University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I never believed in Spells or Magic until I met this great spell caster called DR ONIHA.. The man I wanted to marry left me 3 months after our wedding ceremony and my life was upside down. He was with me for 4 years and I really love him so much. He left me for another woman with no reasons. When I called him, he never picked up my calls and he didn't want to see me around him. I was helpless and didn't know what to do to get the man I love back in my life. I went online in search of help and I found the DR ONIHA website. I have to contact him. So when i told DR ONIHA what happened. he helped me to do some readings, and after the readings he made me to realize that the other woman has done some spells over my boyfriend and that is the reason why he left me.. he told me he will help me to cast a spell to bring him back. At first I was skeptical but I just gave it a try. In 4 days after which the spell was done by DR ONIHA, My boyfriend called me himself and came to me apologizing. I can't believe he can ever come back to me again but now i am happy he's back and we are married now and we live as a happy family. Am posting this to the forum if anyone needs the help of this great man, you can also contact him through this.  Email address: onihaspelltemple@gmail.com   Website: http://onihaspells.com Call/Whatsapp number: + 16692213962 

How to Get Your Husband Back "I suggest you read my amazing testimony" I just got my husband back through the help of Dr Unity love spell Experts. My name is Emily Sarah am from Tx,USA. My husband left me for another woman, This was just 3 years of our marriage. The most painful thing is that I was pregnant with our second baby. I wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity . if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here his contact, WhatsApp him: +2348055361568 Email him at: Unityspelltemple@gmail.com His website:https://unityspells.blogspot.com

How to Get Your Husband Back "I suggest you read my amazing testimony" I just got my husband back through the help of Dr Unity love spell Experts. My name is Emily Sarah am from Tx,USA. My husband left me for another woman, This was just 3 years of our marriage. The most painful thing is that I was pregnant with our second baby. I wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity . if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here his contact, WhatsApp him: +2348055361568 Email him at: Unityspelltemple@gmail.com His website:https://unityspells.blogspot.com

When I found PRIEST WISDOM I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contacted PRIEST WISDOM  and He told me  what I need to do before he can help me and I did what he told me to, after I provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and he started spending more time with me than before. Ever since PRIEST WISDOM helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommend PRIEST WISDOM to anyone in need of help. Email: Supernaturalspell1@gmail.com . Call him or add him on whatsapp via: +2348124644470 PRIEST WISDOM BLOG PAGE: https://supernaturalspell21.blogspot.com/       ,...

STRONG VOODOO LOVE SPELL TO BRING YOUR HUSBAND BACK HOME WHATSAPP DR UNITY AT +2348055361568. My name is cyndria living in the USA, My husband left me for a good 3 years now, and I love him so much, I have been looking for a way to get him back since then. I have tried many options but he did not come back until I met a friend that darted me to love spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 weeks. I and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via WhatsApp at: +2348055361568 or Email him at: Unityspelltemple@gmail.com ' Now I will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for a fast solution without stress.

I never believed in Spells or Magic until I met this great spell caster called DR ONIHA.. The man I wanted to marry left me 3 months after our wedding ceremony and my life was upside down. He was with me for 4 years and I really love him so much. He left me for another woman with no reasons. When I called him, he never picked up my calls and he didn't want to see me around him. I was helpless and didn't know what to do to get the man I love back in my life. I went online in search of help and I found the DR ONIHA website. I have to contact him. So when i told DR ONIHA what happened. he helped me to do some readings, and after the readings he made me to realize that the other woman has done some spells over my boyfriend and that is the reason why he left me.. he told me he will help me to cast a spell to bring him back. At first I was skeptical but I just gave it a try. In 4 days after which the spell was done by DR ONIHA, My boyfriend called me himself and came to me apologizing. I can't believe he can ever come back to me again but now i am happy he's back and we are married now and we live as a happy family. Am posting this to the forum if anyone needs the help of this great man, you can also contact him through this.  Email address: onihaspelltemple@gmail.com   Website: http://onihaspells.com Call/Whatsapp number: + 16692213962 

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

I never believed in Spells or Magic until I met this great spell caster called DR ONIHA.. The man I wanted to marry left me 3 months after our wedding ceremony and my life was upside down. He was with me for 4 years and I really love him so much. He left me for another woman with no reasons. When I called him, he never picked up my calls and he didn't want to see me around him. I was helpless and didn't know what to do to get the man I love back in my life. I went online in search of help and I found the DR ONIHA website. I have to contact him. So when i told DR ONIHA what happened. he helped me to do some readings, and after the readings he made me to realize that the other woman has done some spells over my boyfriend and that is the reason why he left me.. he told me he will help me to cast a spell to bring him back. At first I was skeptical but I just gave it a try. In 4 days after which the spell was done by DR ONIHA, My boyfriend called me himself and came to me apologizing. I can't believe he can ever come back to me again but now i am happy he's back and we are married now and we live as a happy family. Am posting this to the forum if anyone needs the help of this great man, you can also contact him through this.  Email address: onihaspelltemple@gmail.com   Website: http://onihaspells.com Call/Whatsapp number: + 16692213962 

