Brändi ei ole logo – se on hyvä tarina

Perinteiseen suomalaiseen ajattelutapaan kuuluu ajatus siitä, että hyvä tuote myy itse itsensä. Brändäys sen sijaan on nähty hyvin pinnallisena toimintona – pyrkimyksenä saada jokin asia näyttämään paremmalta kuin se oikeasti on. Mutta brändi on muutakin kuin pelkkä logo tai massiivinen markkinointikampanja.

Olen tutkinut brändäystä Oulun kauppakorkeakoulussa jo seitsemän vuotta. Tuona aikana olen monesti törmännyt ajatukseen siitä, että brändi on pelkästään raflaava nimi tai slogan, jonka toteuttamiseksi pitää palkata kallis mainostoimisto.  Monet yritykset eivät tunnu sisäistävän sitä, että brändi on kaikkea sitä, mitä yritys tekee. Toisin sanoin sitä, miten yrityksen tuotteet toimivat sekä sitä, miten yritys palvelee asiakkaita ja kohtelee työntekijöitä.

Brändin rakennuksessa keskeistä on erottua joukosta olemalla aito. Tässä tehtävässä voi auttaa asiansa osaava mainostoimisto, joka on parhaimmassa tapauksessa hyvä renki, kumppani ja sparraaja mutta huono isäntä.

Ennen kaikkea yritysbrändi on yhdessä jaettuihin arvoihin ja visioon perustuva ajattelutapa, joka näkyy jokapäiväisessä työssä ja ohjaa yrityksen toimintaa myös pitkällä aikavälillä.

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä

Suomalaisten ja erityisesti oululaisten yritysten vahvuus on perinteisesti ollut teknologiaosaamisessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Tutkimukseni kohteena olleiden yritysten kehitystä ja menestystä vuosia seuranneena voin todeta, että kovassa kilpailussa erottautumiseen ei riitä pelkkä teknologiaosaaminen, vaan sen ympärille pitää pystyä rakentamaan myös kiinnostava ja houkutteleva brändi. Pelkkä teknologia itsessään harvoin myöskään tuottaa arvoa. Tärkeämpää olisikin viestiä ongelmasta ja ratkaisusta, jonka teknologia mahdollistaa.

Brändääminen on tärkeää erityisesti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kannalta, sillä kansainvälinen menestys vaatii erottautumista muista.

Brändääminen on kuitenkin haasteellista, sillä erityisesti pk- ja start-up yritykset usein kokevat, ettei heillä ole siihen vaadittavaa osaamista ja resursseja. Tutkimuksen ja kokemuksen perusteella väitän, että ongelma on kuitenkin se, että brändi itsessään ymmärretään usein hyvin kapea-alaisesti.

Hyvä brändi tuntee kohderyhmänsä

Merkityksellisen ja kiinnostavan brändin luomiseksi tarvitaan syvällistä ymmärrystä siitä, mikä luo arvoa brändin kohderyhmän silmissä. Onko se nopeus, helppokäyttöisyys, innovatiivisuus vai eettisyys ja ekologisuus?

Varsinkin yritysten välisillä markkinoilla toimivat yritykset saavat usein alkunsa teknologisesta innovaatiosta. Innovaatio voi liittyä esimerkiksi sisätilapaikannukseen tai älykkään muovielektroniikan valmistukseen, joiden eri sovelluskohteet ja markkinat eivät kuitenkaan ole välttämättä selvillä yrityksen perustamisvaiheessa. Tällöin myös brändiviesti voi olla vaikea määritellä. Toisin sanoin on hankalaa hahmottaa, miten innovaatio eroaa kilpailijoista tai mitä hyötyä asiakkaat innovaatiosta saavat.

Syvällinen ymmärrys asiakkaiden sekä muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten partnereiden, alihankkijoiden ja rahoittajien, tarpeista syntyy ainoastaan aktiivisen vuorovaikutuksen tuloksena. Asiakkaiden ja partnereiden ottaminen mukaan tuotteiden ja palveluiden kehitykseen edistävät vuorovaikutusta ja yhteisen ymmärryksen kehittymistä. Tähän auttavat myös selkeät yhteiset tavoitteet, jaettu hyöty sekä avoimuus, luottamus ja hyvät henkilökohtaiset suhteet toimijoiden välillä. Asiakkaiden kuunteleminen, oppiminen ja oman toiminnan jatkuva kriittinen arvioiminen tulisikin nähdä keskeisenä osana brändäysprosessia.

Menestyäkseen brändin täytyy olla merkityksellinen ja kiinnostava sen kohderyhmän silmissä. Brändi ei voi olla kaikkea kaikille, vaan brändäykseen liittyy olennaisesti yrityksen ydinosaamisen ja siihen liittyvän ydinliiketoiminnan ja kohderyhmän määritteleminen. Toimiakseen tehokkaasti ja saavuttaakseen vahvan brändiaseman yrityksen on pystyttävä keskittymään sille tärkeisiin markkinoihin ja asiakkuuksiin. Tämä on tärkeää erityisesti pienille yrityksille, joiden resurssit ovat niukat.

Hyvä brändi on hyvä tarina

Hyvä brändi kiteyttää yrityksen arvolupauksen, eli sen miksi yritys on olemassa ja mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus. Brändi pukee monimutkaisen teknologian helposti ymmärrettävään ja lähestyttävään muotoon ja lisää yritykselle persoonan ja sielun. Siihen asiakkaiden ja sidosryhmien on helpompi samaistua. Tästä hyvänä esimerkkinä on Googlen arvolupaus tuoda informaatio kaikkien saataville.

