Oppilaitosyhteistyö

Tervetuloa toteuttamaan opintoja yhteistyössä Oulun yliopiston avoimen yliopiston kanssa!

Oulun yliopiston avoin yliopisto toteuttaa Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Tältä sivulta löydät tietoa yhteistyöoppilaitoksia varten avoimien yliopisto-opintojen järjestämiseen liittyvistä käytännöistä.

Oppilaitokset voivat hakea opintojen oikeutta järjestää Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta avoimena yliopisto-opetuksena. Oulun yliopiston avoimien yliopisto-opintojen järjestämisoikeutta haetaan ensisijaisesti vuosittaisen hakuajan puitteissa. Alakohtaiset opetuslupahakulomakkeet löytyvät täältä. Avoimien yliopisto-opintojen järjestämisoikeuksien vuosittain toteutettava keskitetty haku avataan syyskuussa. Oulun yliopiston avoimelle yliopistolle tehdyt hakemukset toimitetaan hakuajan päätyttyä käsiteltäväksi tiedekuntiin. Tiedekuntien päätökset saatuaan avoin yliopisto tiedottaa yhteistyöoppilaitoksia myönnetyistä opintojen järjestämisoikeuksista ja aloittaa sopimusvalmistelut yhteistyöoppilaitosten kanssa opetuksen järjestelyistä ja rahoituksesta.

Hakuajan ulkopuolella tehtävistä opintojen järjestämisoikeuksien hakemuksista tulee olla etukäteen yhteydessä Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Yhteistyöoppilaitos voi oppiaineesta riippuen järjestää Oulun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja joko lähiopetuksena, verkko-opintoina tai monimuoto-opetuksena.

Lähiopetus
Opinnot koostuvat yhteistyöoppilaitoksessa järjestettävästä luento-opetuksesta, harjoituksista ja tenteistä. Yhteistyöoppilaitos vastaa kaikista opetukseen liittyvistä kustannuksista.

Monimuoto-opetus
Opinnot koostuvat pääsääntöisesti Oulun yliopiston avoimen yliopiston tuottamista verkkoluennoista ja muusta verkko-opetuksesta sekä lisäksi yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden muodostamille opintoryhmälle erikseen suunnatusta verkko- tai lähiopetuksesta.

Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden opintoryhmille suunnattu osa opetuksesta (verkko-opetus tai paikallinen lähiopetus) toteutetaan oppilaitoskohtaisten tutor-opettajien ohjaamana. Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen kustannuksista oman opintoryhmänsä tutorin palkkioiden sekä mahdollisten muun paikallisesti järjestettävän opetuksen osalta.

Verkko-opinnot
Opinnot järjestetään kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot voivat olla joko ohjattua opiskelua tai verkossa olevaan materiaaliin perustuvaa itseopiskelua.

Oulun yliopisto perii yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijakohtaisen maksun. Maksun suuruudet tarkastetaan vuosittain. Maksun suuruus määräytyy opintojen toteutusmuodon (lähi- tai monimuoto-opetus) mukaan. Hinnastosta voidaan poiketa, mikäli toteutus poikkeaa tavanomaisesta monimuoto- tai lähiopetuksesta. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat maksut ilmoitetaan yhteistyöoppilaitokselle sopimuksen teon yhteydessä.

Yhteistyöoppilaitoksilta perittävät maksut 1.8.2017 alkaen
Oulun yliopisto perii yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijakohtaisen maksun myönnettyjen opinto-oikeuksien perusteella. Maksu on neljä euroa (4€) per opiskelija per opintopiste kaikesta opetuksesta.

Yhteistyöoppilaitokset voivat lisätä Oulun yliopiston perimään maksuun omia kulujaan kattavan osan. Opiskelijoilta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia.

Monimuoto-opetuksena toteutettavissa opinnoissa suunnitteluvastuu opetuksen toteuttamisesta on keskeisiltä osin Oulun yliopiston tiekunnilla. Yhteistyöoppilaitos vastaa tällöin lähinnä paikallisesti järjestetyn opetuksen ja opiskelun tuen suunnittelusta. Lähiopetuksena toteutettavissa opinnoissa yhteistyöoppilaitos vastaa pääosin itse opetuksen suunnittelusta.

Yleensä avoimena yliopisto-opetuksena toteutettavissa opinnoissa opettajina toimivat Oulun yliopiston oppiaineen omat opettajat. Mikäli opettajan rekrytointi tapahtuu yhteistyöoppilaitoksen toimesta tulee opettaja hyväksyttää opetusluvan antaneessa tiedekunnassa. Lisäksi mikäli opettaja ei ole aiemmin opettanut Oulun yliopistossa tai Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisissa avoimen yliopiston opinnoissa, tulee opettajasta lähettää henkilötiedot avoin.yliopisto@oulu.fi osoitteeseen opettajan rekisteröimiseksi yliopiston tietojärjestelmään hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista.

Opetus tulee toteuttaa aina Oulun yliopiston voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Kaikista yhteistyöoppilaitoksen järjestämästä opetuksesta laaditaan ennen opetuksen alkua opintokokonaisuuden tai opintojakson kuvaus, joka päivitetään Opintopolku.fi -palveluun.

