ay694597S Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1151 Tiedeviestintä
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö

Tiedeviestinnän perusteet

Toteutustavat

Verkko-opinnot

Oppimateriaali

 
Karvonen, Erkki, Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo: Julkaise tai tuhoudu!: johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino, 2014

JA

Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aloitusluento, ohjattu verkko-opiskelu Optimassa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, verkkotentti.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Järjestämistapa

Itsenäinen työskentely

Ilmoittaudu opintoihin
ay694597S Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.