OuluHealth tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Centre for Health and Technology koordinoi OuluHealth-ekosysteemin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). OuluHealth on yksi Oulun innovaatioallianssin viidestä ekosysteemistä, innovaatioiden kiihdyttämiseen tähtäävä yhteistyöympäristö, joka yhdistää yritykset, tutkijat ja terveydenhuollon julkisen sektorin. OuluHealth-ekosysteemin strategiset päämäärät ovat: 1) yksilölähtöisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 2) tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut, ja 3) älykäs yliopistosairaala.

CHT toimii OuluHealth TKI-toiminnan mahdollistajana kohtauttamalla tutkijoita ja yrityksiä, sekä tunnistamalla tärkeitä tutkimusaihioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Järjestämme verkostoitumistapahtumia, autamme löytämään partnereita, ja tuemme connected health -aihealueen hankkeiden fokusoinnissa. Tutkimuskärkien ja huippuosaamisen koostaminen sekä kansainvälisten verkostojen hyötykäyttö on tuottanut tulosta lukuisten strategisten OuluHealth-hankkeiden muodossa. Lisätietoa käynnissä olevista OuluHealth-hankkeista alla.

 

DigiHealth Knowledge Hub 1.3.2018 - 31.12.2020

DigiHealth Knowledge Hub -hankkeen tavoitteena on osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa. Hanke edistää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa yksilökeskeisten ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden ja terveydenhuollon menetelmien kehityksessä ja nopeuttaa digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa ja tietopohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä.

Tavoitteena on luoda osaamisverkostomalli, joka on toiminnallinen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tuki. Se tuottaa ja jakaa tietoa parhaista käytännöistä, ja mahdollisuuksista TKI-yhteistyössä sekä toimii tiedonvälittäjänä ja arvioijana siten nopeuttaen hyvien tutkimus-ja innovaatiokäytäntöjen jakamista.

Lisätietoja

MIDAS - Meaningful Integration of Data, Analytics and Services 1.11.2016 - 28.2.2020

Terveys- ja hyvinvointitiedon kasvava määrä luo uusia mahdollisuuksia tämän tiedon hyötykäyttöön. MIDAS-hankkeessa tarkastellaan tietoaineistojen hyödyntämistä osana tutkimus-, innovaatio- ja elinkeinotoimintaa, ja erityisesti reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Projektissa kehitettävän digitaalisen alustan avulla päästään analysoimaan terveydenhuollon rekistereissä olevia tietoaineistoja yhdessä hajanaisten, epämuodollisten terveystietojen, kuten mobiilisovelluksista, sensoreista ja sosiaalisesta mediasta saatavien tietojen kanssa. MIDAS-alusta tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän terveyteen, ja sen avulla voidaan simuloida ja ennustaa terveydenhuollon päätösten vaikutuksia ja tukea laaja-alaista tiedon hyötykäytön politiikkamuutosta.

Hankkeen verkkosivu

CoHeWe Co-Created Health and Wellbeing 1.8.2018 – 31.12.2020

CoHeWe on Tampereen, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupunkien yhteistyössä toteutettava 6Aika-hanke, jossa kehitetään yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa parannetaan yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimivat kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostetaan uusia palveluita yhteiskehittämällä ja matalan kynnyksen kokeiluilla. Sairauksia ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia parantavien palvelujen ja ratkaisujen kokeiluilla edistetään ensisijaisesti yritystoteutusten käyttöönottoa palveluntuotannossa. Oulussa toteutettavien kokeilujen keskiössä ovat sote-palveluita tukevat mobiiliratkaisut ja niiden käyttöönoton arviointi.

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivu

Logo

MAGIC - Mobile Assistance for Groups and Individuals in the Community 1.1.2016 – 30.4.2020

Huomattava osuus aivoinfarktipotilaista kärsii infarktin jälkeen heikentyneestä terveydestä, ja tarvitsee tukea toipuakseen optimaalisesti. MAGIC-hankkeessa etsitään palveluja, joiden avulla voidaan mahdollistaa aivoinfarktipotilaiden hyvinvointi, itsenäisyys ja optimaalinen kuntoutuminen. Hankkeessa toteutetaan Euroopan laajuinen, ICT-ratkaisuihin keskittyvä esikaupallinen hankinta.