Yhteistyöoppilaitokset vastaavat pääsääntöisesti itse järjestämänsä avoimen yliopisto-opetuksen markkinoinnista.

Oulun yliopisto markkinoi yhteistyöoppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettavia opintoja myös Oulun yliopiston verkkosivuilla. Yhteistyöoppilaitos markkinoi koulutusta omalla alueellaan ja mainitsee markkinoinnissaan sekä muussa toiminnassaan että opetus on Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaista.

Yhteistyöoppilaitoksen kanssa laaditaan sopimus, jossa määritellään toteutettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot sekä Oulun yliopiston ja järjestävän yhteistyöoppilaitoksen vastuut ja tehtävät. Sopimus tehdään ennen lukuvuoden opetuksen alkamista.

Oulun yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat ilmoittautuvat opinnot järjestävään oppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat suorittavat myös koko opintomaksun opinnot järjestävään oppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitoksen oman ilmoittautumisen lisäksi opiskelijat rekisteröityvät ennen opintojen alkua myös Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Opinto-oikeuden saaminen ja opintosuoritusten kirjaaminen edellyttävät rekisteröitymistä avoimeen yliopistoon.

Rekisteröityminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämissä Oulun yliopiston avoimissa yliopisto-opinnoissa etenee seuraavien vaiheiden mukaan:

 1. Yhteistyöoppilaitos ottaa vastaan opiskelijoiden ilmoittautumiset ja opintomaksut omien käytäntöjensä mukaan.
   
 2. Kun opintojakson/opintokokonaisuuden käynnistyminen yhteistyöoppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos pyytää rekisteröitymislinkit sopimusliitteessä mainituilta yhteyshenkilöiltä opiskelijoidensa rekisteröitymistä varten. Rekisteröitymislinkkejä voi pyytää eri opintoihin erikseen tai useampaan opintokokonaisuuteen tai -jaksoon yhdellä kertaa. Pyyntö tehdään verkkolomakkeen kautta: www.oulu.fi/avoinyliopisto/rekisteroitymislinkit
   
 3. Yhteistyöoppilaitos lähettää opintojakson/opintokokonaisuuden rekisteröitymislinkin oppilaitokseen ilmoittautuneille opiskelijoille ja ohjeistaa opiskelijat rekisteröitymään ILPA-järjestelmässä ennen opintojen alkua. Jokaiselle yhteistyöoppilaitoksen opintojaksolle/opintokokonaisuudelle on oma rekisteröitymislinkki. Oikean rekisteröitymislinkin toimittaminen opiskelijoille on ehdottoman tärkeää.

Huomioitavaa:

 • Mikäli opiskelija ei voi rekisteröityä ILPA-järjestelmän kautta (verkkopankkitunnusten puuttuessa), yhteistyöoppilaitoksen tulee toimittaa opintojakson tiedot ja opiskelijan ilmoittautumistiedot osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi opinto-oikeuden kirjaamista varten.
   
 • Rekisteröitymislinkin toimittaminen opiskelijoille hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua on tärkeää, koska opinnoissa tarvittavien käyttäjätunnusten saaminen edellyttää rekisteröitymistä avoimeen yliopistoon. Useampaa yksittäistä opintojaksoa suorittavan opiskelijan on rekisteröidyttävä jokaiselle opintojaksolle erikseen (jokaisesta opintojaksosta toimitetaan oma rekisteröitymislinkki).
   
 • Koko opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden opiskelijoiden ei tarvitse rekisteröityä erikseen saman opintokokonaisuuden alajaksoille.
   
 • Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija saa Oulun yliopiston käyttäjätunnuksen ja salasanan ilmoittauduttuaan opintoihin.

Opintosuoritukset
Kaikki Oulun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston opintorekisteriin. Yhteistyöoppilaitos pyytää yliopistolta opiskelijalistat ja toimittaa niillä opintojen suoritukset osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi.

Opintojen hyväksilukeminen
Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat voivat tarvittaessa hakea aiempien opintojensa hyväksilukemista osana avoimina yliopisto-opintoina suoritettavaa opintokokonaisuutta AHOT-menettelyn kautta. Katso tarkemmat ohjeet opintojen hyväksilukemisesta.

Tenttikäytännöt
Yhteistyöoppilaitos järjestää opiskelijoille tilat tentin suorittamiseen ja tenttisuorituksen valvonnat. Avoimen yliopiston koordinoimissa monimuoto-opinnoissa yliopiston opintoasiainsihteeri lähettää tenttikysymykset yhteistyöoppilaitokselle. Yhteistyöoppilaitos sopii tenttijärjestelyistä suoraan opettajan kanssa, jolloin opettaja toimittaa tenttikysymykset oppilaitokseen.

Opintojesi aikana saat virallisen opintosuoritusotteen WebOodista. Opinto-oikeuden päättymisen jälkeen opintosuoritusotteen saat tilaamalla verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Todistuksia annetaan vain opintokokonaisuuksista, ei yksittäisistä opintojaksoista. Suoritetuista opintokokonaisuuksista avoin yliopisto toimittaa todistuksen opiskelijalle vain pyydettäessä. Todistuspyyntö tehdään avoimen yliopiston todistuspyyntölomakkeella. Lisätietoja aiheesta täältä.

Viimeksi päivitetty: 7.10.2019