ARAHAT reindeer

ARAHAT - Ilmastonmuutos ja saamelaiset

Saamelaisten sopeutumien ilmastonmuutokseen ja indikaattorien luominen ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiselle kulttuurille

Tavoitteet: Projektin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaiskulttuurille, saamelaisten terveydelle ja hyvinvointiin ja luoda indikaattorit (mittarit) ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiskulttuurille. 

Projektin kerää, tuottaa ja analysoi uutta tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta saamelaiskulttuurissa. Projekti tuottaa arvokasta tietoa ilmastonmuutoksesta ja saamelaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tätä tietoa tarvitaan ilmastonmuutokseen sopeutumista varten. Pääkohderyhmät ovat saamelaisyhteisöt, saamelaiset poronhoitajat ja  saamelaisinstituutiot. Muut kohderyhmät ovat julkiset ja yksityiset sektorit sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää saamelaistoimijoiden lisäksi viranomaistoiminnassa, koulutuksessa ja elinkeinoelämässä.                                        

Kuvaus: Hankkeessa 1) laaditaan kyselylomake saameksi ja suomeksi ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseen ja  seurantaan saamelaiselle kulttuurille, ympäristölle, terveydelle ja hyvinvoinnille, 2) tehdään kyselylomaketutkimus Suomessa  3) yhdistetään ja analysoidaan kyselytutkimustietoja yhdessä luonnontieteellisen, kvalitatiivisen sekä rekisteripohjaisen tiedon kanssa, 4) arvioidaan  kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisten kulttuurille, hyvinvoinnille ja terveydelle ja 5) luodaan luotettavat indikaattorit ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaan saamelaiskulttuurille. Hankkeessa tehdään myös vastaava kyselylomaketutkimus myöhemmin Ruotsissa ja Norjassa.

Projektin päätulokset ovat: 1) luotettavat indikaattorit ilmastonmuutosten vaikutusten seurantaan ja 2) kokonaisvaltainen analyysi ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisille ja heidän ympäristölleen. Projekti toteutetaan osittain saameksi ja hankkeen päätulokset julkaistaan saameksi.

Hankkeen johtaja: Professori Jouni Jaakkola

Tutkimusavustaja: Suvi Juntunen

Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto

Aikataulu: Hanke on alkanut 1.4.2017. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

Yhteystiedot: Tutkimusavustaja Suvi Juntunen (suvi.juntunen(at)oulu.fi)
puh +358 40 6742072

 

Sápmelaččaid vuogáiduvvan dálkkádatrievdamii ja indikáhtoriid duddjon dálkkádatrievdama váikkuhusaid čuovvumii sámi kultuvrii

Ulbmilat: Prošeavtta ulbmilin lea čilget dálkkádatrievdama váikkuhusaid sámi kultuvrii, sápmelaččaid dearvvašvuhtii ja buresbirgejupmái ja duddjot indikáhtoriid (mihttáriid) dálkkádatrievdama váikkuhusaid čuovvumii sámi kultuvrii. Prošeakta čoaggá, buvttada ja analysere oađ dieđu dálkkádatrievdamis, dan váikkuhusain ja dasa vuogáiduvvamis sámi kultuvrras. Prošeakta buvttada dehálaš dieđu dálkkádatrievdamis, sápmelaččaid dearvvašvuođas ja buresbirgejumis. Dát diehtu dárbbašuvvo dálkkádatrievdama vuogáiduvvama várás. Váldočuozáhatjoavkkut leat sámi servošat, sámi boazodoallit ja sámi institušuvnnat. Eará čuozáhatjoavkkut leat almmolaš ja opriváhta sektorat sihke dutkan- ja oahppolágádusat. Fidnu buvttadan diehtu sáhttá adnot ávkin sámi doibmiid lassin eiseváldidoaimmas, skuvlemis ja ealáhuseallimis.

Govvádus: Fidnus 1) ráhkaduvvo gažadanskovvi sáme- ja suomagillii dálkkádatrievdama váikkuhusaid čilgema várás ja čuovvumi sámi kultuvrra, birrasa, dearvvašvuođa ja buresbirgejumi dáfus, 2) dahkkojuvvo gažadanskovvedutkamuš Suomas, 3) ovttastahttojuvvo ja analyserejuvvo gažadanskovvedieđut luonddudieđalaš, kvalitatiiva sihke registtarvuđot dieđuiguin, 4) árvvoštallojuvvot ollislaččat dálkkádatrievdama váikkuhusaid sámi kultuvrii, buresbirgejupmái ja dearvvašvuhtii ja 5) duddjojuvvojit luohtehahtti indikáhtorat dálkkádatrievdama čuovvumii sámi kultuvrii. Fidnus dahkkojuvvo maid maŋŋel seammalágán gažadanskovvedutkamuš Ruoŧas ja Norggas.

Fidnu váldobohtosat leat: 1) luohtehahtti indikáhtorat dálkkádatrievdama váikkuhusaid čuovvumii ja 2) ollislaš analysa dálkkádatrievdama váikkuhusain sápmelaččaide ja sin birrasii. Fidnu ollašuhttojuvvo muhtin oassái sámegillii ja fidnu váldobohtsat almmustuhttojuvvojit sámegillii.

Fidnu jođiheaddji: Professor Jouni Jaakkola

Dutkanveahkki: Suvi Juntunen

Ruhtadeapmi: Suoma kulturruhtarádju

Áigedávval: Fidnu lea álgán 1.4.2017. Fidnu bistá golbma jagi.

Oktavuohtadieđut: Dutkanveahkki Suvi Juntunen (suvi.juntunen(at)oulu.fi), tel. +358 40 6742072

(Kuva/govva: Inga-Briitta Magga)

Viimeksi päivitetty: 4.4.2019