Kuntoliikunta ja astma

Projektin nimi:
Kuntoliikunta ja astma

Vastaava tutkija:
Maritta Jaakkola

Tohtorikoulutettava:
Sirpa Heikkinen

Tutkimuskoordinaattori/tutkimushoitaja:
Katri Wallin

Muut tutkijat:
Jouni Jaakkola
Samu Hernberg

Tavoitteet:
Tässä tutkimuksessa selvitetään kuntoliikunnan vaikutuksia aikuisten astmaatikkojen, astman tasapainoon, fyysiseen kuntoon, sekä elämänlaatuun.

Kuvaus:
Joissakin kooltaan pienemmissä tutkimuksissa on todettu, että säännöllisellä kuntoliikunnalla voi olla positiivisia vaikutuksia aikuisten astmaatikkojen terveyteen. Tutkimusryhmämme tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan lisää satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan säännöllisen liikunnan terveysvaikutusten arvioimiseksi aikuisilla astmaa sairastavilla. Tämän avulla voidaan antaa ohjeita liikunnan osuudesta astman omahoito-ohjelmissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on täyttää aukko tieteellisessä tutkimuksessa liikunnan vaikutuksista aikuisten astmaa sairastavien terveyteen.

Kyseessä on satunnaistettu kontrolloitu kliininen interventiotutkimus, jossa selvitetään säännöllisen kuntoliikunnan vaikutuksia 16-65-vuotiaiden astmaa sairastavien astman tasapainoon, fyysiseen kuntoon sekä elämänlaatuun. Tavoitteena on kutsua tutkimukseen 200 Oulun alueella asuvaa lievää tai keskivaikeaa sairastavaa astmaatikkoa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa liikuntaryhmän potilaille annetaan liikuntaohjeet 6 kk ajaksi, kun taas kontrolliryhmä toteuttaa standardi astman omahoitoa ilman erityisiä liikuntaohjeita. Kontrolliryhmä saa liikuntaohjeet 6 kk seurannan lopussa

Tutkittavien fyysinen kunto mitataan tutkimuksen alussa ja lopussa spiroergometrian, porraskävelytestin ja lihaskuntotestien avulla. Keuhkojen toimintaa mitataan spirometrialla. St. Georges Respiratory Questionnaire –kyselyä käytetään elämänlaadun arviointiin. Lisäksi tutkimuspotilaita pyydetään täyttämään päivittäistä PEF-, astmaoire-, ja liikuntapäiväkirjaa. Liikunnan määrää arvioidaan myös tutkittavalle annettavan matkapuhelimen kiihtyvyysanturilla käyttäen apuna Sensorfit (R) -aktiiviisuusmittausohjelmaa.

Aikataulu:
Projekti alkoi pilottitutkimuksella syksyllä 2011. Varsinaisten tutkimuspotilaiden rekrytointi on alkanut talvella 2011 ja jatkuu arviolta vuoden 2013 loppuun saakka. Viimeiset mittaukset suoritetaan vuosien 2014-2015 aikana. Tulosten analysointi ja julkaisu tapahtuu vuosien 2014-2015 aikana.

Rahoitus:
Tutkimus on saanut rahoitusta Glaxo Smith Kline (GSK) –yhtiöltä, Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiöltä, Hengityssairauksien tutkimussäätiöltä, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiöltä, Väinö ja Laina Kiven säätiöltä, Ida Montinin säätiöltä sekä Oulun yliopistolta. Sirpa Heikkinen on saanut myös palkkaa EVO-rahoituksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

 

Viimeksi päivitetty: 5.8.2016