Diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja ympäristön lämpötila: satunnaistettu kokeellinen tutkimus (DiabColdHeat)

DiabColdHeat

Projektin kuvaus

Tarkoitus: Sekä korkeaan että matalaan lämpötilaan liittyy maailmanlaajuisesti korkeampi sairastavuus sekä kuolleisuus, ja arviolta jopa 8% tästä arvellaan johtuvan ei-ihanteellisista lämpötiloista (1). Suurin osa haitallisista terveysvaikutuksista aiheutuu matalista eikä korkeista lämpötiloista ja toteutuvat jo vähäisellä lämpötilan muutoksella. Henkilöt, joilla on tyypin 2 diabetes (T2DM), voivat olla erityisen herkkiä lämpötilan vaikutuksille heidän muuntuneiden hermoston, aineenvaihdunnan sekä verenkierron toimintojen takia (2). Tuore väestötutkimuksemme osoitti, että ne, joilla oli T2DM, oli selvästi enemmän sydänoireita (rytmihäiriöt, rintakipu) talviaikaan kuin terveillä ja nämä yleistyvät sokeriaineenvaihdunnan häiriön pahenemisen myötä (3). Diabeteksen patofysiologisia vasteita kylmässä ja kuumassa ympäristössä ei juuri tunneta.

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka edistynyt T2DM (sairauden eteneminen >10 vuotta) yksistään sekä yhdessä sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen kanssa vaikuttavat hermoston-, sydämen ja verisuoniston- sekä aineenvaihdunnan vasteisiin kylmässä ja kuumassa ympäristössä.

Hypoteesi: T2DM:een liittyy muuntunut hermostollinen säätely, heikentynyt sydämen ja verisuoniston toiminta, verisuonten rakenteelliset ja veren koostumuksen muutokset  sekä aineenvaihdunnan häiriöt. Nämä vaikuttavat lämmönsäätelyyn ja lisäävät herkkyyttä kylmälle (vähäisempi lämmöntuotto, lisääntynyt lämmönhukka) ja kuumalle (vähäisempi hikoilu ja heikentynyt lämmönhukka). Lisäksi T2DM yhdessä sepelvaltimotaudin (CAD) sekä kohonneen verenpaineen (HTN) kanssa heikentävät ennestään kylmän ja kuumansietoa johtuen mm. muutoksista tahdosta riippumattoman hermoston toiminnassa, pintaverisuonten supistumisherkkyydestä, verisuoniston endoteelifunktion heikentymisestä  ja rakenteellisista muutoksista, heikentyneestä sydämen toiminnasta, sekä hyytymistekijöiden lisääntymisestä.

Toteutus: Tutkittavat altistetaan kokeellisessa tutkimuksessa satunnaisesti sekä kylmälle (+10°C) että kuumalle (+44°C) heidän ollessa levossa  kevyesti vaatetettuna 90 minuutin ajan. Itse altistuksia edeltää muuttujien perustason sekä seurantamittaukset. Altistukset on valittu niin, että ne aiheuttavat kylmässä lämmöntuoton ja lämpimässä hikoilun käynnistymisen ja toteutetaan kahden viikon välein toisistaan. Hanke aloitetaan pilottimittauksilla (talvi 2018), jotta voidaan tarkentaa potilasvalintoja sekä optimoida varsinaisessa tutkimuksessa käytettävä kokeellinen kylmä- ja kuuma-altistus. Ensimmäisen vaiheen tutkimukseen sisältyy tutkittavia, joilla on T2DM sekä kaltaistettuja verrokkia. Toisen vaiheen tutkimusmittauksiin rekrytoidaan osallistujia, joilla on T2DM ja CAD ja HTN sekä kaltaistettu terve verrokkiryhmä.

Tutkimuksen päämuuttujia ovat verenpaine (sentraalinen, perifeerinen, sormiverenpaine) ja EKG (12-kanavaa, EKG:n morfologia, rytmihäiriöt, sykevälivaihtelu). Sekundäärimuuttujat: endoteelifunktio (FMD-mittaukset), ihon verenvirtaus, hikoilutehokkuus (kuuma), hapenkulutus (kylmä, kuuma), syvä- ja iholämpötilat, veren tulehdustekijät (CRP, TNFalpha, IL-6, ET-1), stressitekijät (NA, A), hyytymistekijät (FVII,vWF, fibrinogen, D-Dimer), rasva-aineet (kolesteroli), glykeeminen tila (HbA1c).

