Sähkömarkkina murroksessa

Sähkömarkkina kohtaa seuraavan merkittävän rakennemurroksen varsin nopeasti. Älykkäät verkot yhdessä pientuotannon ja kuluttajien asennemuutosten kanssa ovat tämän murroksen keskeisiä ajureita. Muutokseen liittyy myös merkittävä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu. Uusiutuviin energialähteisiin – tuuleen ja aurinkoon – liittyy myös haasteita. Ne ovat ajallisesti vaihtelevia, vaihtelun ennustettavuuteen liittyy epävarmuutta, eikä niitä voida perinteisten energiamuotojen tapaan ajaa tarvittaessa ylös ja alas. Tämä murros avaa myös mahdollisuuksia innovaatioille ja uusille palveluille.

Sähkömarkkina muuttuu niin kutsutuksi kaksipuoleiseksi markkinaksi myös kuluttajien ollessa aktiivisia markkinaosapuolia. Tämä mahdollistaa uusien alustaratkaisujen ja toimijoiden tulon markkinoille. Alustojen avulla voidaan muodostaa uusia palvelukonsepteja, joissa käyttäjät voivat paitsi ostaa ja myydä sähköä myös ostaa ja myydä omaa kulutustaan. Demand response mahdollisuuden oikea ja oivaltava hyödyntäminen saattaa parhaimmillaan merkittävästikin helpottaa kapasiteettimarkkinoille syntyvää tasapainotusongelmaa.

Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama ’Pilvipalvelut laaja-alaisen vaihtelevan energian-tuotannon mahdollistajana’ (BC-DC) hankkeemme tuottaa tutkimuspohjaisen käytännön toteutuksen hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Konsortion tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön. Hankkeessa selvitetään, kuinka taloudelliset markkinamekanismit yhdistettynä uuden sukupolven ICT ja digipalveluihin sekä uuden tyyppisiin sääennusteisiin mahdollistavat asetetun tavoitteen. Projektin tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka hajautetun energiantuotannon vaihdantaan. Tulosten hyödynnettävyyttä edistetään tiedon hallinnan tutkimukseen perustuvan vuorovaikutusmallin pohjalta. Vuorovaikutuksen tavoitteena on muodostaa aktiivinen yhteisö, jonka puitteissa tutkijoiden ja yhteisön jäsenten tietoa ja ymmärrystä hajautetun energian tuotannon mahdollisuuksista syvennetään ja jaetaan.

Hankkeessa on viisi työpakettia. Ensimmäinen on taloustieteilijöiden vetämä ja siinä keskitytään platform konseptin soveltamiseen sähkömarkkinan yhteydessä. Tutkittavina asioina ovat alustan hinnoittelupolitiikka sekä tehokkaat markkinapohjaiset ratkaisut. Kaksipuoleisten markkinoiden hinnoittelulogiikassa usein hinnat eivät ole symmetrisiä kaikille osapuolille siitä syystä, että osallistujien houkuttelu edellyttää erilaisten joustojen ja verkostovaikutusten huomioimista. Toisessa työpaketissa paneudutaan sähköinsinöörien vetämänä ICT ratkaisujen rooliin. Kuinka älykkään mittaristoon informaatiota kannattaa verkossa välittää, ajallisen frekvenssin pohjalta vai tapauspohjaisesti? Tällä strategisella ratkaisulla saattaa olla merkittävä vaikutus järjestelmän kokonaistehokkuuteen. Toisena tavoitteena on kehittää pilvipohjainen algoritmi paikallisten voimatarpeiden kontrolliin. Kolmannessa työpaketissa kehitetään ilmatieteilijöiden toimesta lyhyen säteen sääennusteiden nopeaa ja luotettavaa saatavuutta. Paikallisten havaintopisteiden verkosto on liian harva tarvittavan tarkkuuden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi kehitetään uusia satelliitti- ja tutkapohjaisia menetelmiä paikallisten sääennusteiden luotettavuuden parantamiseksi. Neljännessä työpaketissa kehitetään tietojenkäsittelytieteilijöiden toimesta varsinainen pilvipalveluun pohjautuva kauppapaikka, jossa muiden työpakettien tulokset yhdistetään toimivaksi Cloud Energy Broker Serviceksi. Viides työpaketti kehittää ja tutkii hankkeen vuorovaikutteisuutta mahdollisimman suuren käyttäjävasteen saamiseksi.

Hankkeessa tähdätään toimivan palvelukonseptin kehittämiseen. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää saada alusta asti mukaan joukko hankkeen toteutukseen osallistumisesta kiinnostuneita yrityksiä. Vuorovaikutuksen kautta tutkijat kuulevat käytännön toteutukseen liittyviä oivalluksia ja mahdollisia esteitä. Tämän tyyppisen markkinan syntyyn liittyy usein se mahdollisuus, että ensimmäiset markkinoille tulijat saavat heti vankkaa jalansijaa ja markkinaosuutta. Tästä syystä on tärkeää edetä yhtä jalkaa tutkimuksen ja käytännön toteutuksen kanssa.

 

Prof. Maria Kopsakangas-Savolainen ja Prof. Rauli Svento

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

 

Kuva: Kati Leinonen

Last updated: 17.3.2016

Add new comment