.10.-17.11.2019

Opettaja: Jouni Peltonen

Tutor: Riikka Heiskanen

- Luentoa 12t

- Luennot: ma 28.10., ti 29.10., ke 30.10.2019 klo 17-21, luennot salissa L9

- Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 03.11.2019 mennessä
2) Tilastollinen analyysi (2 op)

Kurssiaika: 04.11.-17.11.2019

Opettaja: Jouni Peltonen

Tutor: Riikka Heiskanen

- Luentoa 12t

- Luennot: ma 04.11., ti 05.11., ke 06.11.2019 klo 17-21, luennot salissa L9

- Luentojen Zoom-yhteys: Kasvatustieteen aineopintojen (35 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt35

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).

Ennen luentoa kannattaa:

asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download

testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test

katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

- Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 17.11.2019 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)

Kurssiaika: 09.12.2019-06.01.2020

Opettaja: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen

- Harjoituksia 14t

- Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 09.12. - pe 13.12.2019

- Seminaarin Zoom-yhteys tarvittaessa https://oulu.zoom.us/j/...

- Loppuraportin palautus Moodleen ma 06.01.2020 mennessä

Järjestämistapa

Lähiopetus tai monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.