Dosentuuri

Ohjeet dosentuurin hakemiseksi ja dosentuurin arvioimisesta

Dosentuuria koskevat säädökset

Yliopistolain (558/2009) 89§:n mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan rehtori - voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Ennen päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaani määrittelee opetusansioiden arviointitavan.

Dosentuurin hakijalle/asiantuntijalle

Haettaessa dosentuuria Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa noudatetaan seuraavia ohjeita. Hakijan on toimitettava tiedekunnan hallintopäällikölle Tiina Hurskaiselle [tiina.hurskainen(at)oulu.fi] seuraavat asiakirjat asiantuntija-arviointia varten elektronisesti pdf-muodossa:

 1. Tiedekunnalle osoitettu hakemus, josta käy ilmi haetun dosentuurin ala. Hakemuksessa ehdotetaan myös opetusnäytteen aihetta.
  Opetusnäytteen tulee olla perusopetukseen soveltuva ja sen kesto on 20 min. Muiden muistiinpanojen kuin lyhyen jäsentelyn käyttö ei ole sallittua. Muistitikulle tallennettu diaesitys on suositeltava. Mikäli hakija aikoo hakea vapautusta opetusnäytteestä, tämä täytyy mainita ja perustella hakemuksessa.
 2. Ansioluettelo, joka laaditaan Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/ansioluettelo/)
 3. Julkaisuluettelo ja sen mukaiset julkaisut.
  Julkaisuluettelo laaditaan Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/). Koska dosentin arvo on ensisijaisesti akateeminen, hakijan pätevyyttä arvosteltaessa kiinnitetään päähuomio tieteellisen julkaisutoiminnan laatuun ja laajuuteen. Päätöksen hakijan pätevyydestä tekee dekaani. Tämän vuoksi on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus perehtyä hakijan tieteellisiin ansioihin eikä tehdä ratkaisua pelkästään asiantuntijalausuntojen perusteella.
  Tieteelliseksi alkuperäisartikkeliksi voidaan katsoa vain kirjoitus, jonka oleellisena sisältönä on muihin artikkeleihin sisältymättömiä tutkimustuloksia ja joka on julkaistu tieteellisessä aikakauslehdessä. Vielä ilmestymättömien artikkeleiden yhteyteen lisätään tilanteen mukaan maininnat: ”painossa”, ”hyväksytty julkaistavaksi” tai ”käsikirjoitus”. Julkaisuluettelon laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kronologisessa järjestyksessä ns. Vancouver-järjestelmää (esim. Wilson D H, Thyson W T. artikkelin nimi. Am J Clin Patol 1997; 29:762-770).
  Tieteellisen tuotannon tulee osoittaa, että hakija on luonut oman tutkimuslinjansa ja että hakijan tutkimustyö jatkuu aktiivisena. On tärkeää, että tutkimusalueensa keskeisimmissä julkaisuissa hakija on ensimmäinen, toinen tai viimeinen tekijä. Arvioinnissa otetaan ensisijaisesti huomioon julkaisujen laatu huomioiden alakohtaisuus ja artikkelit, jotka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa. Tällaisten julkaisujen määrä on tavanomaisesti välillä 15 - 20. Tapausselostuksia ei pääsääntöisesti lueta alkuperäisartikkeleiksi.
  Tieteellisen tuotannon tason arvioimisessa apuna käytetään mm. julkaisufoorumien IF-arvoja. Tiedekunta pyytää hakijaa merkitsemään kunkin julkaisun perään lehden viimeisen saatavissa olevan IF-arvo sekä kuinka monta kertaa julkaisuun on viitattu kirjallisuudessa.
 4. Hakijan vapaamuotoinen, korkeintaan 1 - 2 sivun pituinen arviointi tieteellisestä panoksestaan ja tulevan tutkimuksensa keskeisistä suuntaviivoista, mukaan lukien toiminta tieteellisen tutkimustyön ohjaajana. Tässä yhteydessä voi esittää myös ulkomaisen jatkokoulutuksen, osallistumiset kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin ja niissä pidetyt esitelmät sekä saadut apurahat, jos ne eivät käy ilmi ansioluettelosta. Hakija voi esittää myös analyysin siitä, kuinka usein hänen töihinsä on viitattu kirjallisuudessa.
 5. Opetusportfoliossa hakija esittää selvityksen opetuksellisista ansioistaan ja opetuksen kehittämissuunnitelmansa.

Kun tiedekunnalla on käytettävissä asiantuntijalausunnot hakijan tieteellisistä ansioista ja koulutustoimikunnan arvio opetustaidosta, tiedekuntahallitus tekee päätöksen, viedäänkö asia eteenpäin yliopiston rehtorille.

Yhteyshenkilö: hallintopäällikkö Tiina Hurskainen, puh. 029 448 5100, s-posti: tiina.hurskainen(at)oulu.fi

Tulostettava ohje.

Viimeksi päivitetty: 27.9.2016