University of Oulu, 2016

Tutkimusaineistot haltuun - Tiedekuntien ja fokusinstituuttien data-asiantuntijat aloittivat

Tutkimusaineistojen hyvä hallinta ja tutkimustuotosten avoin saatavuus ovat nykyaikaisen tieteen perusedellytyksiä. Oulun yliopisto edellyttää vastuullisen tutkimuksen ohjelmassaan mm. aineistonhallintasuunnitelmien laadintaa, aineistojen kuvailutietojen avaamista sekä aineistoihin liittyvistä oikeuksista sopimista. Näiden vaatimusten täyttämiseksi sekä tutkimuksen tietosuojan turvaamiseksi yliopistoon on nimetty yhdeksän data-asiantuntijaa. Tehtävät ovat osa-aikaisia (20% työajasta) ja toimintakaudeksi on sovittu alkuun yksi vuosi. Toimintamallin jatkotarvetta ja tehtävien laajuutta tarkastellaan ensimmäisen vuoden aikana kertyneiden kokemusten pohjalta.

Data-asiantuntijoiden ensimmäisen kevään ja kesän työaika kuluu paljolti kouluttautumisessa, mutta esim. tutkimusaineistojen aktiivinen kartoittaminen on jo aloitettu ensimmäisissä tiedekunnissa. Myös tutkimusaineistojen kuvailu- eli metatietojen avaamiseen valmistaudutaan, vaikka varsinaisesti tähtäin on asetettu Qvain-työkaluun, joka tulee käyttöön heinäkuun alussa. Aineistonhallintasuunnitelmien osalta data-asiantuntijoille koittaa suurempi testi syyskuussa, kun tieteenalakohtaista tukea tarjotaan Suomen Akatemian haun aineistonhallintasuunnitelmien laadintaa.

Data-asiantuntijoille on määritetty tehtäväkenttä, jonka tärkeimpiä kokonaisuuksia ovat edellä mainittujen lisäksi tutkimusaineistojen koko elinkaaren aikaisen hallinnan tuki sekä aineistonhallintasuunnitelmien käytön saaminen osaksi tutkijan arkea, tutkimuksessa käsiteltävien henkilötietojen tietosuojan tuki, merkittävien tutkimusaineistojen tunnistaminen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuden sekä arkistoinnin edistäminen. Useimmissa Suomen yliopistoissa näitä tehtäviä hoitavat kokopäivätoimiset (tieto)asiantuntijat. Tätä vaihtoehtoa pohdimme myös Oulussa, mutta päädyimme osa-aikaiseen, mutta kattavampaan tieteenalakohtaiseen tukeen. Toivomme, että näin muodostuu matalan kynnyksen palvelu, joka on tarpeeksi lähellä tutkijoita ja heidän tieteenalaansa. Esimerkiksi tutkimusaineistojen kartoittaminen on ollut erittäin haastava tehtävä useimmissa korkeakouluissa, mutta data-asiantuntijoiden avulla toivomme saavamme Oulun yliopistolle kattavan kuvan tutkimusaineistoista sekä niiden hallinnan tarvitsemista tukitoimista.

Data-asiantuntijoiden apua tarvitaan myös uusien palveluiden käyttöönotossa. Yliopisto tarjoaa pian tutkijoille oman NextCloud-palvelun aineistojen jakamiseen sekä RedCap-palvelun aineistojen keräämiseen ja hallintaan. Lisäksi vuoden 2019 aikana on tarkoitus tehostaa kansallisten Fairdata-palveluiden ja Tietoarkiston käyttöä sekä eurooppalaisten EUDAT-palveluiden ja Zenodon hyödyntämistä. Tiedon välittäminen tutkijoille on osoittautunut aikaisemmin varsin haastavaksi, mutta ehkä data-asiantuntijoiden avulla edellä luetellutkin palvelut löytyvät pian useamman oululaisen tutkijan työkalupakista.

Vaikka data-asiantuntijoiden harteille on asetettu suuri joukko tehtäviä, niin eivät hekään kaikkeen lupaudu. He eivät esimerkiksi kirjoita tai päivitä tutkijoiden aineistonhallintasuunnitelmia tai tietosuojaan liittyviä vaikutustenarviointeja, vaan antavat tukea niiden laadintaan ja ylläpitoon sekä erityisesti aineistojen vastuulliseen hallintaan. Data-asiantuntija onkin aineistonhallinnan edistäjä, sparraaja ja ehkä osittain myös tutkijan vuosikello, joka muistuttaa tärkeistä dataan liittyvistä velvollisuuksista ja käytänteistä.

Kirjoittaja:

Miki Kallio

FT, Erityisasiantuntija, Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Last updated: 23.5.2019

Comments

Fast this specific wonderful internet site will unquestionably indisputably be distinguished in the middle of nearly all producing a new web site males and females, to the fastidious written content and also testimonails from others.

ic wonderful internet site will unquestionably indisputably be distinguished in the middle of nearly all producing a new web

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.

Instantly this web site will undoubtedly frequently end up being notable regarding all weblog consumers, simply because painstaking reviews as well as checks.

I prefer the whole of the wide range stuff, Taken into consideration in fact really enjoyed, Now i need ideas. on that, bearing in mind that it can be a little outstanding., Thanks a lot very much for the purpose of explaining.

Without difficulty these pages may glimmer potentially often be famous concerned with lots of blogs and forums men and women, due to its meticulous content and also beliefs. pool for inground pool

I prefer typically the present. It is terrific to realize a man or woman verbalize from your very own cardiovascular system in addition to good utilizing this fundamental topic may well be readily perceived.

I prefer typically the present. It is terrific to realize a man or woman verbalize from your very own cardiovascular system in addition to good utilizing this fundamental topic may well be readily perceived.

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.

Only strive to mention one's content can be as incredible. This clarity with your post is superb! Thanks a lot, hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.

The writer has outdone himself this time. It is not at all enough; the website is also utmost perfect. I will never forget to visit your site again and again.

Due to this it is advisable that you have to relevant analysis previous to building. You may upload more practical upload by doing this.

These kinds of would seem absolutely ideal. Every one of these minor data are generally created in addition to a great deal of history data. I favor that will a tremendous amount.

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. purchase cymbalta

Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it. 토토사이트와 안전놀이터

Because of this , advertising campaigns strategies to be able to helpful check out sooner than publishing. Be more successful to jot down far better location such as this. acheter kamagra en gel

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!

I have been suffering from HIV and Genital Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr TAKUTA on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr TAKUTA today on this Email address: takutaspellalter@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +27788634102.... Dr.TAKUTA also cures: 1. HEPATITIS A,B,C 2. HERPES 1/2 3.DIABETES 4.STROKE. 5.STDS and STI 6. MARRIAGE COUNSELLING 7.LOVE SPELL CASTING 8.JOB PROMOTION SPELLS 9.MARITAL PROBLEM 10.MAGIC MONEY SPELLS

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..

Add new comment