Strategiatyöllä turvataan yliopiston kilpailukyky

Oulun yliopiston neuvottelukunta tarkasteli kokouksessaan yliopiston päivitettyä strategiaa ja sai nähtäväkseen myös humanistisen tiedekunnan sekä tieto-ja sähkötekniikan strategiat.  Samalla kun neuvottelukunnan jäsenet kiittelivät hyvää strategiatyötä ja asioiden johtamista nostivat he esille huolet ja skenaariot yliopiston toiminnan laajuuteen ja volyymiin liittyen ja miten yliopiston käytössä olevat resurssit ja yliopiston houkuttelevuus riittävät turvaamaan asetetut tavoitteet.

Strategia läpäisee nyt koko yliopisto-organisaation

Rehtori toi alustuksessaan esille strategiaprosessin taustat ja miten strategiatyö on nyt viety syvemmälle organisaatioon kuin aiemmin. Samalla siitä on pyritty luomaan yliopistoyhteisön yhteinen asia ja työkalu. Ensimmäistä kertaa yliopiston päästrategian rinnalle ja sitä tukemaan on laadittu myös kullekin tiedekunnalle omat strategiat. Tällä on haluttu edesauttaa yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista kaikilla organisaation tasoilla.

Sekä yliopiston hallituksen puheenjohtaja että rehtori nostivat esille Oulun yliopiston hyvän kehityksen henkilökunnan työtyytyväisyydessä. Erinomainen tulos työtyytyväisyyskyselyssä on luonut hyvän pohjan myös yliopiston strategiatyölle ja sen jalkauttamiselle.

Koulutus, profilaatio, houkuttelevuus ja verkostot avainroolissa

Yliopiston johto toi esille niitä keskeisiä tekijöitä ja kehityskulkuja, jotka lähitulevaisuudessa vaikuttavat yliopistojen kilpailukykyyn.  Koulutuksen läpäisyä ja laatua koskevat avainluvut ovat keskeisessä roolissa valtakunnallisessa yliopistojen rahoitusmallissa. Niiden osuutta on  jopa nostettu rahoitusmallia uudistettaessa. Opintojen läpäisy ja opiskelijoiden valmistuminen ajoissa ovat Oulun yliopistossa hyvällä tasolla. Yliopiston tulee pystyä säilyttämään houkuttelevuutensa koulutuksen tarjoajana turvatakseen tutkintotavoitteensa. Oululla on tässä erityinen haaste, kun alueella on nähtävissä arviolta 25 % lasku nuorisoikäluokissa. Toisaalta taas digitaaliset ratkaisut ja uusi jatkuvan oppimisen keinovalikoima lisäävät mahdollisuuksia koulutuksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden nostamisessa.

Yliopistojen profilaatiokehitys etenkin tutkimuksen alueella on ollut selkeä trendi, jota myös Suomen Akatemia on systemaattisesti tukenut. Kehitys on vahvistanut kunkin yliopiston ja alueen kannalta keskeisiä tutkimusalueita. Profilaatio ja tutkimuksen fokusalueet ovatkin keskeisessä roolissa Oulun yliopiston strategiassa. Koulutuksen lailla tutkimuksen kansainvälinen asema ja korkea taso on säilytettävä ja sitä on vahvistettava. Yliopistolla tulee olla rooli kansainvälisisissä verkostoissa ja sen pitää pystyä houkuttelemaan kilpailtua tutkimusrahoitusta. Muun muassa EU-rahoituksen kohdalla Oulun yliopisto on pystynyt merkittävästi kasvattamaan tutkimusrahoituksen määrää. 

Oulun yliopisto on juuri liittymässä seitsemän muun eurooppalaisen yliopiston kanssa mukaan Eurooppa-yliopisto UNICiin (The European University of Post-Industrial Cities). UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja rakentaa eurooppalaista koulutusaluetta. Tällä tulee olemaa merkittä lisäarvo Oulun yliopiston rooliin eurooppalaisen yhteiskunnan, arvomaailman ja tutkimusyhteistyön kehittämisessä. Yhtä lailla yliopiston tulee tiivistää yhteistyötään ympäröivän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sidosryhmien kanssa ja luoda entistä tiiviimpiä ja pitkäkestoisimpia kumppanuuksia.

Vaikuttava strategia – mutta mihin rahkeet riittävät?

Oulun yliopiston neuvottelukunta arvosti tehtyä strategiatyötä ja sen tiivistämistä yhteen kuvaan. Strategian perusratkaisut ja valinnat liittyen fokusalueisiin, profilaatioaloihin, arvoihin ja strategisiin kehitysohjelmiin koettiin oikeiksi ja sitä kautta kokonaisuus muodostuu vaikuttavaksi ja oikeita tavoitteita alleviivaavaksi. Digitalisaation vahva rooli sopii hyvin oululaiseen ekosysteemiin ja se on hyvin rakennettu palvelemaan yliopiston monitieteistä profiilia. Toisaalta ihmistieteet sekä ihmisten ja teknologian vuorovaikutus on nostettu hyvin mukaan. Katsottiinkin että Oululla on paljon hyvää erityisosaamista muun muassa kommunikaation liittyen ja miten kohtaamisten laatuun panostamalla voidaan lisätä tuloksellisuutta.

