Yliopisto yhteiskunnassa

Yhteenvetoja ja kirjoituksia yliopiston yhteistyöelinten työskentelystä.

Neuvottelukunta on Oulun yliopiston johtosäännön mukainen toimielin, joka tukee yliopiston ylintä johtoa strategian toteuttamisessa. Yhteistyösuhteiden neuvosto puolestaan tukee rehtoraattia yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisessä.

15.12.2020 blog

Strategiatyöllä turvataan yliopiston kilpailukyky

Oulun yliopiston neuvottelukunta tarkasteli kokouksessaan yliopiston päivitettyä strategiaa ja sai nähtäväkseen myös humanistisen tiedekunnan sekä tieto-ja sähkötekniikan strategiat.  Samalla kun neuvottelukunnan jäsenet kiittelivät hyvää strategiatyötä ja asioiden johtamista nostivat he esille huolet ja skenaariot yliopiston toiminnan laajuuteen ja volyymiin liittyen ja miten yliopiston käytössä olevat resurssit ja yliopiston houkuttelevuus riittävät turvaamaan asetetut tavoitteet. Strategia läpäisee nyt koko yliopisto-organisaation

12.02.2020 blog

Pitkäjänteinen tutkimus tehdään yliopistoissa

Hyvätasoiset professorirekrytoinnit avainasemassa

Neuvottelukunta on tyytyväinen Suomen Akatemian linjauksiin ja Oulun yliopiston panostukseen tutkimuksen laatuun. Yritysten ja yliopiston välille toivotaan kuitenkin lisää vuoropuhelua, jotta pitkäjänteisen tutkimuksen merkittävyys ja mahdollisuudet tulisivat selkeämmin esille. Oulun tutkimus- ja innovaatioekosysteemi houkuttelee. Samalla kun enenevässä määrin rekrytoidaan huippuosaajia maailmalta, tulee kuitenkin kiinnittää huomiota myös alueen palveluihin ja perheiden kotiuttamiseen. Kaksi asiaa ratkaisevat: osaavat ihmiset ja hyvä toimintaympäristö.

18.11.2019 blog

Yliopiston neuvottelukunta: tulevaisuuden osaajatarve turvattava

Neuvottelukunta alleviivaa yliopistojen keskeistä roolia yhteiskunnassa, erityisesti osaamisen ja maan kilpailukyvyn ja kasvun synnyttäjinä. Sekä koulutus-, tutkimus-että innovaatiotoimintaan tulee varata riittävästi resursseja. Toisaalta tulee panostaa koulutusketjun alkupäähän, jossa valmiudet oppimiselle ja kompetenssien kehittämiselle luodaan. Yliopiston ja ammattikorkeakouluilla on molemmilla tärkeä rooli, ja niiden työnjako tulee säilyttää, vaikka yhteisiä superkampuksia nyt ollaankin luomassa.