Palaute ja tiedustelut

puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

BIOLOGIAN LAITOS

Kasvitiede, tutkimusaihepiirejä

Pohjoinen kasvitiede ja ympäristöekologia. Tutkimus keskittyy pohjoisen luonnon häiriöherkkyyden, ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutusten tutkimukseen. Boreaalisten ja subarktisten kasvien stressinsietokyvyn tutkimus ja ekofysiologia muodostavat tutkimuksessa merkittävän osa-alueen.

Kasvien evoluutioekologia. Teoreettista ja empiiristä tutkimusta kasvien sopeutumisesta vaihteleviin ympäristöihin. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat kasvien ja herbivorien sekä kasvien ja sienten väliset vuorovaikutussuhteet.

Kasvien populaatioekologia. Tutkitaan kasvipopulaatioiden elinkykyä ja uhanalaisten kasvien riskitekijöitä. Kasvipopulaatiot ovat usein jakautuneet osapopulaatioiksi ja pienemmiksi laikuiksi. Laikkudynamiikkaa tutkitaan tarkastelemalla kasvipopulaatioita metapopulaatioina.

Terrestristen ekosysteemien kasviekologia. Keskeisiä aiheita ovat boreaalisten havumetsien ekologia, maaperäekologia sekä kasvien elinkierto-, kasvu-, lisääntymis-ja eloonjäämisstrategiat ja rakennetutkimukset.

Käyttökasvit ja kasvibiomassan tuotto pohjoisilla alueilla. Aihepiiri, jossa perustutkimuksen ja soveltavien tieteenalojen yhteistyö on merkittävä tulevaisuuden haaste. Samanlaisia haasteita kohtaa myös korjaava ja palauttava ekologia.

Kasvifysiologia. Tutkitaan etenkin metsäpuiden fysiologiaa hyödyntäen molekyylibiologian ja biotekniikan menetelmiä. Tutkimusaiheet käsittävät menetelmän kehittämistä painottavien aiheiden, kuten geeninsiirtotekniikoiden ja kasvullisen lisäyksen sovellusten, lisäksi myös fysiologista tutkimusta hiilen ja typen aineenvaihdunnasta, ligniinin biosynteesistä ja polyamiinien merkityksestä alkionkehityksessä.

Pohjoisten kasvien biomassojen tuotto ja biotekniikka. Ryhmässä tutkitaan eräiden ruohovartisten ja varpukasvien solukkoviljelyä ja lääkinnällisesti vaikuttavien metaboliatuotteiden biosynteesiä. Lisäksi selvitetään ulkoisten tekijöiden (elisiittoreiden) ja geeninsiirtojen vaikutusta aineiden määriin. Männyn uusiutumiskyvyn heikkoutta solukkoviljelmissä selvitetään puolustusjärjestelmän ja sitä aktivoivien tekijöiden kannalta. Kasvifysiologisia ilmiöitä tutkitaan mm. molekyylibiologisin menetelmin.

 

Kasvitiede

> Henkilökunta

> Tutkimus