A250604 Psykologia, aineopinnot 50 op

Lukuvuosi 2019-2020
8.1.–30.9.2020
2.8.2019–15.1.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
10
525 €

Psykologian perus- ja aineopintojen infotilaisuudet opiskelijoille

ke 28.8. klo 17-18.30 PR104 (Linnanmaan kampus) sekä Zoom-yhteydellä ( https://oulu.zoom.us/my/psyka25    )

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).

Ennen luentoa kannattaa:

Psykologian aineopinnot alkavat kevälukukaudella ja jatkuvat seuraavalle syksylle (Proseminaari).  POIA-opiskelijoiden kiintiö lukuvuodelle 2019-2020 on 10 opiskelijaa. Aikataulut tarkentuvat syksyn 2020 osalta myöhemmin. Kevään 2020 alustavat aikataulu on julkaistu osalle opintojaksoista- muiden opintojaksojen osalta tiedot tarkentuvat myöhemmin. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilön ylläpitämät ajantasaiset verkkosivut löydät täältä https://sites.google.com/edu.oulu.fi/psykologia/home/aineopinnot-poia

HUOM! Keväällä 2019 opintonsa aloittaneet psykologian aineopintojen opiskelijat- tarkemmat tiedot opinnoista ovat Opintopolussa https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37511877641

Osaamistavoitteet
  • Psykologian aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan psykologian teorioita ja käsitteitä inhimillisen käyttäytymisen jäsentämiseen ja analysointiin.
  • Opiskelija osaa soveltaa psykologian tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja kykenee analyyttiseen ja ongelmakeskeiseen ajattelutapaan, niin että hän kykenee itsenäiseen gradutyöskentelyyn.
  • Opiskelija pystyy arvioimaan psykologista tietoa ja hankkimaan sitä erilaisista tieteellisistä julkaisuista ja lähteistä.
  • Opiskelija kykenee itsenäiseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä esiintymiseen.

 

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista: 

407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
407041A Kvalitatiivinen tutkimuksen peruskurssi 5 op
412072A Kognitiivinen psykologia (5 op)
412059A Kehityspsykologia II (5 op)
412067A Ohjauksen psykologia I (5 op)
412062A Psykologian sovellukset II (5 op)
 

Psykologian sivuaineeseen (35 op) kuuluu lisäksi:
412073A Psykologian proseminaari (5 op)

Kasvatuspsykologian pääaineeseen (45 op) kuuluvat lisäksi:
412074A Kasvatuspsykologian kandidaattiseminaari 10 op
407047A Kypsyysnäyte 0 op
411014A Polkuja työelämään 5 op

Toteutustavat

Luentoja ja muuta opetusta.

Esitietovaatimukset

Psykologian perusopinnot

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kunkin opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentit, osallistuminen lähiopetukseen/verkko-opetukseen, esseet

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Ville Tikkanen
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Ville Tikkanen (ville.tikkanen@oulu.fi), muu opintoneuvonta Minna Pesonen, avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka

Psykologian aineopintokursseille ilmoittaudutaan Oulun yliopiston Avoimen yliopiston kautta, ja opiskelijapaikkoja on kymmenen (10). Opiskelu järjestetään integroidusti tiedekunnan päiväopetukseen. Opiskelijat noudattavat siis läsnäolo- ja aikatauluvelvoitetta lähiopiskelijana. Aineopintojen kursseja ei videoida eikä tallenneta. Aineopintokurssien tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Järjestämistapa

Luentoja ja muuta opetusta. Opintoihin sisältyy osallistuminen psykologiseen tutkimukseen.

Kohderyhmä

Kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Lisätiedot

Luento-opetukselle vaihtoehtoinen tapa opintojen suorittamiseen on osallistua kahdella, opiskelijan itse valitsemalla opintojaksolla kirjatenttiin.

Seuraavat opintojaksot voidaan suorittaa kirjatentteinä siten, että kukin opiskelija voi suorittaa yhden perusopintojen ja yhden aineopintojen kurssin tenttimällä annetut kirjat ja siten, että kullekin opiskelijalle tulee yhteensä enintään 2 kirjatenttinä suoritettua opintojaksoa.

Tarkemmat tiedot tentittävistä kirjoista ja tenttipäivistä esitetään kunkin kurssin tiedoissa.

 

1) PSYKOLOGIAN SOVELLUKSET I:TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIA I 412057P

2)PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA 412071P

3) KEHITYSPSYKOLOGIA II 412059A

4) PSYKOLOGIAN SOVELLUKSET II 412062A

5) OHJAUKSEN PSYKOLOGIA I 412067A

Ilmoittaudu opintoihin
A250604 Psykologia, aineopinnot 50 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.