Energiatiedon lukutaidon 5 A:ta: Harppauksilla myönteisiin energia-arjen muutoksiin

Vaikka Euroopan komission ilmastotyöstään palkitseman Iin kunnan asukkaat ovat valveutuneita energia-asioissa, on yllättävää, ettei heidän ja muiden suomalaisten energiatiedon lukutaidossa ilmene huomattavia eroja. Lukutaidon yhteneväisyyksiä ja pienempiäkin eroja on kuitenkin silmiä avaavaa tarkastella arjen informaatioympäristön näkökulmasta.  

Huomioni perustuvat hiilineutraali- eli Hinku-kunta Iin sekä muiden suomalaisten kotitalouksien energiatiedon lukutaitoa vertailevaan kyselytutkimukseen, jonka toteutin Iisisti Energinen -hankkeessa syksyllä 2018. Energiatiedon lukutaidon ytimen muodostavat faktorianalyysin tulokset, viisi A:ta. Näitä täydentävät energiatietotesti ja ilmastoystävällistä toimintaa kuvaavat tulokset.

Tietoisuutta lisää – muutosta motivaatioon?

Tutkimuksen tulosten mukaan muiden suomalaisten kotitalouksien kuin iiläisten kotitalouksien tietämys on hieman parempaa sähkönkulutusta ja -tuotantoa, energialähteitä ja hiilidioksidipäästöjä sekä energia-aiheisia käsitteitä koskevissa teemoissa. Lisäksi muut suomalaiset kotitaloudet näyttävät olevan valveutuneempia kuin iiläiset huomioimaan ilmaston omassa toiminnassaan.

Koulutus- ja tulotaso ovat yhteydessä sekä tietämykseen että ilmaston huomioivaan toimintaan. Koulutustason noustessa tutkimuksessa toteutetun tietotestin tulokset paranevat – alimmat tuloluokat erottuvat puolestaan matalammilla pisteillä. Sen sijaan ilmastoystävällisessä toiminnassa, kuten liikkumisessa, äänestämisessä ja uusiutuvan energian käytössä, alemmat koulutus- ja tuloluokat saavat korkeammat pisteet.

Energia- ja ilmastoaiheisen viestinnän kohdistamisessa on otettava huomioon kunnan sosiaalinen rakenne. Ylipäätään kaikenlainen tietoisuuden lisääminen ympäristö- ja energia-asioissa todennäköisesti motivoi ihmisiä muutoksiin myös heidän omassa arjessaan. Tietämättömyyttä energia-arjen kannalta oleellisissa asioissa on, vaikkeivat erot ole niinkään alueellisia. Esimerkiksi sekä iiläisistä että muista suomalaisista kotitalouksista vain noin puolet tiesi, että suomalaisten hiilijalanjälki on asukaslukuun suhteutettuna kansainvälisessä vertailussa suuri. Tällaisten ilmastokuormituksen perusasioiden tiedostaminen on energia-arjen valintojen kannalta tärkeää. Mitä arkiympäristön energiainformaatiokylläisyys merkitsee?

Entä miten kotitaloudet kokevat energianeuvonnan tarpeensa? Tässä iiläisten ja muiden suomalaisten kotitalouksien kokemukset poikkeavat toisistaan. Viidennes muista suomalaisista, mutta vain reilu kymmenen prosenttia iiläisistä kotitalouksista mainitsee tarvitsevansa energianeuvontaa.

Ilmenee myös, että lähes kaikki iiläiset kotitaloudet ovat perillä kotinsa sähkönkulutuksesta ja siitä, mistä etsiä energiatietoa. Sen sijaan muiden suomalaisten vastaukset kertovat hieman vähäisemmästä tietämyksestä. Lisäksi iiläisistä melkein puolet kokee, ettei energiatiedon löytäminen lehdistä ja kirjoista ole vaikeaa – muista suomalaisista energiatiedonhankintataitonsa tälle tasolle arvioi vain kolmannes. Toisaalta noin puolet iiläiskotitalouksista toteaa, että energia-aiheiset käsitteet ovat vaikeaselkoisia, ja että on vaikeaa tietää kehen voisi luottaa energiakysymyksissä.