I never believed in Spells or Magic until I met this great spell caster called DR ONIHA.. The man I wanted to marry left me 3 months after our wedding ceremony and my life was upside down. He was with me for 4 years and I really love him so much. He left me for another woman with no reasons. When I called him, he never picked up my calls and he didn't want to see me around him. I was helpless and didn't know what to do to get the man I love back in my life. I went online in search of help and I found the DR ONIHA website. I have to contact him. So when i told DR ONIHA what happened. he helped me to do some readings, and after the readings he made me to realize that the other woman has done some spells over my boyfriend and that is the reason why he left me.. he told me he will help me to cast a spell to bring him back. At first I was skeptical but I just gave it a try. In 4 days after which the spell was done by DR ONIHA, My boyfriend called me himself and came to me apologizing. I can't believe he can ever come back to me again but now i am happy he's back and we are married now and we live as a happy family. Am posting this to the forum if anyone needs the help of this great man, you can also contact him through this.  Email address: onihaspelltemple@gmail.com   Website: http://onihaspells.com Call/Whatsapp number: + 16692213962 

I WANT TO SAY A VERY BIG THANKS TO DR KAYODE FOR RESTORING HAPPINESS INTO MY LIFE AND FAMILY. I want to let the whole world know about Dr.Kayode the Great spell caster that brought back my husband to me when i thought all hope was lost. Dr.kayode used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my man with his spell, at first I thought i was dreaming when my husband came back to me on his knees begging me to forgive him and accepted him back and ever since then he loves me more than I ever expected so i made a vow to my self that i will let the whole World know about Dr.kayode, because he is a God-sent on earth. Do you have problems in your relationship? Have your partner broke up with you and you still love and want him back? Do you have problem with your finance? or do you need help of any kind then contact Dr. kayode today for I give you 100% guarantee that he will help you just as he helped me. Dr. kayode email is: (Kayodejoseph896@gmail.com) OR Call/Whatsapp via: +2348105366020...

HOW I GOT MY EX HUSBAND BACK WITH THE HELP OF REAL AND EFFECTIVE SPELL FROM DR OSOBA My name is Sharon, I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Karima who told me about a spell caster called Dr. Osoba She gave me her email address and mobile number and I contacted her and she assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't get pregnant and i told her, she prepared for me a herbal medicine which i used and i became pregnant and gave birth to my third child, if you need any assistance from her you can contact her via:email: drosobaherbalworld@gmail.com Or WhatsApp or call her now: +2347084928887 Dr. Osoba also have cures to HIV / AIDS HERPES 1/2 CANCER ALS (Lou Gehrig’s disease) Hepatitis Ex back spell Pregnancy spell lottery spell beauty spell Promotion spell financial spell business spell physical or spiritual spell Help bring people out of prison Win court case

Contact Dr Ayoola at drayoolasolutionhome@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Doris Laria from Canada I have just experience the wonders of Dr. Ayoola love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restored back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people how he help to bring back ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 10 months ago, and left home with all i had.. Dr Ayoola only told me to smile and have a rest of mind he will handle all in just 24 hours, After the second day my husband called me, i was just so shocked, i pick the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on phone.. He came back home and also got me a new car just for him to proof his love for me. i was so happy and called Dr Ayoola and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr Ayoola Via email: drayoolasolutionhome@gmail.com or Call or WhatsApp: +31684065675 and also see more reviews about him on his website https://drayoolasolutionhome.com/

Contact Dr Ayoola at drayoolasolutionhome@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Doris Laria from Canada I have just experience the wonders of Dr. Ayoola love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restored back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people how he help to bring back ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 10 months ago, and left home with all i had.. Dr Ayoola only told me to smile and have a rest of mind he will handle all in just 24 hours, After the second day my husband called me, i was just so shocked, i pick the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on phone.. He came back home and also got me a new car just for him to proof his love for me. i was so happy and called Dr Ayoola and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr Ayoola Via email: drayoolasolutionhome@gmail.com or Call or WhatsApp: +31684065675 and also see more reviews about him on his website https://drayoolasolutionhome.com/

