Rehtorin blogi

Blogissaan yliopiston rehtori ottaa kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja nostaa esiin yliopiston johtamiseen ja toimintaan liittyviä aiheita.

29.12.2016 blog

Kohti yhteistä tutkimuksen ja koulutuksen visiota

Korkeakoulujärjestelmä on tällä hallituskaudella voimakkaan rakenteellisen kehittämisen kohteena. Kehittämiselle on kaivattu yli hallituskausien ulottuvaa visiota, joka ohjaisi työtä  pidemmällä aikajänteellä ja lisäisi laajempaa ymmärrystä yhteisistä tavoitteista. Yhteinen näkemys tulevaisuudesta myös nopeuttaisi rakenteellista kehitystä.

01.12.2016 blog

Vaikea matka tilivirastosta julkisoikeudelliseksi yliopistoksi

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2010 alusta alkaen. Uudistuksella pyrittiin antamaan yliopistoille aiempaa paremmat toimintaedellytykset. Uuden lain myötä yliopistot pystyvät paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, monipuolistamaan rahoituspohjaansa, kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, kohdentamaan resursseja huippututkimukseen ja strategisiin painoaloihinsa sekä vahvistamaan tutkimus- ja opetustoimintansa laatua.

02.11.2016 blog

Päätöksenteko vaatii luotettavaa tietoa

Kaiken päätöksenteon tulee perustua hyvään tilanneanalyysiin ja tutkittuun tietoon. Niin julkisessa toiminnassa kuin yksityisen sektorin päätöksenteossakin on näinä aikoina varaa vain parhaille ratkaisuille.

04.10.2016 blog

Rehtorin blogi: Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ei ole ohi

Keväällä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjen tulosneuvotteluiden alla keskusteltiin paljon yliopistojärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta. Keskustelun ytimessä olivat mahdolliset fuusiot ja työnjako, jolla pieniä koulutusohjelmia keskitettäisiin suurempiin kokonaisuuksiin. Yliopistojen välillä käytiin aktiivista keskustelua koulutusvastuiden vaihtamisesta, mutta suhteessa odotuksiin muutokset jäivät melko pieniksi.

06.09.2016 blog

Rehtorin blogi: Tutkimuksen ja koulutuksen kampusrakenteella on merkitystä

Kansallinen kilpailu koulutuksessa ja tutkimuksessa on kääntymässä kansainväliseksi kilpailuksi paikasta auringossa. Koulutuksen digitalisaation ja etäopetuksen kehittyessä kilpailukenttä muuttuu. Kenties tulevaisuudessa koulutusta kootaan yhä useammin monista korkeakouluista ympäri maailmaa. Tutkimuksessa työ tapahtuu yhä useammin eri organisaatioiden kansainvälisissä yhteishankkeissa ja hajautetuissa virtuaalitiimeissä. Parhaisiin verkostoihin mukaan pääsy edellyttää kansainvälisesti osoitettua suorituskykyä ja huipputason tutkimusympäristöjä.

09.08.2016 blog

Rehtorin blogi: Rahoitusmallit määrittelevät yliopistojen toimintaa

Yliopistoille on annettu autonominen asema, joka takaa sen, että yliopistossa voidaan tehdä vapaata tieteellistä tutkimusta ja antaa tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta. Autonomia tarkoittaa myös vastuuta tuloksellisuudesta. Vaatimus on verovaroilla toimittaessa toki oikeus ja kohtuus.

12.07.2016 blog

Rehtorin blogi: Vuorovaikutus muuttaa tieteen hyödyksi

Yliopistoissa tehdyn tutkimuksen hyöty yhteiskunnalle nähdään toisinaan kapeasti teknologiansiirtona. Teknologiansiirto, jossa tehtyjä keksintöjä siirretään sopimuksin hyötykäyttöön, on kuitenkin vain hyvin kapea siivu hyödystä ja koskettaa lähinnä teknisiä ja joitakin luonnontieteellisiä aloja. Tutkimuksella tuotetaan myös paljon tieteellistä tietoa, jota tarvitaan päätöksenteossa ja oikeiden toimintatapojen löytämisessä. Tällaisia aloja ovat muun muassa kauppatieteet, historia, kulttuuri, kielitieteet, käyttäytyminen, biologia, ilmakehäntutkimus, terveystieteet tai kasvatustieteet.

14.06.2016 blog

YLIOPISTO AVOIMENA KAIKILLE

Yliopisto tunnetaan tutkintokoulutuksesta ja tutkimuksesta. Pääsykokeet ja sisään pääsemisen vaikeus tai helppous ovat jokavuotinen keskusteluaihe. Lukuvuosien alkaminen ja loppuminen näkyvät opiskelijoiden kautta kaupunkikuvassa. Mielikuvat yliopistoista muodostuvat pitkälle tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden mukaan, mutta yliopisto on kuitenkin paljon avoimempi opiskelupaikka. Se tarjoaa opintoja kaikille, ei sulkeudu kesäksi ja siellä voi opiskella ympäri vuoden.

17.05.2016 blog

Tutkimusmatka Kiinaan

Kävin huhtikuun lopulla vierailulla kolmessa Shanghain ja kahdessa Wuhanin kaupungin yliopistoista neuvottelemassa mahdollisesta yhteistyöstä Oulun yliopiston kanssa. Yliopistoyhteistyöllä haetaan puolin ja toisin etuja, jotka auttavat yliopistoa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Hyödyt realisoituvat lisäosaamisen ja -osaajien kautta. Yhteistyön helpoimpia muotoja ovat mm. tutkinto-opiskelijoiden vaihto, tohtoriopiskelijoiden vaihto ja henkilökuntavierailut. Syvällisempiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yhteiset koulutusohjelmat ja tutkimushankkeet.

20.04.2016 blog

YLIOPISTOJEN TUOTTAMA HYÖTY KOROSTUU RAHOITUKSEN MURROKSESSA

Yliopistoihin sitoutuu merkittävä määrä kansallista osaamispääomaa. Osaamispääoma on omaisuutta, jota voidaan tarkastella sen kartuttamisen tai hyödyntämisen lähtökohdasta.