Vastanneiden kotitalouksien väliset erot voivat heijastaa iiläisten elämää energiainformaatiokylläisemmässä arkiympäristössä, joka kehittää kykyä arvioida energiatietosisältöjä, mutta vahvistaa myös käsitystä omista kyvyistä löytää tätä tietoa.

Iin edelläkävijyys ilmastoasioissa heijastuu myös kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöön. Lähes puolet iiläisistä kertoo ostavansa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kun muista suomalaisista näin tekee reilusti alle puolet.  Yli puolet vastanneista kotitalouksista on kiinnostunut myös aurinkopaneelien hankinnasta, iiläisten kiinnostus oli hieman suurempaa kuin muiden suomalaisten.

Uusiutuva energia = ilmasto- ja energiapolitiikkaa…

Energian ja uusiutuvan energian teemat ovat myös poliittisesti painottuneita. Vajaa kolmannes iiläisistä ja reilu kolmannes muista suomalaisista kotitalouksista kertoo äänestäneensä neljän vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka pyrkii edistämään uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Uusiutuvasta energiasta ollaan montaa mieltä. Muun muassa uusiutuvan energian tuotantoon liittyy kilpailevia – esimerkiksi tuulivoimaloiden maankäyttöön liittyviä – näkökantoja. Iissä tuulivoimaa on tuotettu jo vuosia, joten kunnassa asuvilla voi olla muita suomalaisia konkreettisempi käsitys uusiutuvasta energiasta. Vaikka iiläisillä on pidempiaikaista käytännön kokemusta, ovat heidän asenteensa yhtä myönteisiä kuin muiden suomalaisten. Näen myönteisyyden kannustimena lisääntyvän uusiutuvan energian käyttöön myös muualla Suomessa.

…ja kotitalouksien keskinäistä vuorovaikutusta

Iiläiset korostavat ihmisten keskinäisen kanssakäymisen merkitystä energiatiedon lukutaitoonsa. Vajaan kolmanneksen mielestä tuttavien kokemukset ja mielipiteet vaikuttavat merkittävästi heidän omiin energiaratkaisuihinsa – muissa suomalaisissa kotitalouksissa näin ajattelee noin neljännes.

Iin kunta on rohkaiseva esimerkki siitä, miten yhteistyöllä, positiivisella asenteella, voimauttamisella ja kannustamisella sekä kuntalaiset mukaansatempaavalla yhteisellä tekemisellä voidaan ilmasto- ja energia-asioissa edetä jopa suurin harppauksin. Myös muiden kuntien kannattaa hyödyntää ilmastotyössään tätä kotitalouksien keskinäisen vuorovaikutuksen merkityksestä kertovaa tietoa sekä kokemusta sosiaalisen kulttuurin kehittämisestä.

Tietämyksen lisääminen ei siis yksistään riitä. Viiden A:n energiatiedon lukutaidon ytimestä nimenomaan asenne, mutta myös kokemus tavoitteen tärkeydestä ja kollektiivinen tahtotila nousevat muutoksessa vähintään yhtä tärkeiksi tekijöiksi.

Energiatiedon lukutaidon väitöskirjatutkimukseen liittyvä kysely lähetettiin satunnaisotoksena 700 iiläiselle ja 2000 suomalaiselle postitse syyskuussa 2018. Vastauksia iiläisiltä saatiin 92, vastausprosentti oli 13,1%. Vastauksia muilta suomalaisilta saatiin 323, vastausprosentti oli 16,2%.

Kuvat: iStock.

Kirjoittaja:

Teija Keränen
teija.keranen(a)oulu.fi

KTM, FM Teija Keränen on tohtorikoulutettava BCDC Vuorovaikutus -tiimistä. Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa työskentelevä Keränen tutkii kotitalouksien energiatiedon lukutaitoa.

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 15.5.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

 

Last updated: 29.5.2019

Comments

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

My ex-husband and I had always managed to stay friendly after our divorce in February 2017. But I always wanted to get back together with him, All it took was a visit to this spell casters website last December, because my dream was to start a new year with my husband, and live happily with him.. This spell caster requested a specific love spell for me and my husband, and I accepted it. And this powerful spell caster began to work his magic. And 48 hours after this spell caster worked for me, my husband called me back for us to be together again, and he was remorseful for all his wrong deeds. My spell is working because guess what: My “husband” is back and we are making preparations on how to go to court and withdraw our divorce papers ASAP. This is nothing short of a miracle. Thank you Dr Emu for your powerful spells. Words are not enough. here is his Email: emutemple@gmail.com or call/text him on his WhatsApp +2347012841542 He is also able to cast spell like 1: Lottery 2: Conceive 3: Breakup 4: Divorce 5: Cure for all kinds of diseases and viruses.

