ay724108P Rahoitusmarkkinat (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
2.9.–9.10.2019
-
Lähiopinnot
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6354 Rahoitus
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

 
Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa,
2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet,
3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity

Toteutustavat

Luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (94 h), tentti (3 h)

Oppimateriaali

Pilbeam: Finance & Financial Markets (3. painos), Palgrave Macmillan, lisäksi muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Rahoitusmarkkinoiden yleisten toimintamekanismien ymmärrys sekä talouden eri toimijoiden moninaisten funktioiden tuntemus.

Järjestämistapa

Lähiopetus

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Ilmoittaudu opintoihin
ay724108P Rahoitusmarkkinat (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.