Hankkeen verkkosivu

 

ODA – Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 1.1.2016 – 31.10.2018

Projektin tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa digitaalinen eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA -palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeen arviot sekä sähköisen hyvinvointisuunnitelman. Palvelukokonaisuus integroidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä muihin sähköisiin palveluihin (esim. ajanvaraus, laboratoriotulosten näyttö). Palvelukokonaisuus mahdollistaa myös asiakkaan itse keräämien ja kirjaamien tietojen hyödyntämisen. Järjestelmä on älykäs, eli se ohjaa asiakasta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä. Asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuus muodostaa sujuvia, pitkälle automatisoituja itsehoidon palveluketjuja ja ohjaa käyttäjää oikea-aikaisesti tarkoituksen mukaisen palvelun/toiminnon piiriin. Hankkeessa turvataan palvelukokonaisuuden ylläpito ja edelleen kehittäminen kansallisesti yhteisesti sovitun hallintamallin mukaisesti.

Lisätiedot: Sirkka-Liisa Olli, sirkka-liisa.olli(at)ouka.fi

Datasta oivalluksia ja bisnestä 1.8.2016 – 31.12.2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke selvittää malliesimerkkien avulla miten erilaisia tietoaineistoja hyödyntämällä voidaan luoda uusia palveluita ja liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on dataa louhimalla löytää uusia ideoita ja oivalluksia matkailuun ja seniorien palveluasumiseen.  Ideat jalostetaan hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödyntäen eteenpäin uusiksi tietopohjaisiksi palveluiksi. Hankkeessa myös valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan. Hankkeessa mukana olevat Oulun yliopiston yksiköt toteuttavat hankkeen Hyvä pitkä elämä -työpaketin, jossa selvitetään, mitä olemassa olevat tietoaineistot voivat kertoa masennuksen ja muistisairauksien riskeistä, sekä suunnitellaan terveyttä edistäviä elinympäristöjä.

Hankkeen verkkosivu

Digitaalinen Biopankki 1.4.2015 - 31.5.2017

Biopankkimateriaalin, erityisesti patologian mittavien arkistojen, digitalisoiminen ja jalostaminen tarjoaa valtavat tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuudet uusien hoitomuotojen, täsmälääkkeiden, palvelujen ja sovellusten alueella. Digitaalinen biopankki -hankkeessa tavoitteena on muodostaa sairaaloiden diagnostisesta materiaalista jatkuvasti jalostuva digitaalinen aineisto, jossa digitoidut patologian arkistot yhdistetään muuhun potilasdataan. Lääketieteellisen datan sensitiivisyydestä johtuen tietoturva sekä datan eheys ovat olleet korostettuna hankkeen puitteissa suunnitellussa biopankin toiminnot toteuttavassa loogisessa referenssi arkkitehtuurissa. Lisäksi on valikoitu ja kerätty materiaalia digipatologian tutkimuspilotteihin, joissa digitoitujen patologian leikekuviin liittyvän tutkimuksen tueksi kehitetään menetelmiä ja työkaluja. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Tekesin rahoittama.

Lisätiedot: Pia Nyberg, pia.nyberg(at)ppshp.fi

Digital Health Revolution 1.8.2014 – 30.9.2017

Monitieteisen Digital Health Revolution -tutkimushankkeen tavoitteena on mahdollistaa henkilökohtaisen terveys-ja hyvinvointitiedon hyötykäyttö osana yksilöllisiä, ennaltaehkäiseviä palveluja. Hanke pohjautuu MyData-periaatteisiin, eli ihmiskeskeisyyteen, tiedon hyötykäyttöön sekä liiketoimintamallien avautumiseen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään henkilökohtaisen terveystiedon saavutettavuuden ja siirrettävyyden mahdollistavia teknologisia ratkaisuja, avoimeen liiketoimintaympäristöön soveltuvia liiketoimintamalleja ja arvoketjuja sekä käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja terveyden ylläpitoon ja -hoitoon.

Hankkeen verkkosivu

Terveysteknologian innovaatioprosessi 1.8.2015 – 31.12.2017

Innovaatioiden syntyminen terveys- ja hyvinvointialalla edellyttää yhteistyötä eri osa-alueiden toimijoiden välillä. Terveysteknologian innovaatioprosessi -hanke on yksi innovaatiotoiminnan tehostamiseen tähtäävistä panostuksista OuluHealth ekosysteemissä. Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää terveysteknologiainnovaatioiden markkinoille pääsyä, erityisesti varmistamalla tutkimusprojektien käytännön tarve ja kaupalliset menestymisedellytykset jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa. Toimintamallia yliopiston, sairaalan ja yritysten yhteistyöhön kehitetään hankkeessa rahoitettavien Proof of Concept (PoC) -projektien avulla, ja eri osapuolten kohtaamista kannustetaan matchmaking- ja verkostoitumistapahtumia järjestämällä. Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Projektin toteuttajat ovat Centre for Health and Technology (projektikoordinaattori) ja työssä tiiviisti mukana ovat myös yliopiston innovaatiopalvelut, OuluHealth Labs sekä alueen terveysteknologia-alan yrityksiä. 

