SAAMI – sápmelaččaid vuogáiduvvan dálkkádatrievdamii

Fidnu (prošeavtta) namma:
SAAMI – sápmelaččaid vuogáiduvvan dálkkádatrievdamii

Ulbmil:
Fidnu váldoulbmilin lea buvttadit dieđalaš dieđu dálkkádatrievdamis  ja sámi kultuvrras mearrádusdahkama vuođđun stáhtaráđi čielggadan- ja dutkandoaimmas ásahan ulbmiliid mielde. Fidnus duddjojuvvo ollislaš govva dutkamuššii mii lea leame ja antropologalaš gieddebargguid vuođul dálkkádatrievdama máŋggalágán váikkuhusain sámiid ruovttuguovllu birrasii, sámi kultuvrii, sápmelaččaid dearvvašvuhtii ja buresbirgejupmái sihke oba sámi servošii Suomas.

Ollašuhttin:

1) Fidnus ráhkaduvvo systemáhtalaš girjjálašvuohtaanalysa veardidanárvvoštallojuvvon dutkangirjjálašvuođas dálkkádatrievdamis ja dan váikkuhusain sámiid ruovttuguvlui, sámi kultuvrii, ealáhusaide sihke dearvvašvuhtii ja buresbirgejupmái.

2) Fidnus bargojuvvojit antropologalaš gieddebarggut sámiid ruovttuguovllus ulbmilin čilget sámiid dálkkádatrievdama áiccadeami, muosáhuvvon váikkuhusaid ja vuogáiduvvanmálliid.

3) Fidnus čilgejuvvo, mot álbmotlaš ja riikkaidgaskasaš prográmmat ja strategiijat, mat gieđahallet dálkkádatrievdama, váldet vuhtii sápmelaččaid ja sámi kultuvrra dárbbuid.

4) Fidnus dahkkojuvvo árvvoštallan ovttasráđiid sámi servošiin das, mot sápmelaččat ja sámi kultuvra sáhttet vuogáiduvvat dálkkádatrievdamii ja makkár doaibmabijuid dálkkádatrievdamii vuogáiduvvan gáibida.

5) Fidnus veardiduvvojit sápmelaččaid dálkkádatrievdama áiccadeapmi eará árktalaš guovllu álgoálbmogiid áiccastagaide, main leat dutkandiehtu.

Fidnus ráhkaduvvo raporta doaibmabidjoevttohusaidisguin nu ahte sámiid čanusjoavkkut gullojuvvojit. Fidnus almmustuhttojuvvojit veardidanárvvoštallojuvvon dieđalaš publikašuvnnat. Fidnus ja dan bohtosiin dieđihuvvo sosiála medias, fidnu ruovttusiidduin ja njuolga čanusjoavkkuide.

Áigedávval:
Fidnu ollašuhttojuvvo jagi 2019-2020 áigge.

Ruhtadeapmi:
Stáhtaráđi čielggadan- ja dutkandoaibma VN TEAS, VNK 48/49/2019 (www.tietokayttoon.fi). Ollislaš bušeahtta: 150 000 euroa.

Prošeaktajođiheaddji:
Professor, ovddasvástideaddji dutki, Jouni Jaakkola

Eará oasseváldit:
Ovddasvástideaddji dutki Klemetti Näkkäläjärvi
Dutkaveahkki Riitta Aittamaa
Dutkaveahkki Suvi Juntunen
Dutkaveahkki Joni Saijets 

Oktavuohtadieđut:
Hoavda Jouni Jaakkola, jouni.jaakkola(at)oulu.fi
Klemetti Näkkäläjärvi, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi

Prošeavtta publikašuvnnat:
Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. (2018) The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union. Curr Envir Health Rpt (2018) 5: 401. https://doi.org/10.1007/s40572-018-0211-2

Tulokset:

Saamenkieliset tiedotteet loppuraportista:
Stáhtaráđi čielggadan- ja dutkandoaibma
Raporta: Sápmelaččaid vuogáiduvvamii dálkkádatrievdamii leat vejolašvuođat

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-saamelaisten-sopeutumiselle-ilmastonmuutokseen-on-mahdollisuuksia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=se_FI

Dieđalaš loahpparaporta:
Näkkäläjärvi K, Juntunen S, Jaakkola JJK. SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1. [Raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Ympäristöministeriön tiedote:
Raportti: Saamelaisten sopeutumiselle ilmastonmuutokseen on mahdollisuuksia
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Raportti_Saamelaisten_sopeutumiselle_ilm(56840)

Pohjoissaamenkielinen tiivistelmä SAAMI raportista:
https://www.ym.fi/download/noname/%7BCA58BEB8-4589-4EFC-B79C-B6981F813CCF%7D/158133

SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellisen loppuraportin yhteenveto https://www.oulu.fi/cerh/saami-lyhytraportti [raportti suomeksi, tiivistelmä pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, ruotsiksi ja englanniksi]

Tallenne tutkimushankkeen keskeisten tulosten esittelytilaisuudesta Helsingistä 11.2.2020 https://vimeo.com/390927466 [tapahtuma suomeksi]

Klemetti Näkkäläjärven pohjoissaamenkielinen videoluento ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista [tekstitetty englanniksi]
Effects of Climate Change to Saami People, Part 1,  https://vimeo.com/368249482
Effects of Climate Change to Saami People, Part 2, https://vimeo.com/369313786

Last updated: 8.5.2020