Mitä tarjotaan ja kenelle

Hankkeen aikana etsitään yrityksiä, jotka täydentävät arvoketjun ja mahdollistavat liiketoiminnan syntymisen (jätemateriaalien prosessointi, rakennustuoteteollisuus, palonestomateriaaleja valmistava teollisuus jne.). 
Uusi yritysyhteistyö luodaan yritystapaamisten ja keskustelujen kautta. Hanke kokoaa yhteen arvoketjun eri osapuolet, tuo jätevirtojen tarjoamat mahdollisuudet pk-yritysten tietoisuuteen ja vahvistaa alueen tiede- ja teknologiapohjaa. EAKR-hankkeen rahoitus tuottaa uusia tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille. Hanke edistää jätevirtojen kaupallista hyödyntämistä ja pienentää kaatopaikoitettavan materiaalin määrää.
 
Tavoitteena on hakea EU-rahoitusta uusien tuotteiden pilotointiin tehdasmittakaavassa, jotta hankkeessa valmistetut tuotteet saataisiin markkinoille. Käytännön toimia siis ovat: 
 

1) soveltuvien EU-hankehakujen kartoittaminen

2) keskustelut yritysten kanssa

3) kansainvälisten tutkimuspartnereiden kontaktointi

4) tutkimussuunnitelman ja hakemuksen kirjoittaminen yhdessä yritysten kanssa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.9.2015