Low-carbon drone solutions utilisation models and introduction action recommendations (VED)

Project description

Low-carbon drone solutions utilisation models and introduction action recommendations

A low-carbon or carbon-neutral society is a means of limiting global warming to no more than two degrees in order to
combat uncontrolled climate change. On the other hand, low carbon technologies offer companies new business
opportunities also in international markets.

The city of Oulu is committed to mitigating climate change with the goal of a 20% reduction by 2020 and carbon
neutrality by 2040. Areas identified as key measures to tackle climate change include transport, new technologies and
innovations, and natural carbon sinks, which are at the heart of this project. The project contributes to the reduction of
traffic emissions in the Northern Ostrobothnia provincial program and the construction of a low carbon province.
Drones related technologies and, consequently industry regulation is developing rapidly. According to Gartner
(www.gartner.com) drones are one of the 2019 strategic technology trends and the importance of drones is also
emphasized by many other international reports and analyzes. The drones are basically electric, so they are the
perfect solution instead of solutions that make greenhouse gas emissions. In Finland, for example, police and border
control authorities use drones. Drones are also used to monitor the condition of power lines, collect forest-related data,
optimize irrigation and fertilization on farms, detect the environment and weather, especially in northern areas where
distances are long, and nature is delicate.

The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and
extend the use of drone solutions to different applications. The aim is to test the environmental impact of drone
solutions with the help of pilots and to evaluate business opportunities in different applications (waste management,
agriculture, logistics in urban and sparsely populated areas, intelligent transport, infrastructure construction).
The project will build a pilot and testing environment for drone solutions for companies and partner organizations in
Northern Ostrobothnia. The project strengthens the ability of companies in Northern Ostrobothnia to develop lowcarbon
solutions that utilize competitive drone solutions on the market and utilize the growing international business
opportunities of drone solutions.

As a result of the project, new applications are identified for drone solutions and pilots are used to verify the
environmental impact and business opportunities of drone solutions for different applications. The project will increase
the awareness of low-carbon and carbon-neutral societies of companies developing and utilizing drone solutions, as well as other people in the project's target group.

Hankkeen Suomen kielinen julkinen tiivistelmä

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) - hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset

Vähähiilinen tai hiilineutraali yhteiskunta on keino rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen
hallitsemattoman ilmastonmuutoksen torjumiseksi.Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen vaatii uudenlaisia
toimintatapoja. Toisaalta vähähiiliset teknologiat tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös
kansainvälisillä markkinoilla.

Oulun kaupunki on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään tavoitteena on 20 % päästövähennys vuoteen 2020
mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tunnistettuja, keskeisiä
toimenpiteitä vaativia alueita ovat muun muassa liikenne, uudet teknologiat ja innovaatiot sekä luonnon hiilinielut, jotka
ovat tämän hankkeen keskiössä. Hanke edesauttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman liikennepäästöjen
vähentämistavoitetta ja vähähiilisen maakunnan rakentamista.

Drooneihin liittyvät teknologiat ja sen myötä myös alan regulaatio kehittyy nopeasti. Gartnerin (www.gartner.com) mukaan droonit ovat yksi vuoden 2019 strategisista teknologiatrendeistä ja droonien tärkeyttä korostavat myös monet
muut kansainväliset selvitykset ja analyysit. Droonit toimivat lähtökohtaisesti sähköllä, joten ne ovat erinomainen
ratkaisu kasvihuonepäästöjä aiheuttavien ratkaisujen sijaan. Suomessa drooneja käyttävät esimerkiksi poliisi ja
rajavalvonta viranomaiset. Drooneja käytetään myös sähkölinjojen kunnon tarkkailuun, metsiin liittyvän datan
keräämiseen, maatiloilla kastelun ja lannoituksen optimointiin, ympäristön ja sään havainnointiin, erityisesti pohjoisilla
alueilla missä matkat ovat pitkiä ja luonto on herkkää.

Hanke kehittää innovatiivisia drooni-ratkaisuja ja uusia ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja
vähähiilisyyden edistämiseksi ja drooni-ratkaisujen käytön laajentamiseksi eri sovelluskohteisiin. Tavoitteena on
pilottien avulla todentaa drooni-ratkaisujen ympäristövaikutus ja arvioida liiketoimintamahdollisuudet eri
sovelluskohteissa (jätteiden käsittely, maatalous, logistiikka kaupunki- ja haja-asutusalueilla, älyliikenne, infran
rakentaminen).

Hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön drooni-ratkaisujen
pilotointi- ja testausympäristö. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille
kilpailukykyistä drooni-ratkaisuja hyödyntäviä vähähiilisiä ratkaisuja ja hyödyntää drooni-ratkaisujen kasvavat,
kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet.
Hankkeen tuloksena tunnistetaan uusia sovelluskohteita drooni-ratkaisuille ja pilottien avulla todennetaan drooniratkaisujen
ympäristövaikutus ja liiketoimintamahdollisuudet eri sovelluskohteissa. Hankkeen avulla drooni-ratkaisuja
kehittävien ja hyödyntävien yritysten, sekä muiden hankkeen kohderyhmän henkilöiden tietämys vähähiilisestä ja
hiilineutraalista yhteiskunnasta kasvaa.

Project coordinator

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy / OAMK

Project results

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on toteuteuttaa investointi liikuteltavan drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristön
rakentamiseksi Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön. Pilotointi- ja testausympäristö
mahdollistaa drooni-ratkaisujen prototypoinnin ja testauksen. Toteutettavia ympäristöjä yritykset voivat hyödyntää
myös kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavien markkinareferenssien luomiseen.

Hankkeen tavoite on selvittää miten drooni-ratkaisuja voidaan hyödyntää vähähiilisyyden edistämiseksi ja määritellä
uusia sovelluskohteita droonien käytön laajentamiseksi.

Hankkeessa ideoidaan ja tehdään alustavia määrittelyjä drooneja hyödyntävistä uusista toimintatavoista ja
ratkaisuista eri sovelluskohteisiin ympäristönkuormituksen, melun ja muiden haittatekijöiden vähentämiseksi.
Tavoitteena on herättää yritysten kiinnostus käynnistää kehittämistoimenpiteitä drooni-ratkaisujen käyttön lisäämiseksi
Pohjois-Pohjanmaalla samaan periaatteelliseen tapaan (soveltavat testaukset, kokeilut asiakasrajapinnassa) kuten
Amazon ja Google globaalisti tutkiessaan droonien käyttöä logistiikkaan laajemmassa viitekehyksessä.
Tavoitteena on pilottien avulla todentaa drooni-ratkaisujen ympäristövaikutus eri sovelluskohteissa mm. maatalous,
logistiikka kaupunki- ja haja-asutusalueilla, älyliikenne, infran rakentaminen. Tavoite on toteuttaa 50 droonilentoa
kuukaudessa. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille kilpailukykyistä drooniteknologiaa
hyödyntäviä vähähiilisiä ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset voidaan mitata ja todentaa objektiivisesti.

Partners