Protein Science and Biotechnology

Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä proteiinien rakenteen ja toiminnan välisistä suhteista ja perehdytään proteiinien tuotto-, puhdistus- ja analysointitekniikoihin, joita käytetään tiedekunnan kansainvälisen tason tutkimusprojekteissa. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin proteiinitieteen ja bioteknologian aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Monet Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat jatkaneet väitöskirjatutkijoina eri puolilla maailmaa.

FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä: yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko oman tiedekunnan sisällä tai sen ulkopuolella tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

Kaksivuotinen maisteritutkinto Protein science and biotechnology -tutkinto-ohjelmasta koostuu seuraavista osista:

FM-tutkinto  
Pakolliset opinnot 77 op
Kypsyysnäyte 0 op
Valinnaiset opinnot 43 op
Yhteensä vähintään 120 op

 

Koulutusohjelma sisältää opintoja proteiinikemiasta, molekyylibiologiasta, systeemibiologiasta, biolaskennasta, bioinformatiikasta, proteiinien laskostumisesta ja proteiinien rakenteen selvittämisestä röntgensäteiden ja NMR:n avulla. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

Esimerkki koulutusohjelmaan kuuluvasta kurssista:

Biokemian menetelmät II: Kurssi koostuu 11 tunnista luentoja, 8 tunnista harjoituksia ja 3 viikon laboratorioharjoitustyökurssista. Opiskelijat työskentelevät harjoitustyökurssilla itsenäisesti analysoiden mutanttiproteiinia, jonka he ovat aiemmin tehneet (molekyylibiologia II) ja puhdistaneet (proteiinikemia II). Proteiinin karakterisointimenetelmiin kuuluvat sirkulaarinen dikroismi, fluoresenssispektroskopia, kinetiikan mittaukset (stopped-flow, quenched-flow), massaspektrometriset analyysit (ES-MS ja MALDI-tof), perusproteomiikka, mikrokalorimetria ja pintaplasmonresonanssin mittaus. Eri mutanttiproteiineista saatuja tuloksia on verrattava keskenään työselostuksessa.  

Suoritettuaan FM-tutkinnon Protein Science and Biotechnology -tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

  • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
  • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
  • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
  • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
  • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
  • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
  • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
  • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Korkeatasoisen koulutuksen takaamiseksi opetuskieli tiedekunnan maisterikoulutusohjelmissa on englanti.

Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa maisteritutkinnon kahdessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Opiskelijaa kannustetaan opiskelijavaihtoon ulkomaille maisteriopintojen aikana. Erinomainen mahdollisuus ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimusinstituuttiin tutustumiseen on pro gradu -tutkimusprojektin tekeminen Suomen ulkopuolella.

Opiskelijan tulee pro gradu -opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, mikäli hän ei ole sitä suorittanut kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

Tämä maisteriohjelma eroaa kansainvälisestä maisteriohjelmasta ainoastaan kahden ensimmäisen kuukauden osalta.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2016