Kuntoliikunta ja astma – Regular exercise and asthma

Projektin nimi / project name:
Kuntoliikunta ja astma –Regular exercise and asthma

Vastaava tutkija / principal investigator:
Maritta Jaakkola

Tohtorikoulutettava / doctoral student
Sirpa Heikkinen

Tutkimuskoordinaattori / research coordinator:
Katri Wallin

Muut tutkijat / other investigators:
Jouni Jaakkola

Samu Hernberg

Tavoitteet / objectives:
Tässä tutkimuksessa selvitetään kuntoliikunnan vaikutuksia aikuisten astmaatikkojen, astman tasapainoon, fyysiseen kuntoon, sekä elämänlaatuun.

To investigate the effects of regular exercise on asthma control, physical fitness, and quality of life of adult asthmatics.

Kuvaus / description:
Joissakin kooltaan pienemmissä tutkimuksissa on todettu, että säännöllisellä kuntoliikunnalla voi olla positiivisia vaikutuksia aikuisten astmaatikkojen terveyteen. Tutkimusryhmämme tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan lisää satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan säännöllisen liikunnan terveysvaikutusten arvioimiseksi aikuisilla astmaa sairastavilla. Tämän avulla voidaan antaa ohjeita liikunnan osuudesta astman omahoito-ohjelmissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on täyttää aukko tieteellisessä tutkimuksessa liikunnan vaikutuksista aikuisten astmaa sairastavien terveyteen.

Kyseessä on satunnaistettu kontrolloitu kliininen interventiotutkimus, jossa selvitetään säännöllisen kuntoliikunnan vaikutuksia 16-65-vuotiaiden astmaa sairastavien astman tasapainoon, fyysiseen kuntoon sekä elämänlaatuun. Tavoitteena on kutsua tutkimukseen 200 Oulun alueella asuvaa lievää tai keskivaikeaa sairastavaa astmaatikkoa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa liikuntaryhmän potilaille annetaan liikuntaohjeet 6 kk ajaksi, kun taas kontrolliryhmä toteuttaa standardi astman omahoitoa ilman erityisiä liikuntaohjeita. Kontrolliryhmä saa liikuntaohjeet 6 kk seurannan lopussa

Tutkittavien fyysinen kunto mitataan tutkimuksen alussa ja lopussa spiroergometrian, porraskävelytestin ja lihaskuntotestien avulla. Keuhkojen toimintaa mitataan spirometrialla. St. Georges Respiratory Questionnaire –kyselyä käytetään elämänlaadun arviointiin. Lisäksi tutkimuspotilaita pyydetään täyttämään päivittäistä PEF-, astmaoire-, ja liikuntapäiväkirjaa. Liikunnan määrää arvioidaan myös tutkittavalle annettavan matkapuhelimen kiihtyvyysanturilla käyttäen apuna Sensorfit (R) -aktiiviisuusmittausohjelmaa.

Some smaller studies have suggested that regular exercise may have positive effects on the health of adult asthmatics. However, according to our systematic literature review and meta-analysis, there is a need for more randomized controlled clinical trials on the role of regular exercise for evaluating potential beneficial effects on asthma. This data will help in guiding the use of exercise as part of asthma self-management programs. This research aims at filling the gap on knowledge of the effects of regular exercise on the health of adult asthmatics.

This is a randomized controlled clinical intervention study, in which we assess the effects of regular exercise on asthma control, physical fitness and quality of life of 16-65-year-old asthmatics. We aim to recruit 200 adult asthma patients from the Municipality of Oulu area. In the first phase the patients of the exercise group are given exercise instructions while the control group continues with standard asthma self-management plan. The control group is given the same exercise instructions at the end of the 6-month follow-up.

The physical fitness of the subjects is measured in the beginning and at the end of the 6-month study period using spiroergometry, step-walk-test and muscular testing. Lung function is measured with spirometry. St. Georges Respiratory Questionnaire is being used to assess quality of life. In addition, study patiens are asked to fill in daily PEF-, asthma symptom, and exercise diary. The amount of exercise is also assessed by acceleration monitoring of a mobile phone given to each subject, using the Sensorfit (R) activity tracker application.

Aikataulu / schedule:
Projekti alkoi pilottitutkimuksella syksyllä 2011. Varsinaisten tutkimuspotilaiden rekrytointi on alkanut talvella 2011 ja jatkuu arviolta vuoden 2013 loppuun saakka. Viimeiset mittaukset suoritetaan vuosien 2014-2015 aikana. Tulosten analysointi ja julkaisu tapahtuu vuosien 2014-2015 aikana.

This study was started with a pilot study in Autumn 2011. The recruitment to the main has started in winter 2011 and continues untill the end of 2013. Final measurements will take place during 2014-2015. The results will be analyzed and published 2014-2015.

Rahoitus / funding:
Tutkimus on saanut rahoitusta Glaxo Smith Kline (GSK) –yhtiöltä, Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiöltä, Hengityssairauksien tutkimussäätiöltä, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiöltä, Väinö ja Laina Kiven säätiöltä, Ida Montinin säätiöltä sekä Oulun yliopistolta. Sirpa Heikkinen on saanut myös palkkaa EVO-rahoituksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

The project has received funding from Glaxo Smith Kline (GSK) company, Foundation of the Finnish Anti-Tuberculosis Association, the Research Foundation of the Pulmonary Diseases, Jalmari and Rauha Ahokas Foundation, Väinö and Laina Kivi Foundation, Ida Montin Foundation and the University of Oulu. Sirpa Heikkinen has also received EVO-funding from the Oulu University Hospital District.

Last updated: 30.6.2016