Leikkiä Exceleillä – terminologiatyöllä kohti energiayhteisöjä

Keskustelu ei riitä. Tieteidenvälisen tiedon luominen vaatii myös keinoja työskennellä yhdessä tarkkojen käsitteiden kanssa. Vaikka BCDC-tutkimusyhteisömme viiden tieteenalan tutkijoiden tutkimusaiheet pyörivät uusiutuvien energialähteiden, -markkinoiden ja -teknologioiden ympärillä, yhteistä kieltä on välillä töisevää löytää.

Olemme tutkineet vuorovaikutusta ja viestintää BCDC-hankkeessamme jo vuodesta 2015 alkaen. Kiinnostuksemme kohteena on muun muassa se, miten viestintä ja vuorovaikutus kehkeytyvät tukemaan tutkijoiden toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Empiriaamme ovat synnyttäneet muun muassa BCDC Energia -yhteisömme kokoontumiset, joissa ilmenevää viestintää ja vuorovaikutusta olemme analysoineet aina yksittäisistä keskusteluista pidempiin vuorovaikutusketjuihin.

Kun tutkijat tapaavat kasvokkain, juttu luistaa. Yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja voi löytyä helpostikin. Vaikuttaa siltä, että eri tieteenalojen tutkijat ovat näissä keskusteluissa aika hyvin samalla kartalla, ymmärtävät toistensa tutkimusten ja niiden tulosten järjen, osaavat kysyä tarkennuksia ja kehittää kuulemansa pohjalta yhteyksiä omiin teemoihinsa. BCDC Energian yhteisissä tapaamisissa ja workshopeissa siis keskustellaan – puhutaan yhteisistä asioista. Tapaamisissa löydetään yhteisiä tutkimuskysymyksiä, joita on lähdettävä ratkaisemaan sekä hahmotetaan eri tieteenalojen tutkijoiden tehtäviä näiden kysymysten ratkaisemisessa. Myös energiasääennusteen kehittäminen ja keskustelut virtuaalivoimalasta pohjaavat tällaiseen vuorovaikutukseen.

Leikkimään

Keskustelu siis toimii ja elää kasvokkaisissa tilanteissa monitieteisesti. Kun tarkastelemme käytyjen keskustelujen etenemistä varsinaiseen yhteiseen tutkimuksen tekemiseen, huomaamme, että haasteita riittää. Täsmällisemmät käsitteiden määrittelyt, niiden taustalla olevat oletukset sekä tutkimuksen toteuttaminen vaativat usein kasvokkaista keskustelua jäsentyneempää ja huolellisempaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen tekeminenhän on ennen kaikkea keskustelua aiemman tutkimuksen, tiedonlähteiden ja aineiston kanssa sekä näiden kautta.

Käsitteiden tarkkuuden ja spesifisyyden ankkuroiminen monitieteiseen vuorovaikutukseen on haaste, johon olemme BCDC:ssä törmänneet. Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen tutkimusryhmässämme ryhdyimmekin ratkaisemaan haastetta kaikki tutkimusryhmät osallistavalla terminologiatyöllä yhteisen tietoperustan kehittämiseksi.

Terminologian kehittäminen tapahtui vaiheittain. Ensiksi keräsimme hankkeen johtavien tutkijoiden aiempien vuosien tutkimuksessaan käyttämiä keskeisiä käsitteitä. Näin meille selvisivät ne käsitteet ja termit, joita hankkeessa tehtävässä tutkimuksessa käytetään. Vuonna 2016 laajensimme terminologiatyötä koko yhteisöön (ks. Huotarin ja Tuomelan blogipostaus). Tutkijat keskustelivat termeistä yhdessä ja määrittelivät niitä ensin itsekseen yhteisön Basecamp-projektinhallinta-alustalle ladattuun Excel-taulukkoon. Tämän jälkeen tutkimusryhmät omissa kasvokkaisissa tapaamisissaan tarkensivat käsitteenmäärittelyjä ja viitteitä annettujen selkeiden Excelin täyttöohjeiden mukaisesti. Puhtaan energian tutkimuksen terminologia (engl. Clean Energy Research, CER) julkaistiin Tieteen termipankissa vuonna 2017. Terminologiatyössämme rakensimme siltaa tieteellisen, tarkan tiedon ja keskusteluiden välille. Samalla rakentui englannin- ja suomenkielinen terminologia yhteisön sisäiseen, mutta myös laajempaan kansalliseen – jopa kansainväliseen käyttöön.

