Kypsyysnäyte

Opiskelijan tulee opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin taitonsa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä opinnäytetyön aihepiiristä. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi tutkielman ohjaaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvostelusta päättää koulutusdekaani.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Mikäli opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkintoonsa kypsyysnäytteen, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

 

Kypsyysnäytteen kieli

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kieli määräytyy koulusivistyskielen perusteella. Suomeksi sen kirjoittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ruotsinkielisen kypsyysnäytteen kirjoittavat koulusivistyksensä ruotsiksi saaneet.

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää tiedekunta. Koulutusdekaani voi oikeuttaa antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä. Tällaisessa tapauksessa kypsyysnäytteestä tarkistetaan vain sisältö.

 

Kypsyysnäytteen tekeminen

Kypsyysnäytteen voi tehdä sen jälkeen, kun opinnäytetyön ohjaaja on antanut luvan. Kypsyysnäyte on noin 4-sivuinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä annetusta aiheesta. Opinnäytetyön ohjaaja määrää kypsyysnäytteen aiheen. Kypsyysnäytteen kieliasua koskevat vaatimukset on kuvattu kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivulla.

Kypsyysnäytteen voi tehdä missä tahansa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tenttitilaisuudessa tai kerran kuukaudessa pidettävässä lääketieteellisen tiedekunnan yleisen tentin yhteydessä.  Yleisten tenttien aikataulut löytyvät lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivulta. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan BMTK:n opintoasiainsihteerille Kaisa Tuomiselle.  


Ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016