ay402109P Käyttäytymisen haasteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
27.2.–19.4.2020
2.8.2019–23.2.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2551 Erityispedagogiikka
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä haastavan käyttäytymisen keskeisiä käsitteitä ja kuvata niiden piirteitä pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologisesta ja yhteisöllisestä viitekehyksestä käsin
 • tunnistaa erilaisia käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta
 • tuntee tuen tarjoamisen muotoja ja monialaisen yhteistyön sisällön ja merkityksen
 • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat tai koulukiusaaminen voivat johtaa syrjäytymiseen.
Sisältö
 • Käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöitä erilaisista viitekehyksistä
 • Haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja
 • Lasten ja nuorten neurologisten taustojen esim. AD/HD:n yhteys käyttäytymiseen
 • Tunne-elämän merkitys lapsen kehitykselle ja siihen liittyvä tuen tarve
 • Käyttäytymishäiriöiltä suojaavat tekijät ja suotuisan kehityksen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • Vahvuusperustaisuuden, oppilaan kohtaamisen ja tuen vaikutus oppilaan itsetunnon kehittymiseen ja käyttäytymiseen
Toteutustavat

 luennot (ensimmäinen ehdottoman pakollinen), tutustumiskäynti, itsenäistä työskentelyä sekä 3 h tentti

Esitietovaatimukset

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op

Yhteydet muihin opintoihin

Sivuaineen muut opintojaksot:

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
 • 402107P Kommunikaation haasteet (5 op)
 • 402108P Oppimisen haasteet (5 op)
 • 402110P Erityiskasvatus elämänkulussa  (5 op)
Oppimateriaali

Alla olevista 4 teosta
- Positiivisen psykologian voima. 2015. (toim.) Uusitalo-Malmivaara, L. Jyväskylä. PS-kustannus
JA
- Dufva , V. & Koivunen, M. 2012. ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä. PS-Kustannus. 293 s.


Alla olevista yksi teos:

- Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. PS-Kustannus. 165 s.
TAI
Araneva, M. 2016. Lapsen suojelu - toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum.
TAI
Kerola, K. & Sipilä A-K. 2017. Haastava käyttäytyminen – syitä ja muutoksen mahdollisuuksia. Oulu: Tervaväylän koulu.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin ja vierailukäynnille osallistumista ja kirjallisuuden (3 teosta) ja luentojen tenttimistä opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Tuomo Vilppola
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Tuomo Vilppola, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei ole

Opetuksen aika ja paikka
Johdantoluento 27.2. klo 16.15-17.45 sali PR104

Luentojen etäopetushuone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Tule mukaan hyvissä ajoin. Ole hyvä ja kirjaudu nimelläsi (Maija ).

Sujuvan työskentelyn edistämiseksi ennen luentoa kannattaa:

· asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download
· testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test
· katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Opintokokonaisuuden Zoom-yhteys luentojen osalta on https://oulu.zoom.us/my/erkka25 Weboodin tiedoista poiketen (yllä) avoimen yliopisto-opetuksen toteutuksessa ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu opiskelijoiden suorittamien eri tehtävien arvioinista.

Järjestämistapa

Lähiopetus, monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402109P Käyttäytymisen haasteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.