ay694531S Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1151 Tiedeviestintä
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö

Mediakulttuurin kehitys

Toteutustavat

Verkko-opinnot

Oppimateriaali

Väliverronen, Esa (toim.): Journalismi murroksessa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009

TAI

Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Helsinki: SKS, 2016

TAI

Gripsrud, Jostain: Understanding Media Culture. London: Arnold, 2002

TAI

ruotsiksi Gripsrud, Jostain: Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aloitusluento, ohjattu verkko-opiskelu Optimassa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Järjestämistapa

Itsenäinen työskentely

Ilmoittaudu opintoihin
ay694531S Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.