Kohti resurssitehokasta, vähähiilistä Suomea

Talouden toiminta kuormittaa ympäristöä monella tavalla. Kuluttamiemme tuotteiden ja palveluiden tuotantoon tarvitaan paljon resursseja luonnosta, sekä raaka-aineina että energiantuotantoon käytettävinä polttoaineina. Toiminnan seurauksena ympäristöön päätyy mittava määrä jätettä ja päästöjä. Erityisesti ilmakehään päätyvät hiilidioksidipäästöt muodostavat akuutin, globaalin mittakaavan ongelman.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta. Tämän lisäksi tiedostetaan yhä enemmän luonnonvarojen kestävän käytön tärkeys. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen talouden käyttämät materiaalivirrat näyttäytyvät suurina. Suomi on materiaali-intensiivinen maa: käytämme bruttokansantuotteemme tuottamiseen paljon luonnonvaroja. Tulevaisuudessa talouskasvu on saatava aikaan käyttämällä luonnonvaroja viisaammin.

Millä keinoin Suomen on mahdollista saavuttaa resurssitehokas, vähähiilinen talous? Monimutkaisten, pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien kysymysten ja ongelmien analysointi on haastavaa. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Siksi tarvitaankin työkaluja, joilla hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityspolkuja. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ENVIMATscen -malli.

ENVIMATscen on Suomen talouden pitkän ajan kasvun simulointimalli, jossa talouden toimintaan on kytketty energiankulutus ja -tuotanto, päästöt sekä raaka-aineiden käyttö. Näin saadaan kokonaiskuva Suomen kansantalouden aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Tarkastelussa on mukana sekä kotimaan toiminnot että tuonti. Mallia on kehitetty Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE, 2012-2016). Hanke on toteutettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Thule-instituutin, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sekä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyönä. Hankkeen vetäjänä on toiminut professori Ilmo Mäenpää.

SURE-hankkeen aikana ympäristövaikutusten arviointia on tarkennettu mallissa erityisesti maankäytön ja biodiversiteetin osalta. Lisäksi malliin on kehitetty metsien kasvun ja hiilisidonnan osamalli, joka on tärkeä lisä, kun pohditaan, minkälaisia vaikutuksia bioenergian käytön lisäämisellä on ympäristöön ja talouteen. ENVIMATscen on ensimmäinen kokonaistaloudellinen malli Suomessa, jossa ympäristövaikutukset on huomioitu näin laajasti. Mallin vahvuutena on myös sen yksityiskohtaisuus: pohjana oleva panos-tuotosmalli sisältää noin 150 toimialaa ja 230 tuotetta.

Mallilla voidaan arvioida monipuolisesti ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten välisiä suhteita. Kiinnostava tarkastelukohde on esimerkiksi, miten raaka-ainetehokkuuden lisääminen vaikuttaa talouskasvuun, energiankulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin ja biodiversiteettiin. Kansantalouden ympäristövaikutuksia voi mallissa tarkastella sekä tuotannon että kulutuksen näkökulmasta. Kuluttajien roolia ei olekaan syytä unohtaa. Mallin avulla saadaan esiin, minkä tuotteiden kulutus aiheuttaa suurimmat ympäristökuormitukset.  Kotitalouksien kulutusrakennetta muuttamalla voidaan vaikuttaa raaka-ainekulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

SURE-hankkeessa ENVIMATscen -mallilla on muodostettu skenaarioita Suomelle vuoteen 2030 ja 2050, ja analysoitu, miten ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa, sekä tunnistettu keskeisiä ongelmakohtia tavoitteisiin pyrittäessä. Keskeisimmät tulokset esitellään loppuseminaarissa Resurssitehokkaan ja vähähiilisen Suomen mahdollisuudet vuoteen 2050, sekä pian julkaistavassa loppuraportissa.

Resurssitehokkuus ja viime vuosina keskusteluun noussut kiertotalous säilyvät varmasti lähitulevaisuudessakin kuumina puheenaiheina. ENVIMATscen -mallilla on jatkossakin paljon tarjottavaa keskusteluun, kun pohditaan Suomen haasteita kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

 

Mari Heikkinen

Tohtorikoulutettava, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

 

SURE-hankkeen loppuseminaari ”Resurssitehokkaan ja vähähiilisen Suomen mahdollisuudet vuoteen 2050” järjestetään 26.10 klo 13 – 15.30 Helsingissä, Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa (Mechelininkatu 34a). Ilmoittautuminen 17.10 mennessä osoitteeseen mari.heikkinen@oulu.fi.

Last updated: 20.1.2017

Add new comment