Leikki jatkuu

Puhtaan energian tutkimuksen eli CER-terminologian kehittämisessä on ollut haasteensa. Työskentely Exceleiden kanssa ei aina ollut omiaan lisäämään iloa ja innostusta – tehtiinhän terminologiatyötä muiden kiireellisten töiden ohella. Toisaalta tuskailut Exceleiden ja terminologian määrittelysääntöjen kanssa edistivät vuorovaikutusta ja kehittivät yhteishenkeä jo itsessään.

Terminologiatyön tutkiminen on innostavaa sekä uuden tiedon luomisen että vuorovaikutuksen näkökulmista. Tutkimme terminologian kehitysprosessia ja siitä löytyviä tieteidenvälisen tiedon luomisen kehittämistapoja ja -välineitä edelleen. Sovellamme tutkimuksessa H.G. Gadamerin leikin käsitettä, jonka kolme ulottuvuutta muodostavat perustan etnografiselle, osittain autoetnografiselle, tutkimuksellemme. Leikin käsitteen avulla pääsemme tarkastelemaan uuden tiedon luomisen kokemuksellista ja käsitteellistä ulottuvuutta niin, että yhdessä tekemisen ilo ja toisaalta tekemisen vakavuus tulevat ymmärrettäviksi.

Tutkimus on hedelmällistä, sillä tuloksemme nostavat esiin kasvokkaisen vuorovaikutuksen kokemuksellisuuden, järjestelmällisyyden ja tavoitteellisuuden, mutta myös sääntöjen merkityksen käsitteiden yhteisessä määrittelytyössä. Toivomme tulostemme rohkaisevan tutkijoita tieteidenaloja yhdistävään keskusteluun ja vuorovaikutukseen, joka pyrkii päämäärätietoisesti uuden, tieteidenvälisen tiedon luomiseen.

Kuvat: Pixabay (ylh). Tutkimusryhmien terminologiatyössä oli myös tiiviin vuorovaikutteisia vaiheita. BCDC ICT -tiimi pohtimassa tietoliikennetekniikan käsitteitä. Kuva: Anna Suorsa (alh.).

Kirjoittajat:

Anna Suorsa
anna.suorsa(a)oulu.fi

 

 

Maija-Leena Huotari
maija-leena.huotari(a)oulu.fi

 

 

Tutkijatohtori Anna Suorsa ja professori Maija-Leena Huotari työskentelevät BCDC Energian Vuorovaikutus -tiimissä. Huotari toimii myös BCDC-konsortion varajohtajana ja vuorovaikutusvastaavana.

 

Blogiartikkeli on julkaistu 16.12.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

 

Last updated: 16.12.2019

Comments

i couldn't believe that i would ever be re-unite with my ex-lover, i was so traumatize staying all alone with no body to stay by me and to be with me, but i was so lucky one certain day to meet this powerful spell caster Dr Akhere, after telling him about my situation he did everything humanly possible to see that my lover come back to me, indeed after casting the spell my ex-lover came back to me less than 48 hours, my ex-lover came back begging me that he will never leave me again, 3 months later we got engaged and married, if you are having this same situation just contact Dr Akhere on his email: AKHERETEMPLE@gmail.com thanks very much sir for restoring my ex-lover back to me, his emai: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

My testimony on how i won Florida lottery!!  My name is Glen from Florida! After the interference of Dr. Jakaki lottery spell, I felt enveloped by the control of the spell. This spell  change my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good luck with lottery after i won a huge amount of money. I have more luck now than I ever had in my life. ( I won $2,000.0000.00)  Your Lottery spell made wonders, I can't believe it. Thank you so much sir for dedicating your time to cast the Lottery spell for me.”I am eternally grateful for the lottery spell Dr.Kaki did for me. You can email him for you own lottery number. spellcasthome@gmail.com or his via web sit http://Spellcasthome.website2.me  Text or call him now +1 (304) 441-7224

Add new comment