ay695100P Johdatus viestintään (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1151 Tiedeviestintä
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita viestintää informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija osaa selittää viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa pääpiirteittäin median historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. Opiskelija kykenee analysoimaan, tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius suunnitella omaa viestintää opittujen periaatteiden pohjalta.

Sisältö

Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat

Toteutustavat

Verkko-opinnot

Oppimateriaali

Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa (2003 tai uudempi) JA verkko-oppimateriaali: Karvonen, Erkki: Johdatus viestintätieteisiin

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aloitusluento, ohjattu verkko-opiskelu Optimassa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Järjestämistapa

Itsenäinen työskentely

Ilmoittaudu opintoihin
ay695100P Johdatus viestintään (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.