Tekoäly, automaatio ja robotisaatio ratkaisevia

Tekoälyn, automaation ja robotisaation odotetaan mullistavan yhteiskuntaa monella tavalla. Vaikutukset tulevat näkymään jokapäiväisessä elämässä ja työnteon sisällössä. Kehityksellä on suuri vaikutus tarjolla olevan työn määrään, laatuun ja tuottavuuteen.

Lyhyellä aikavälillä työpaikkojen määrän vähentyminen ja tarvittavan osaamisen rakenteellinen muutos ovat visaisia ongelmia, pidemmällä aikavälillä jopa suuria mahdollisuuksia.
 

Suomen väestö vanhenee ja työikäisten määrä vähenee. 65 vuotta täyttäneitä ennustetaan olevan vuonna 2040 lähes 420 000 enemmän kuin tällä hetkellä.

Työikäisen väestön määrä Suomessa kääntyi laskuun vuonna 2010, ja trendi jatkuu nykyisen väestöennusteen mukaan aina 2020-luvun loppupuolelle saakka.

Nykyisen väestöennusteen mukaan työikäisiä on vuonna 2020 yli 40 000 ja vuonna 2030 noin 60 000 nykyistä vähemmän.
 

Kun työikäisen väestön määrä vähenee, on työikäisestä ja -kykyisestä kansanosasta saatava taloudellisessa mielessä yhä enemmän irti. Muuten työvoiman ulkopuolella olevan kansanosan hyvinvoinnista huolehtiminen muodostuu ongelmaksi.

Tilanne, jossa veroja maksavien kansalaisten määrä on vähenemässä, ei näytä järin lupaavalta hyvinvointivaltion tulevaisuutta ajatellen.

Taloutta voidaan parantaa joko lisäämällä tehtyä työmäärää tai lisäämällä työn tuottavuutta. Väestöennusteet eivät juuri anna toiveita siitä, että tekijöiden määrän lisääminen olisi Suomelle luontevin tapa edetä.

Mahdollisuudet piilevät työn tuottavuuden lisäämisen puolella. Tuottavuus kasvaa parempien toimintatapojen, tehokkaampien koneiden ja lisäarvoisempien tuotteiden avulla. Robotisaatio ja tekoäly ovat kehityskulkuja, joiden myötä työn tuottavuutta on mahdollista olennaisesti lisätä.


Automaation, robotisaation ja tekoälyn avulla rutiinityötä pystytään tekemään tehokkaammin ja ennen kaikkea edullisemmin kuin ihmisvoimin.

Uhkien kautta ajateltuna työpaikat vähentyvät ja työttömyys lisääntyy. Mahdollisuuksien puolelta tarkasteltuna ihmistyövoiman tarpeen vähentyminen mahdollistaa työn tuottavuuden kasvattamisen tilanteessa, jossa talouskasvun rajoitteeksi muodostuu työvoiman vähäisyys. Tällaiselta Suomen tilanne ennusteiden valossa nyt näyttää.


Maailma muuttuu riippumatta niistä valinnoista mitä Suomessa tehdään. Työpaikkoja tulee katoamaan, ja tilalle syntyy uusia toimenkuvia.

Joidenkin arvioiden mukaan kolmasosa nykyammateista korvautuu seuraavan 20 vuoden aikana tekoälyllä ja roboteilla.

Automaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä, jotka mullistavat tuottavuuden.

Vaikka maailma muuttuu meiltä kysymättä, on meillä mahdollisuus valita alueita, joissa tähtäämme maailman parhaiden joukkoon.


Suomi haluaa olla tekoälyssä maailman ykkösmaa. Näin linjasi pääministeri Juha Sipilä, kun tekoälyn asiantuntijat kokoontuivat Säätytalossa Helsingissä tiistaina 7. helmikuuta.

Sipilä totesi, että nykyisellään tekoälyn kehittäminen ja hyödyntäminen on ollut suhteellisen kapeilla harteilla, ja nyt niitä lähdetään määrätietoisesti leventämään. Ensimmäinen askel on ymmärryksen lisääminen tekoälyn mahdollisuuksista. Nyt tehty linjaus on varmasti oikea ratkaisu, ehkä ainoa mahdollisuuskin.

Automaatio, robotisaatio ja tekoäly mahdollistavat pitkällä tähtäimellä hyvinvointiyhteiskunnan jatkumisen tilanteessa, jossa työtä tekevän väestönosan määrä putoaa. Teollisen työn muuttuminen yhä korkeampaa osaamista vaativaksi saattaa johtaa jopa siihen, että valmistava teollisuus alkaa siirtyä halpatyövoiman maista niihin maihin, joissa riittävästi koulutettua henkilökuntaa on saatavilla.

Suomi on tällainen maa, mutta muutoksessa on oltava hereillä, jotta mahdollisuudet eivät jää hyödyntämättä osaamisen tai osaajien puutteen vuoksi.


Uuden teollisen vallankumouksen myötä yliopistolle tulee ratkaistavaksi monia muun muassa teknisiä, yhteiskunnallisia ja eettisiäkin ongelmia.

Monitieteinen Oulun yliopisto on tekoälyn, automaation ja robotiikan trendissä vahva toimija, jolla on olemassa olevien vahvuuksien lisäksi paljon potentiaalia, joka on realisoitavissa nyt, kun asiaan aletaan panostaa.

Koulutuksessa automaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat kuuluneet ohjelmaan jo teknologian alkuajoista asti, ja sisältöjä on jatkuvasti kehitetty vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tutkimuksessa tekoäly on yksi kehitysalueistamme, ja muun muassa konenäön tutkimuksessa oululainen osaaminen edustaa jo nyt aivan maailman huippua.

 

Jouko Niinimäki

Teksti on julkaistu Kalevassa vieraskolumnina 18.4.2017

Last updated: 21.4.2017

Comments

What a good and useful article. Can you let me share your post?

Add new comment