Lisätiedot: Projektikoordinaattori Veera Virta, veera.virta(at)oulu.fi

Nordic Test Beds 1.5.2015 – 30.4.2018

Terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvät käytännöt vaihtelevat eri maissa. Nordic Test Beds (NoTeB) -hanke vahvistaa pohjoismaista strategista ja toiminnallista yhteistyötä kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja viittä pohjoismaisen yliopistosairaalan yhteydessä olevaa tuotetestausympäristöä hyödyntäen. Projektissa mahdollistetaan yritysten tuotteiden, tuoteideoiden tai prototyyppien testaus pohjoismaisissa, todenmukaisissa sairaalaympäristöissä yhteistyössä terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea pohjoismaisten terveysalan yritysten tuotekehitystä ja markkinoillepääsyä. Lisäksi projektissa luodaan pohjoismaiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmään tukeutuva opas parhaista pohjoismaisista testaus- ja kehitysmenettelyistä.

Hankkeen verkkosivu

TuTunKo - Turvallisuudentunne kotona 1.2.2016-30.6.2017

TuTunKo -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavaa muistisairautta potevien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Palvelukanavaan integroidaan mukaan myös vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Mukana olevat tutkimuslaitokset ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa. Projekti saa rahoitusta Tekesin Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmasta.

Lisätiedot: Milla Immonen, milla.immonen(at)vtt.fi

VALMUSKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena 1.1.2015 – 31.5.2017

Muistisairaudet vaikeuttavat ikäihmisten kotona asumista.  VALMUSKA-projektin tavoitteena on muistisairaiden hyvän elämänlaadun varmistaminen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen avulla sekä kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata teknologioita (esim. valaisimia, pattereita, aktiivisuusrannekkeita), joilla voidaan tukea muistisairaiden kotona asumista, helpottaa muistisairauden oireita ja niistä aiheutuvaa hoidon tarvetta. Tavoitteena on, että tunnetut tutkimustulokset saadaan tuotteistettua yritysten kautta tarjoamaksi ja edelleen palveluntarjoajien ja kaupunkilaisten käyttöön. Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin, Oulun kaupungin, VTT:n, Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston ja yhdeksän suomalaisen yrityksen kanssa.

Lisätiedot: Sami Siikanen, sami.siikanen(at)vtt.fi

WILLE - Wireless Lab Environment for Business1.1.2016 – 31.5.2017

Useat Tulevaisuuden sairaala -hankkeet Suomessa tarvitsevat tietoa loppukäyttäjien todellisista tarpeista sekä mahdollisuuksia näihin tarpeisiin vastaavien uusien teknologisten ratkaisujen testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. WILLE-hankkeessa rakennettava yhteiskehittämismalli mahdollistaa uusien digitaalisten palvelukokonaisuuksien mallintamisen tulevaisuuden sairaalaympäristöihin yhteistyössä yritysten, loppukäyttäjien (terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden, omaisten) ja tutkijoiden kanssa. Yhteiskehittämismallia rakennettaessa keskitytään kahteen konkreettiseen käyttötapausesimerkkiin, joissa tutkitaan uusia teknologiaratkaisuja ja liiketoimintamalleja osana 1) lasten leikkaushoitopolun (kotoa sairaalaan ja takaisin kotiin) ja 2) ensihoidon ja ambulanssitoiminnan kehittämistä. Hanke tukee käyttäjälähtöisten innovatiivisten palveluiden, tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämistä tulevaisuuden sairaaloihin.

Hankkeen verkkosivu

 

YSI – Yliopistosairaalat innovaatioalustana 1.5.2016 - 31.12.2017

YSI-hankkeen tarkoituksena on tehostaa toimintamallia sairaalasyntyisten innovaatioiden löytämiseksi, evaluoimiseksi ja saattamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi. Toisaalta tuetaan sairaalaympäristön toimintaa alustana uusien palveluiden, ratkaisujen ja tuotteiden luomiselle ja testaamiselle todellisissa olosuhteissa. Turun ja Oulun yliopistolliset sairaalat toimivat hankkeen konkreettisten pilotointien ympäristöinä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hankkeessa ovat mukana Turku Science Park (koordinaattori), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Oulun yliopisto sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Lisätiedot: Pekka Kess, pekka.kess(at)oulu.fi