Huolia ja kysymyksiä aiheuttivat pohdiskelu, onko yliopiston toiminta viritetty palvelemaan liian isoa opiskelijavolyymia, etenkin jos fakta on, että nuoret ikäluokat tulevat olemaan selvästi pienempiä. Tulisiko yliopiston strategisesti varautua myös koulutustoiminnan supistamiseen ja alas skaalautumiseen? Tämä toisaalta puraisisi suoraan myös osaavan työvoiman tuottamiseen ja yliopiston kykyyn tuottaa Pohjois-Suomen kannalta ja monilla aloilla myös kansallisesti jopa kansainvälisesti tärkeää osaajaresurssia. Jo nyt on aloja, joissa on kasvava työvoima ja joille aloille myös ollaan lisäämässä aloituspaikkoja ja koulutusvastuuta. Esitetty skaalautumisen vaihtoehto nähtiin hyvänä keskustelun avauksena. Kuitenkin tässä yhteydessä ratkaisumallina nähdään nimenomaan Oulun ja Oulun yliopiston houkuttelevuuden lisääminen. Monilla aloilla kansainvälinen opiskelijarekrytointi on suuri mahdollisuus.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan strategiassa korostuu panostus juuri opiskelijarekrytointiin ja erityisesti kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Tiedekunnan tutkimus on kansainvälistä huipputasoa. Oulu on saanut erityishuomiota juuri radioteknologian ja langattomien ratkaisujen kehittäjänä - 6G-lippulaivahanke tässä kärkenä.  Tämä näkyvyys ja osaaminen vahvistaa myös koulutuspotentiaalia.  Alalla vallitsevaa osaajatarvetta ollaan valtakunnallisestikin lisäämässä aloituspaikkoja. Ouluun tulee myös merkittävä lisäys. Markkinointi, kansainväliset verkostot ja panostus kansainvälisiin ohjelmiin ovat lähitulevaisuudessa keskeisessä roolissa.

Humanistisen tiedekunnan kohdalla volyymikeskustelusta poiketen on esillä joidenkin alojen ainutlaatuisuus ja jopa välttämättömyys. Oulussa on edustettuina pääaineita, jotka ovat vain harvoissa yliopistoissa tai pelkästään Oulussa. Esimerkiksi saamen kieli ja kulttuuri ovat erityisroolissa. Myös näiden resurssointi ja asema on turvattava. Strateginen pohdiskelu liittyy kuitenkin siihen, kuinka laajaa sivuainevalikoimaa tiedekunnan on tarkoituksenmukaista jatkossa ylläpitää tai miten näiden opetus järjestetään.

Humanistiset tieteet yhdessä muiden yliopistossa edustettuina olevien ihmistieteiden kanssa ovat integroituneet eriomaisesti yliopiston tutkimustoimintaan. Humanistinen tiedekunta on mukana neljässä yliopiston viidestä tutkimuksen fokusalueesta. Myös strategian profiilikartassa tiedekunnalla on keskeinen rooli. Arktisuus ja alkuperäiskansojen tutkimus, pohjoisuus eurooppalaisessa maailmassa, kaivostoiminnan yhteiskunnalliset kysymykset, ihmisten kompetenssit digitalisaatiossa, stressi, vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat esimerkkejä poikkitieteellisistä tutkimusaloista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta ihmisen olevan toiminnan ja tutkimuksen keskiössä.

Yliopiston osaaminen tehokkaammin käyttöön

Neuvottelukunta näki yliopistolla olevan potentiaalia vielä entistä enemmän tehostaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja toivoi tähän myös lisäpanostusta. Yksi lähtökohta tähän on hyödyntää entistä tehokkaammin yliopiston monialaisuus ja poikkitieteellisyys. Strategiatyön ei tule ohjata tiedekuntia omiin siiloihinsa vaan enemmänkin rakentaa tiedekuntien välistä yhteistyötä. Tätä kautta syntyy myös uusia houkuttelevia koulutusratkaisuja ja ennen kaikkea yhteiskuntaa palvelevaa tutkimusta.

Yliopistolta toivotaan myös entistä vahvempaa sidosryhmäajattelua ja verkottumista yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa myös tiiviimpää yhteistoimintaa yritysten kanssa. Esimerkiksi teknologia ja erityisesti elektroniikka ovat olleet Oulun yliopiston perusjalkoja. Näiden kautta tullut hyöty on näkynyt suoraan elinkeinoelämässä ja palvelutuotannossa. Pienet yritykset osaavat kuitenkin huonosti hyödyntää yliopiston osaamista. Miten tutkimuksen kautta syntyvät uudet innovaatiot, ipr:t ja patentit saadaan entistä tehokkaammin yritysten käyttöön ja integroitua suomalaiseen teollisuuteen?

Oulun yliopisto on ottanut monia hyviä askeleita toivottuun suuntaan. Muun muassa innovaatiokeskuksen perustaminen on lisännyt yhteistoimintaa yritysten kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Myös Key Account Manager – asiakkuuspäällikkö – verkoston luomiselta toivotaan uutta lisäarvoa tähän.  Yliopiston tiiviimpi liittoutuminen ammattikorkeakoulun kanssa auttaa myös laajentamaan yliopiston perinteistä yritysverkostoa. Yhteistyön ja kumppanuusmallien rakentamisessa yliopistolla on kuitenkin paljon lisämahdollisuuksia ja tähän liittyvä kehitystyö kasvattaa myös yliopiston asemaa ja kansainvälistä houkuttelevuutta entisestään.

Ylipiston johto arvosti neuvottelukunnalta saatua palautetta strategiatyöstään ja etenkin käytyä keskustelua ja saatuja syötteitä yliopiston toiminnan ulottuvuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Neuvottelukunnan rooli ja merkitys korostuu juuri yliopiston strategiatyön sparrauksessa.

Last updated: 15.12.2020