Happiness is all i see now, i was herpes sicker for 6 years but i thank God for directing my footsteps to Dr Emu, he gave me instructions and i followed and in 2 weeks i was completely cured using his medicine, I am now Herpes Negative Contact Dr Emu for more information, He also has other cure to other ailment, HIV AIDS, CANCER, DIABETES, HEART DISEASE, HEPATITIS B/C And also restore broken relationships such as Ex HUSBAND, Ex WIFE, BROKEN MARRIAGES, Any kind of Problem in any relationship can be restore back in 24hours, Just Email: emutemple@gmail.com  Whatsapp or call: +2347012841542

After my boyfriend of one year broke up with me, I could barely speak without crying. I felt blindsided and didn't know what to do. I didn't know if I could get him back and the anxiety was unbearable. I scoured the internet and after reading countless articles and websites about spells, I came across Lord Zakuza number + 1 (740) 573-9483. I wanted our relationship back and so I wanted to make sure I had all the guidance and resources possible to do that. Lord Zakuza guaranteed me that my boyfriend will come back to me. So, I followed the instructions & plans that Lord Zakuza laid out for me and within 48 hours, we were back together and we are so in love! I know that it doesn't always happen that quickly, but Lord Zakuza said he spells are effective and it did! I'm so grateful and I can say that if you have been broken up with and want to get that person back, Lord Zakuza is the best! I'll never forget how much he helped me! Email him now via: lordzakuza7@gmail.com

After my boyfriend of one year broke up with me, I could barely speak without crying. I felt blindsided and didn't know what to do. I didn't know if I could get him back and the anxiety was unbearable. I scoured the internet and after reading countless articles and websites about spells, I came across Lord Zakuza number + 1 (740) 573-9483. I wanted our relationship back and so I wanted to make sure I had all the guidance and resources possible to do that. Lord Zakuza guaranteed me that my boyfriend will come back to me. So, I followed the instructions & plans that Lord Zakuza laid out for me and within 48 hours, we were back together and we are so in love! I know that it doesn't always happen that quickly, but Lord Zakuza said he spells are effective and it did! I'm so grateful and I can say that if you have been broken up with and want to get that person back, Lord Zakuza is the best! I'll never forget how much he helped me! Email him now via: lordzakuza7@gmail.com

After my boyfriend of one year broke up with me, I could barely speak without crying. I felt blindsided and didn't know what to do. I didn't know if I could get him back and the anxiety was unbearable. I scoured the internet and after reading countless articles and websites about spells, I came across Lord Zakuza number + 1 (740) 573-9483. I wanted our relationship back and so I wanted to make sure I had all the guidance and resources possible to do that. Lord Zakuza guaranteed me that my boyfriend will come back to me. So, I followed the instructions & plans that Lord Zakuza laid out for me and within 48 hours, we were back together and we are so in love! I know that it doesn't always happen that quickly, but Lord Zakuza said he spells are effective and it did! I'm so grateful and I can say that if you have been broken up with and want to get that person back, Lord Zakuza is the best! I'll never forget how much he helped me! Email him now via: lordzakuza7@gmail.com

WOW...What a Great Testimony....I am by name Maria Gusto from USA, i want to use this opportunity to thank the Great DR.balbosa for helping in getting my Ex husband back to me, i have been in great pains until the day i contacted DR on, balbosasolutionhome@gmail.com or TEXT on WHATSAPP +2347048047728.he gave me a lasting solution and told me to wait for just 12 hours so that my Ex husband will call me and i did according to the instructions given to me by him and surprisingly, before 12 hours, my Ex husband really called me and started apologizing for all he had caused me.I am the happiest Woman on earth today because Dr.balbosa has done wonderful deeds in my life and I will continue to share this testimony, you can contact him also for help on his Email: balbosasolutionhome@gmail.com and WHATAPP Number on +2347048047728.Good Luck...

ifadesolutionspell31@gmail.com you can also call him or add him on Whats-app:+2349060120490  View his YOUTUBE  https://www.youtube.com/watch?v=kTmbGIVQMu0    

DR. IFADE IS THE BEST SPELL CASTER ONLINE WHO RESTORED MY BROKEN RELATIONSHIP AND I HIGHLY RECOMMENDS DR. IFADE TO ANYONE IN NEED OF HELP!  My husband left me for another woman 3 months ago and ever since then my life has been filled with pain, sorrow and heart break because he was my first love whom i have spent my entire life with. A friend of mine told me he saw some testimonies of a spell caster called Dr,Ifade that he can bring back lover within some few days, i laugh it out and said i am not interested but because of the love my friend had for me, she consulted the great spell caster on my behalf and to my greatest surprise after 2 days my husband called me for the very first time after three months that he is missing me and that he is so sorry for every thing he made me went through.He came back to me and now we are happy together. I still can’t believe it, because it's highly unbelievable. Thank you Dr,Ifade for bringing back my lover and also to my lovely friend who interceded on my behalf, for any one who might need the help of this great spell caster here is the email address: ifadesolutionspell31@gmail.com you can also call him or add him on Whats-app:+2349060120490  View his YOUTUBE  https://www.youtube.com/watch?v=kTmbGIVQMu0     