Tutkimustulokset ja niiden sovellettavuus: Tutkimusaihe on tärkeä T2DM:n maailmanlaajuisen yleistymisen takia. Samanaikaisesti myös diabeteksen liitännäissairaudet yleistyvät ja lisäävät sydäntapahtumia. Tutkimustieto hyödyttää kaikkia diabetesta sairastavia ja joiden osuus kasvaa väestön vanhenemisen ja tähän kytkeytyvän lisääntyneen sairastavuuden myötä. Yksilöt voivat hyödyntää tietoa tarkoituksenmukaisessa suojautumisessa ja sairautensa itsehoidossa, joka mahdollistaa heidän toimintakyvyn ylläpitämisen kylmässä ja kuumassa ympäristössä. Lämpötiloille herkkien yksilöiden tunnistamista voidaan hyödyntää kehitettäessä sään varoitusjärjestelmiä. Terveydenhuoltohenkilöstö voi hyödyntää tutkimustietoa potilaidenneuvonnassa ja hoidossa. Lisääntynyt tietoisuus alhaisen ja korkean lämpötilan terveyshaitoista edistää yksilöiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja vähentää sääoloihin liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta.

Eettiset näkökohdat: Hankkeen kokeelliseen tutkimusosioon on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lupa (EETTMK: 199/2016).

Aikataulu: Tutkimus alkaa 2018. Koko hanke on kolmevuotinen.

Rahoitus: Yrjö Jahnssonin Säätiö ja Juho Vainion säätiö. Laajempaan hankekokonaisuuteen on haettu ja haetaan rahoitusta.

Hankkeen johtaja: Ympäristöterveyden dosentti Tiina Ikäheimo, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Oulun yliopisto.

Muut osallistujat: CERH/Oulun yliopisto: Professori Jouni Jaakkola, Tohtorikoulutettava TtM Rasmus Valtonen, Medianomi AMK Riitta Aittamaa; Oulun yliopistosairaala (OYS) Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusryhmä: Professori Heikki Huikuri, Dosentti, Juha Perkiömäki, Dosentti Antti Kiviniemi; Oulun yliopistosairaala (OYS) Sisätaudit/endokrinologia: dosentti Tapani Ebeling; Oulun kaupunki/diabetespoliklinikka, dosentti Liisa Hiltunen; SPR/Veripalvelu, LT Leena Hiltunen; University of Texas Southwestern Medical Center: Professori Craig Crandall, University of Maastricht: Professori Wouter van Marken Liechtenbelt.

Yhteystiedot:

Tutkija:
TtM Rasmus Valtonen 
rasmus.valtonen (at) oulu.fi
p. 040 6724 291

Vastaava tutkija:
FT Tiina Ikäheimo, Ympäristöterveyden dosentti, Yliopistotutkija
Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH)
Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
p. +358 40 5422 968, sähköposti: tiina.ikaheimo (at) oulu.fi

Kirjallisuus

  1. Gasparrini A, Guo Y, Hashizume M, Lavigne E, Zanobetti A, Schwartz J, Tobias A, Tong S, Rocklöv J, Forsberg B, Leone M, De Sario M, Bell ML, Guo YL, Wu CF, Kan H, Yi SM, de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho M, Saldiva PH, Honda Y, Kim H, Armstrong B.Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study.Lancet. 2015 Jul 25;386(9991):369-75. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62114-0.
  2. Kenny GP, Sigal RJ, McGinn R. Body temperature regulation in diabetes.Temperature (Austin). 2016 Jan 4;3(1):119-45. doi: 10.1080/23328940.2015.1131506.
  3. Ikäheimo TM, Jokelainen J, Hassi J, Hiltunen L, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laatikainen T, Jousilahti P, Peltonen M, Moilanen L, Saltevo J, Näyhä S. Diabetes and impaired glucose metabolism is associated with more cold-related cardiorespiratory symptoms. Diabetes Res Clin Pract. 2017 Jul;129:116-125. doi: 10.1016/j.diabres.2017.04.022.

CERH projektisivu: https://www.oulu.fi/cerh-fi/diabcoldheat

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Julkaisut:

Tutkimusryhmät

  • Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH)

Tutkimusryhmä

Tiina Ikäheimo

Dosentti, yliopistotutkija

Rasmus Valtonen

Tohtorikoulutettava