bcdc energia, maria kopsakangas-savolainen, marita laukkanen, oulun yliopisto, suomen ympäristökeskus, valtion taloudellinen tutkimuslaitos, sähköautoistuminen

Sähköautoistuminen vaatii taloudellista ohjausta ja latauspisteiden lisäämistä

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii merkittäviä toimenpiteitä kaikilla talouden sektoreilla. Energiamarkkinoilla ja liikenteessä siirrytään fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa liikenteen sähköistymistä ja osittaista siirtymistä biopohjaisiin polttoaineisiin, mutta myös kokonaisvaltaista liikenteen ja liikkumisen muutosta. Uudenlaiset jakamiskokeilut kuten yhteisomisteiset autot tai kyytien jakamisen digitaaliset alustat, yhteisautopalvelut sekä liikenteen ja ajomäärien ohjauksen digitalisoituminen muuttavat koko toimialaa.

Liikenne on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista sektoreista. Suomessa se aiheuttaa noin 20 prosenttia päästöistä. Tieliikenteen osuus liikenteen päästöistä on 90 prosenttia. Uudet liikkumisratkaisut ovat olennaisia päästöjen hillitsemisessä. Yksi niistä on siirtyminen polttomoottoriautoista sähköautoihin – tuottaahan sähköautoilu Suomen sähköntuotannon puitteissa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriautoilu.

Hallitus linjaakin energia- ja ilmastostrategiassaan, että sähköautojen osuutta Suomen autokannasta tulee kasvattaa. Tavoitteena on, että Suomessa on 250 000 sähkökäyttöistä autoa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on vaativa, sillä kesäkuussa 2018 Suomen 2 756 741 autosta täyssähköautoja oli vain 1 875 ja hybridejä 9 492 (Lähde: Trafin tilastotietokanta). Hallituksen tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeita sähköautoistumista tukevia toimenpiteitä.

Suomen Ilmastopaneelin tuoreessa Sähköautoilun edistämisen ohjauskeinot Policy Brief -katsauksessa pureudutaan taloustieteellisten tutkimusten nojalla sähköautoistumisen ohjauskeinoihin. Katsauksen mukaan sähköautojen määrää voidaan tehokkaimmin kasvattaa tukemalla sekä autojen hankintaa että latausinfrastruktuurin kehittämistä. Avustusrahojen tehokkaan käytön kannalta on oleellista, että latauspisteiden rakentamista tuetaan niillä alueilla, joilla autojen kysynnän odotetaan olevan verrattain suurta, mutta latauspisteiden perustamisen kynnys on korkea.

Pitkät ajomatkat mietityttävät – huoli ajosäteestä voi estää sähköauton hankinnan

Kansainvälisissä tutkimuksissa (ks. Policy Brief) on havaittu, että sähköautojen kysynnän tukemiseen käytetty julkinen raha voi olla tuottavampaa silloin, kun tukea myönnetään sekä autojen hankintaan että latauspisteiden perustamiseen. Esimerkiksi Nor­jassa sähköautoilijoille annetaan monia etuja ja rahallista tukea, mutta vahvimmin sähköautokannan kasvua selittää julkisten latausasemien määrä. Latausasemien tukeminen kannattaa kuitenkin vain, jos odo­tettavissa on riittävästi käyttäjiä. Tukirahojen tehokas käyttö edellyttää myös, että tuet eriytetään alueellisten piirteiden mukaan. Huoli sähköauton mahdollistamasta ajosäteestä näyttääkin olevan yksi keskeinen syy, joka estää sähköauton hankkimisen. Onkin järkevää tukea latausinfrastruktuuria erityisesti siellä, missä etäisyydet ovat pidempiä.

Verotuksella suurempi vaikutus kuluttajiin kuin markkinoiden hintamuutoksilla

maria kopsakangas-savolainen, marita laukkanen, bcdc energia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus, oulun yliopisto, suomen ympäristökeskus, sähköautoistuminen, verotus, latauspisteet, kysynnän joustavuus, sähkömarkkinatPolttoainevero näyttää olevan autoilun ohjauskeinona erityisen tehokas. Korkeampi polttoaineen hinta vaikuttaa jo olemassa olevien autojen käyttöön ja ohjaa uusia hankintoja kohti polttoainetehokkaampia autoja. Lisäksi vero kasvattaa sähköautojen käytön edullisuutta suhteessa polttomoottoriautoihin. Tutkimusten (ks. Policy Brief) mukaan verotuksesta johtuvat hintojen korotukset näyttävät vaikuttavan kuluttajiin jopa voimakkaammin kuin markkinoiden aiheuttamat hinnanmuutokset.

Sähköautojen ostamista voi tukea myös verovähennysoikeudella tai alennuksella hankintahintaan. Tukien on havaittu lisäävän tukeen oikeutettujen autojen kysyntää. Vaikutus on suurempi, jos tuki kohdistuu suoraan ostohintaan verovähennysoikeuden sijaan. Mikäli hankintatuki kohdistuu myös tietyn päästörajan alittaviin polttomoottoriautoihin, vaikuttaa tuki lähinnä kuluttajan valintaan samankaltaisten autojen välillä. On huomioitava, että tällöin päästövähennykset jäävät pieniksi.