Hyvä brändi on kuin tarina, joka koskettaa, naurattaa, herättää tunteita ja on ihmisläheinen. Sanotaan, että hyvän tarinan muistaa toisin kuin yksittäistä tilastollista faktaa. Hyvää tarinaa myös kerrotaan mielellään eteenpäin, jolloin yrityksen asiakkaista ja muista sidosryhmistä tulee aktiivisia brändimielikuvan rakentajia.

Esimerkiksi verkostoissa tapahtuva suusanallinen viestintä ja suositukset ovat tärkeitä tekijöitä erityisesti pk- ja start-up yritysten brändi-imagon kehittymiselle. Jokaisella yrityksellä on puolestapuhujia ja kumppaneita, joiden tarjoama potentiaali ja resurssit markkinoinnissa ja innovaatiotoiminnassa on vain osattava hyödyntää brändin rakennuksessa.

Brändi on ennen kaikkea mielikuva, jota ei luoda yrityksen sisällä, vaan se syntyy useiden eri toimijoiden yhteistoiminnan tuloksena.

Tulevaisuus tarvitsee uusia menestystarinoita

Oululaiset ICT-alan yritykset eivät ole aiemmin tarvinneet omaa tarinaa. Niille on riittänyt sivurooli menestystarinassa, jonka päähenkilönä on ollut joku muu.

Nyt tilanne on toinen. Nokian heikentymisen ja muun muassa sitä seuranneiden rakennemuutosten jälkeen Oulun alueen yritysten toimialajako ja elinkeinotoiminta ovat monipuolistuneet ja oululainen osaaminen laaja-alaistunut. Perinteisten B2B-tuotteita ja -palveluita tarjoavien yritysten rinnalle on syntynyt joukko kansainvälisesti menestyneitä kuluttajamarkkinoille suuntautuvia yrityksiä.

Yritysten kasvu on Oulun ja Suomen tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta ihmisille riittää työtä ja toimeentuloa myös tulevaisuudessa. Suomen, saati Oulun, kokoiset markkinat eivät riitä uusien innovaatioiden kaupallisen menestyksen saavuttamiseen. Jos yritykset haluavat selviytyä taloudellisesti, niiden tulee kansainvälistyä.

Uudet innovaatiot luovat valtavasti uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi palveluiden, teknologian ja energian tuotantoon liittyvät keksinnöt sekä yrityskentän monipuolisuus ovat mainio tapa lisätä niin alueellista työllisyyttä, kansainvälistä yhteistyötä kuin ympäristön hyvinvointiakin.

Tulevaisuuden kirkastumiseksi emme välttämättä tarvitse uutta Nokiaa, mutta uusia menestystarinoita kylläkin.

Last updated: 29.9.2016

Comments

Thanks a lot for the given this great post for me you can seen the free online bejeweled 3 games great fun forever..

IntelliMindz is the best IT Training in Bangalore with placement, offering 200 and more software courses with 100% Placement Assistance. https://intellimindz.com/etl-testing-course-in-bangalore/ https://intellimindz.com/selenium-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/java-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/loadrunner-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/test-complete-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/sdet-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/splunk-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/tableau-training-in-bangalore/ https://intellimindz.com/power-bi-course-in-bangalore/ https://intellimindz.com/building-estimation-and-costing-course-in-bangalore/

Användning och biverkningar mediterranean sea Potenzmittel Viagra 25mg från webben Potensmedel som Potenzmittel skall utnyttjas mediterranean sea måtta, särskilt omkring menschen besitter various åkommor med hjärtmuskeln, njurarna eller blodtrycket. Pga hälsosammare snubbar e det här sobre tämligen riskfri lösning som ej för mer sej riskfaktorer utöver bittesmå biverkningar, big t. ex. enkel huvudvärk elr yrsel, någonting och raskt övergår & kan mildras mediterranean sea ett par klunkar vatten elr sobre pastill alvedon.

Kiitos Minna erinomaisen hyvästä kirjoituksesta. Kiteytit todella hyvin, mitä on brändi ja mitkä vaikuttavat brändimielikuvan luomiseen. Kirjoituksesta huomaa, että olet hyvin perehtynyt asiaan. Omat mielipiteeni: Yrityksen logolla on pieni rooli brändi-imagon luomisessa, mutta loppupeleissä asiakkaat ovat ne, jotka luovat omat mielipiteensä kyseisestä brändistä. Se on se kaikista tärkein asia. Asiakkaat pitävät firman hengissä. Oman brändin imagoon voidaan vaikuttaa markkinoinnilla ja mainonnalla, mutta mielestäni tärkeintä on keskittyä omien asiakkaiden palvelemiseen. Toki, jos yrityksellä on varaa mainostamiseen, niin silloin saadaan maksimaalinen hyöty. Kaikki eivät kuitenkaan panosta suuria summia markkinointiin ja silloin parhaiten toimii "word of mouth" -suositteljiat.

many thanks

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.

Hence it is better you have to affiliated understand when setting up. It is easy to put up a lot better apply for right away.

I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts.

Nice blog. Found this while searching through

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it.

this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends..

You have done a amazing job with you website

Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning

This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea.

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do

i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! mykonos concierge

mykonos services concierge nice blog

mykonos services concierge nice blog

Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive.

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries

It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act.

Prices offered by our website is cheap as compare to any other csgo account selling website csgo smurf

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your 토토사이트 and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantastic lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates

text [url=https://www.google.com/]text[/url] [This link](https://www.google.com/) "text":https://www.google.com/ [[https://www.google.com/|link text]] https://www.google.com

Add new comment