DR. IFADE IS THE BEST SPELL CASTER ONLINE WHO RESTORED MY BROKEN RELATIONSHIP AND I HIGHLY RECOMMENDS DR. IFADE TO ANYONE IN NEED OF HELP!  My husband left me for another woman 3 months ago and ever since then my life has been filled with pain, sorrow and heart break because he was my first love whom i have spent my entire life with. A friend of mine told me he saw some testimonies of a spell caster called Dr,Ifade that he can bring back lover within some few days, i laugh it out and said i am not interested but because of the love my friend had for me, she consulted the great spell caster on my behalf and to my greatest surprise after 2 days my husband called me for the very first time after three months that he is missing me and that he is so sorry for every thing he made me went through.He came back to me and now we are happy together. I still can’t believe it, because it's highly unbelievable. Thank you Dr,Ifade for bringing back my lover and also to my lovely friend who interceded on my behalf, for any one who might need the help of this great spell caster here is the email address: ifadesolutionspell31@gmail.com you can also call him or add him on Whats-app:+2349060120490  View his YOUTUBE  https://www.youtube.com/watch?v=kTmbGIVQMu0     

I am so happy to share this fantastic testimony of mine. My life has changed completely in 48hours. I can see myself in the mirror and smile. I have confidence in myself and my abilities for the first time in ages. I have my husband back in my life with the help of Dr Oniha. He said sorry after 24hours, after the spell was created. He said he realized that he never really wanted to break up; he could not handle the emotional baggage I was carrying around all the time. He said that he thought he was the negative influence in my life and thought it best to leave. He said it was hard that I kept talking about the past all the time. We have both forgiven each other. I have money in my pocket that is my own at last. (My compensation cheque came through and I was told it was months away. I am living proof of what Dr Oniha can do. I thank you so much Dr Oniha for the wonderful thing you did in my marriage. I am so happy now. With your help we were both able to see and speak the truth to each other. I never thought a spell could help a couple before I am very pleased to contact you and initiate all this to happen. Anyone who has a relationship problem can contact Dr Oniha. Email: info@onihaspell.com Or onihaspelltemple@gmail.com Call/Whatsapp number: +16692213962 Website: http://onihaspells.com.

When I found PRIEST WISDOM I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contacted PRIEST WISDOM  and He told me  what I need to do before he can help me and I did what he told me to, after I provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and he started spending more time with me than before. Ever since PRIEST WISDOM helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommend PRIEST WISDOM to anyone in need of help. Email: Supernaturalspell1@gmail.com . Call him or add him on whatsapp via: +2348124644470 PRIEST WISDOM BLOG PAGE: https://supernaturalspell21.blogspot.com/       ...

When I found PRIEST WISDOM I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contacted PRIEST WISDOM  and He told me  what I need to do before he can help me and I did what he told me to, after I provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and he started spending more time with me than before. Ever since PRIEST WISDOM helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommend PRIEST WISDOM to anyone in need of help. Email: Supernaturalspell1@gmail.com . Call him or add him on whatsapp via: +2348124644470  .........

When I found PRIEST WISDOM I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contacted PRIEST WISDOM  and He told me  what I need to do before he can help me and I did what he told me to, after I provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and he started spending more time with me than before. Ever since PRIEST WISDOM helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommend PRIEST WISDOM to anyone in need of help. Email: Supernaturalspell1@gmail.com . Call him or add him on whatsapp via: +2348124644470 PRIEST WISDOM BLOG PAGE: https://supernaturalspell21.blogspot.com/       ..........

Hello my name is Sally my fiance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465

Hello my name is Sally my fiance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465

I almost gave up in life when my husband said he wants divorce because it came as surprise to me, i asked him what the problem was but he just he is tired and his is interested in another woman now, then my instinct told me something was wrong with him because this is so unusual, a friend introduce me to a man powerful man called Dr Ajayi, she told me he is the person that bring her husband back home after 2 years of divorce, i wrote th spell caster and explained my situation to him, he told me what the problem was and things that needed to be done for me to have my husband change his mind concerning the divorce, i followed Dr Ajayi instruction and wthin two days i started experiencing the good in my husband and he told me he doesnt want divorce but want to spend the rest of his life with me. If you are encountering any kind of situation you dont like in your marriage or relationship contact Dr Ajayi on his Viber or Whatsapp Number: +2347084887094 or Email : drajayi1990@gmail.com

Add new comment