ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
27.10.–3.12.2019
-
Lähiopinnot
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6311 Taloustiede
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa Suomen talouden kehityksen historiaa, kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa ja arvioida hyvinvointivaltiomme keskeisiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla Suomen talouden eri osa-alueiden keskeisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouden ja talouspolitiikan historiaan, sen nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Kurssilla perehdytään Suomen talouden toimintaan ja kehitykseen esimerkiksi globalisaation, alue- ja kuntatalouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssilla paneudutaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin määrittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssin keskeiset aihealueet ovat:

- Suomen talouskehitys 1800-luvun lopulta nykypäivään
- Tuottavuus- ja talouskasvu
- Globalisaatio ja Suomi
- Julkistalous ja hyvinvointivaltion haasteet
- Työmarkkinat
- Aluetalous ja aluepolitiikka
- Kuntatalous

Toteutustavat

Luennot (32 h), itsenäistä opiskelua (98 h) ja tentti (3 h)

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija tuntee Suomen talouden keskeiset osa-alueet ja osaa arvioida niiden vaikutuksia valtion, kuntien, yritysten ja kansalaisten jokapäiväiseen toimintaan.

Järjestämistapa

Lähiopetus.

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Ilmoittaudu opintoihin
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.