ay411007A Koulutusjärjestelmät I (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
27.1.–29.3.2020
2.8.2019–26.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja aineopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktaineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella suomalaista koulutusjärjestelmää sen historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissa

  • ymmärtää vertailevan koulutusjärjestelmätarkastelun näkökulman ja osaa käyttää siihen liittyvää käsitteellistä välineistöä
Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään osana Eurooppalaista koulutusjärjestelmää, EU:n koulutuspolitiikkaa sekä maailmanlaajuisia koulutuspoliittisia virtauksia. Huomiota kiinnitetään koulutusjärjestelmän arvioinnin kysymyksiin, sekä koulutuksen kansainvälisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisiin koulutusjärjestelmiin vaikuttaviin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Toteutustavat

Verkkoseminaari (18t), itsenäistä työskentelyä (117t).

Esitietovaatimukset

Perusopinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria I

Yhteydet muihin opintoihin

Kurssi on osa Kasvatustieteen aineopintoja (35-45 op).

Oppimateriaali

Ajankohtaiset koulutusjärjestelmiä käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tieteelliset artikkelit tai tieteellisten teosten luvut.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen läsnäolo, seminaareissa käsiteltävien artikkelien lukeminen, tiivistelmien laatiminen, seminaarityö.

 

Esimerkkikriteeristö

Arviointikriteerit

 

0 = kirjalliset tehtävät eivät tuo esiin luettujen tekstien ydinsisältöä.

1 = asiat esitetään pintapuolisesti, asioiden väliset yhteydet jäävät epäselviksi, lähteiden käyttö heikkoa.

2 = asiat esitetään melko pintapuolisesti, asioiden väliset yhteydet jäävät jossain määrin epäselviksi, lähteiden käyttö heikkoa, itsenäinen pohdinta on vähäistä tai puuttuu kokonaan.

3 = asiasisällöt hallitaan hyvin, tekstien käsittely on pohtivaa  ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = asiasisällöt hallitaan erittäin hyvin, aihepiirien käsittely on jokseenkin systemaattista ja analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista. Jossain määrin mukana myös hyvin perusteltua itsenäistä ajattelua.

5 = asiasisällöt hallitaan erinomaisesti, aihepiirien käsittely on systemaattista ja analyyttistä, asioita suhteutetaan toisiinsa erittäin hyvin, lähteiden käyttö on erinomaista. Teksteissä mukana myös hyvin perusteltua itsenäistä ja kriittistä ajattelua.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Pauliina Rautio
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Pauliina Rautio, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka
- Verkkoseminaari Moodlessa maanantaisin ja lauantaisin ma 27.01. - la 29.02.2020 välisenä aikana - Seminaarityön ohjeistus ja tehtävänanto Moodlessa ma 09.03.2020 - Seminaarityön palautus Moodleen su 29.03.2020 mennessä
Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay411007A Koulutusjärjestelmät I (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.