ay694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1151 Tiedeviestintä
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksiin.

Toteutustavat

Verkko-opinnot

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI
Vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015) (verkossa: http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa)

Nettilähteet:

- Journalistin ohjeet : http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Oheislukemisto:

- JSN periaatelausumat: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460
- Tutustumisen arvoinen ja osin kirjallisuuden kanssa päällekkäinen on http://toimittajanrikoslaki.fi/-sivusto, josta löytyvät oleelliset tiedot lainsäädännöstä.

Muu materiaali:

- Optimassa oleva materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Case-tehtävä, vertaisarviointi, tentti ja osallistuminen verkkokeskusteluun.

 

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Järjestämistapa

Itsenäinen työskentely

Ilmoittaudu opintoihin
ay694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.