ayA255102 Erityispedagogiikka (Oulu) (AVOIN YO) 25 op

Lukuvuosi 2019-2020
27.8.2019–31.5.2020
2.8.–2.9.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2551 Erityispedagogiikka
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
375 €

Erityispedagogiikan perusopintojen infotilaisuus

 27.8. klo 17.00-18.00 Linnanmaan kampuksella salissa L6.

I

Ajankohtaisia tietoja  mm. etäyhteydestä ja infotallenteesta alla kohdassa 'Opetuksen aika ja paikka'

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä erityispedagogiikan aseman koulutus ja kasvatusjärjestelmän tukena
  • tunnistaa ja analysoida erillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmän ja toisaalta inklusiivisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmän piirteitä
  • kuvata oppimisen yksilöllisiä haasteita
Sisältö

Erityispedagogiikka tutkimus- ja tieteenalana on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii teoreettista ja praktista erityiskasvatustapahtumaa. Lähitieteitä ovat kielitiede, psykologia, sosiologia ja lääketiede, sekä liikunta- ja musiikkitiede, joiden käsitteitä ja teorioita erityiskasvatuksessa hyödynnetään. Erityispedagogiikka kasvatuksen osa-alueena keskittyy tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen kysymyksiin. Tällöin käytetään käytännön erityispedagogiikasta määritelmää erityiskasvatus, joka on laajasti sekä kasvatusta ja opetusta. Tehtävänä on tuottaa kasvatuksen ja opetuksen alueella toimiville kasvattajille, opettajille ja ohjaajille tietoa ja taitoa kohdata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja opiskelijoita, jotka tarvitsevat oppimisessaan yksilöllistä tukea sekä henkilökohtaisia, vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä. Erityispedagogiikka tukee käytännön pedagogisin keinoin lasta ja nuorta kehittymään sosiaalisesti, toiminnallisesti, emotionaalisesti ja tiedollisesti yksilöllisten kehitysresurssiensa mukaisesti. Erityisopetus koulussa tukee yhtäältä yleistä opetusta ja oppimista, mutta se voi kohdistua yksilölliseen opetukseen, oppimiseen ja oppilaan kuntouttamiseen, jolloin puhutaan yhä laajemmin kuntouttavasta opetuksesta. Kuntouttavaan opetukseen sisältyy vaihtoehtoisten menetelmien lisäksi yhteiskunnan palvelujärjestelmän tukitoimenpiteet. Nykyään erityisopetus on ammattiala, jossa painotetaan tavoitteellisia käytännön menettelytapoja sekä erityisiä ja yksilöllisiä opetustoimenpiteitä tarvitsevien yksilöiden opetusta, yhteistyötaitoja sekä valmiutta verkostotyöhön.

Toteutustavat

Sivuaine koostuu seuraavista kursseista:

  • ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
  • ay402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
  • ay402108P Oppimisen moninaisuus (5 op)
  • ay402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
  • ay402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

 Tarkemmat kurssikohtaiset tiedot löytyvät sivuaineoppaan "opintojaksot" välilehdeltä.

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op) suoritetaan ensin.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojaksoittain

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kokonaisuuden numeerisesti arvioitavat opintojaksot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

0 = Opiskelijoiden tuotokset ovat keskeneräisiä ja hajanaisia, eikä niistä käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotokset eivät vastaa annettuja tehtävänantoja.

1 = Opiskelijoiden tuotokset ovat erittäin pintapuolisia, ja kurssimateriaalien käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaukset/tuotokset on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotokset ovat melko pintapuolisia. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaukset ovat tehtävänannon mukaisia. Vastausten/tuotosten rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotokset kattavat kurssien ydinteemat, ja kirjoitustyyli on paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksissa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja ne ovat  täysin tehtävänantojen mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotokset ovat laajoja ja syvällisiä. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva ja kriittinen. Vastaukset ovat täysin tehtävänannon mukaisia. Tuotos on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotokset  ovat erittäin laajoja ja muodostavat tieteellisiä kokonaisuuksia, joista ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Tuotosten rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia. Tuotokset/vastaukset on tehty ajallaan.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

1-5

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Minna Rossi-Salow, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Erityispedagogiikan perusopintojen infotilaisuus

Ti 27.8. klo 17-18 Luentotallenne infosta https://oulu.zoom.us/recording/play/4yb3nRMDmB9pJBkxOhAWqtSukPICI-zPRT_n2XRBxjFki99yMt12fM7iOJ2VVnLP?autoplay=true&startTime=1566914403000

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Tule mukaan hyvissä ajoin. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).

Ennen infoluentoa kannattaa:

· asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download

· testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test

· katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Opintokokonaisuuden Zoom-yhteys luentojen osalta on https://oulu.zoom.us/my/erkka25 

Järjestämistapa

Lähiopetus, monimuoto-opetus

Ilmoittaudu opintoihin
ayA255102 Erityispedagogiikka (Oulu) (AVOIN YO) 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.