Getting your lover or your ex back has been made more easy by this powerful spell caster called Dr Odion. I am Rose by name and i am from canada, the only reason why i am on this site is to thank this powerful spell caster called DR. Odion and you can improve your relationship success by contacting him through these details (wisdomspiritualtemple@gmail.com Or call +2348136482342) This powerful spell caster did me a huge favor by helping me get my lover back to me within the speed of light and since then my relationship has been perfect. any problem of yours.He is specialized in the following: (1)Spell for protection from danger (2)Spell for magic (3)Spell for same sex love (4)Spell for healing (5)Spell for invisibility (6)Spell for riches and fame (7)Spell to get a good job (8)Spell for strong love and relationship (9)Spell to bring your ex back (10)speII for Lottery This man has great powers and is incredibly generous.You can contact him on (wisdomspiritualtemple@gmail.com)

Do you need Personal Finance? Business Cash Finance? Unsecured Finance Fast and Simple Finance? Quick Application Process? Finance. Services Rendered include, *Debt Consolidation Finance *Business Finance Services *Personal Finance services Help contact us today and get the best lending service personal cash business cash just email us below Contact Us: financialserviceoffer876@gmail.com call or add us on what's app +918929509036

Getting your lover or your ex back has been made more easy by this powerful spell caster called Dr Odion. I am Rose by name and i am from canada, the only reason why i am on this site is to thank this powerful spell caster called DR. Odion and you can improve your relationship success by contacting him through these details (wisdomspiritualtemple@gmail.com Or call +2348136482342) This powerful spell caster did me a huge favor by helping me get my lover back to me within the speed of light and since then my relationship has been perfect. any problem of yours.He is specialized in the following: (1)Spell for protection from danger (2)Spell for magic (3)Spell for same sex love (4)Spell for healing (5)Spell for invisibility (6)Spell for riches and fame (7)Spell to get a good job (8)Spell for strong love and relationship (9)Spell to bring your ex back (10)speII for Lottery This man has great powers and is incredibly generous.You can contact him on (wisdomspiritualtemple@gmail.com)

We all have our different stories in life. they have been ups and down but I was more devastated when my fiance, who we have been dating for 5 years said we should call off our relationship, i have not experienced the kind of pain i felt that day in my life. I asked what i did wrong but he said he is tired, after 3 months of separation i came across a testimony of a lady who talked good things about Dr IYAYA a spell caster who have helped many people restore peace and love in their home, i really love my man and want him back in my life so i reach out to Dr IYAYA and explained myself, after some consulting i was told what the problem is and what to do to restore my relationship, i did all requested from me and after the spell was done my fiance contacted me and we are happily married now. If you need the help of a genuine spell caster you can rely on Dr IYAYA and I believe you will have a reason to smile again. he can also help you email him at doctoriyaya@gmail.com or WhatsApp him at +2349055785722?? visit his website you may found your solution there www.https://dr-iyaya-herbal-remedy.webnode.com visit his page ancer. My miracle was meeting this powerful man Iyaya am so grateful https://www.facebook.com/Dr-iyaya-spell-spiritual-home-104133088109221/

Getting your lover or your ex back has been made more easy by this powerful spell caster called Dr Odion. I am Rose by name and i am from canada, the only reason why i am on this site is to thank this powerful spell caster called DR. Odion and you can improve your relationship success by contacting him through these details (wisdomspiritualtemple@gmail.com Or call +2348136482342) This powerful spell caster did me a huge favor by helping me get my lover back to me within the speed of light and since then my relationship has been perfect. any problem of yours.He is specialized in the following: (1)Spell for protection from danger (2)Spell for magic (3)Spell for same sex love (4)Spell for healing (5)Spell for invisibility (6)Spell for riches and fame (7)Spell to get a good job (8)Spell for strong love and relationship (9)Spell to bring your ex back (10)speII for Lottery This man has great powers and is incredibly generous.You can contact him on (wisdomspiritualtemple@gmail.com)

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or WhatsApp: +14243308109. Read more about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  

Add new comment