Muutamissa maissa, kuten Norjassa, sähköautojen hankintaa on tuettu epäsuorasti tarjoamalla sähköautoilijoille erityyppisiä etuja. Näihin kuuluu esimerkiksi oikeus käyttää yhteiskyyti- tai joukkoliikennekaistoja. Tämän tyyppisiä tukia harkittaessa on tärkeää huomioida ruuhkien mahdollinen lisääntyminen näillä kaistoilla. Jos matka-ajat ruuhkien seurauksena kasvavat, voivat edut siis olla myös huomattavia ei-rahallisten kustannuksien aiheuttajia.

BCDC Energian tutkimusta tarvitaan myös sähköautoistumiseen liittyvissä kysymyksissä

Autoilun sähköistymisen myötä liikenne kytkeytyy sähköjärjestelmään ja -markkinoihin entistä tiukemmin. Palvelujen, latausinfrastruktuurin, sähköntuotannon ja sähkömarkkinoiden yhteispeli on suunniteltava kokonaisvaltaisesti, jotta sähköautojen käyttöönotto ei aiheuttaisi ongelmia sähköverkon toiminnalle. Suomen Ilmastopaneelin tuore raportti Sähköautoilun sähkömarkkina-ajurit ja hajautettu varastointi pureutuu näihin kysymyksiin.

Tiivistäen voidaan todeta, että sähköautojen hankinnan ja omistamisen tukeminen, uudet palvelut sekä hinnoittelu tulee suunnitella siten, että ne yhdessä ohjaavat kuluttajia myös joustavuuteen. Näin sähköautoistuminen voi hyödyttää niin ympäristöä, kuluttajia kuin sähköverkon toimintaakin. Näiden joustavuuteen liittyvien palveluiden ja ohjauskeinojen parissa myös BCDC Energia tekee parhaillaan tutkimusta.

Kirjoittajat:

maria kopsakangas-savolainen, bcdc energiaMaria Kopsakangas-Savolainen
Maria.Kopsakangas-Savolainen(a)ymparisto.fi

 

 

Marita Laukkanen
marita.laukkanen(a)vatt.fi

 

 

BCDC Energian varajohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kestävän energiatalouden yhteisprofessori. Marita Laukkanen on  johtava tutkija ja tutkimusohjaaja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT), joka on yksi BCDC Energian viidestä kotiorganisaatiosta. Kopsakangas-Savolainen ja Laukkanen kuuluvat BCDC Markkinat -tiimiin; Kopsakangas-Savolainen tiiminvetäjänä. Molemmat asiantuntijat ovat Suomen Ilmastopaneelin jäseniä.

 

Blogiartikkeli on julkaistu 30.8.2018 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.

 

 

Tuoreita julkaisuja Sähköautoistumisen ajurit -hankkeelta:

Laukkanen, M. & Sahari, A. Sähköautoilun edistämisen ohjauskeinot. Ilmastopaneelin Policy Brief 2018. Suomen Ilmastopaneeli.

Kopsakangas-Savolainen, M. & Meriläinen, T. Sähköautoilun sähkömarkkina-ajurit ja hajautettu varastointi. Ilmastopaneelin raportti 1/2018. Suomen Ilmastopaneeli.

Liimatainen H., Utriainen R. & Viri, R. Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä Ilmastopaneelin Policy Brief 2018. Suomen Ilmastopaneeli.

Last updated: 30.8.2018

Comments

i really want to thank DR TAKUTA a great spell caster from south africa. DR TAKUTA has helped me to reunite my marriage. My husband left me 3months ago and he packed out his property and went to stay with the other woman. now my lover is back after 48hrs when DR TAKUTA has cast a spell on him.you can also get him through this contact if you are facing any love or marital probelm. dr takuta Email is via____ takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

I want to give a big thanks to a great spell caster commonly known as DR TAKUTA for the great spiritual prayers he did in my life by bringing my ex-lover back to me after many months of breakup and loneliness. With this, I am convinced that you are sent to this word to rescue people from heartbreaks and also to help us get the solution to every relationship problem. for those of you out there who have one relationship problem or the other why not contact DR TAKUTA. that is the best place you can solve all your problems, including a lack of jobs and promotions, binding and marriage spells, divorce and attraction spells, good luck and lotto spells, fertility, and pregnancy spells, and also the business success and customer increase, winning court cases and many more. contact him at takutaspellalter@gmail.com or contact mobile contact +27788634102

My ex-husband and I had always managed to stay friendly after our divorce in February 2017. But I always wanted to get back together with him, All it took was a visit to this spell casters website last December, because my dream was to start a new year with my husband, and live happily with him.. This spell caster requested a specific love spell for me and my husband, and I accepted it. And this powerful spell caster began to work his magic. And 48 hours after this spell caster worked for me, my husband called me back for us to be together again, and he was remorseful for all his wrong deeds. My spell is working because guess what: My “husband” is back and we are making preparations on how to go to court and withdraw our divorce papers ASAP. This is nothing short of a miracle. Thank you Dr Emu for your powerful spells. Words are not enough. here is his Email: emutemple@gmail.com or call/text him on his WhatsApp +2347012841542 He is also able to cast spell like 1: Lottery 2: Conceive 3: Breakup 4: Divorce 5: Cure for all kinds of diseases and viruses.

Add new comment