Astman omahoito kartoitus – Asthma self-management survey

Projektin nimi / project name:
Astman omahoito kartoitus -Asthma self-management survey

Vastaava tutkija / principal investigator:
Maritta Jaakkola

Tutkimuskoordinaattorit / research coordinators:
Sanna Ketonen
Miki Koivisto
 

Muut tutkijat / other investigators:
Jouni Jaakkola, Samuli Ketonen

Tavoitteet / objectives:
Tässä tutkimuksessa tullaan selvittämään nykyisiä astman omahoitomenetelmiä, joita astmaa sairastaville annetaan Pohjois-Suomessa.

To investigate the health behaviour and utilization of asthma self-management methods among asthmatics in Northern Finland.

Kuvaus / description:
Kyseessä on kyselyyn perustuva tutkimus, jossa selvitetään astman omahoitomenetelmien käyttöä, astman tasapainoa kuvaavia oireita ja lääkityksen käyttöä sekä terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, joilla saattaa olla vaikutusta astman tasapainoon. Tutkimukseen kuuluu myös elämänlaatua selvittävä kysely.

Kysely on lähetetty viidestätuhannesta astmaa sairastavasta koostuvalle satunnaisotokselle. Osallistujat valittiin KELA:n lääketietorekisterin perusteella. Tällä hetkellä osallistujat täyttävät kyselyitä ja palauttavat niitä tutkimusryhmälle.

Tutkimuksemme tulee tuottamaan hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää astman omahoitomenetelmiä parantavien interventioiden suunnitteluun. Tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhoitojärjestelmän paratamiseen ja terveydenhuolto henkilöstön kouluttamiseen astman omahoito -käytäntöjä koskien.

With this study we will investigate the asthma self-management methods given to patients in Northern Finland.

This is a questionnaire-based survey that inquires about asthma self-management methods and their utilization, symptoms and medication use describing asthma control and health behaviour that may influence asthma control. The survey includes also a questionnaire on quality of life.

The questionnaire has been sent to a random sample of 5000 asthmatics who were identified from registry of the Social Insurance Institution of Finland (KELA). Currently the participants are filling in and returning the questionnaires to the research team.

Our survey will give useful information to plan interventions to improve the content of self-management methods in the future. The results can be applied to develop the health care system and to educate the health care personnel in asthma self management practices.

Aikataulu / schedule:
Ensimmäinen kysely lähetettiin elo-syyskuussa 2012, ensimmäinen muistutuskierros lähetettiin viikolla 47. Toinen muistutuskierros lähetetään maaliskuussa 2013.

The questionnaires were sent out in August-September 2012. The first round of reminding letters were sent out during the week 47 in 2012. The second round of reminding letters will be sent out in March 2013.

Rahoitus / funding:
Tutkimus on saanut rahoitusta Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiöltä sekä Väinö ja Laina Kiven säätiöltä. Sanna Ketonen saa myös palkkaa EVO-rahoituksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

The project has received funding from the Finnish Lung Health Association and Väinö and Laina Kivi foundation. Sanna Ketonen is also getting EVO-funding from the Oulu University Hospital District.

 

Last updated: 28.6.2016