Toimenpiteet

Hanke koostuu yhdeksästä toimenpidekokonaisuudesta. Kaikki kokonaisuudet tähtäävät tuloksiin, joilla PK-yritykset saavat toimintaan selviä ohjeistuksia eri toimenpiteille ja erilaisten tuotteiden valmistukseen.

Kootaan jo olemassa olevat tutkimustulokset eri lähteistä osa-alueittain (CEE)

 

Materiaalien testaus laboratoriomittakaavassa (OAMK, Oulun yliopisto, Aalto yliopisto)

 

 • Miten voidaan vaikutta tuhkarakeen lujuuteen, ja millaiseen testaukseen tuotteet tulee tältä osin altistaa

Lopputulema: Eri tuotteissa on tarpeellista saavuttaa erilaisia lujuuksia haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.

 • Koerakeiden haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien määrittäminen ja haitta-aineiden liukoisuuden kuvaaminen potentiaalisissa olosuhteissa
 • Koerakeiden hapon neutralointikapasiteetin määritys

Lopputulema: Haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien lisäksi potentiaalista liukoisuutta kyetään arvioimaan kokonaisvaltaisesti.

 • Tuotteen ja sen lähtöaineiden vastaavuus liukoisuuskäyttäytymisessä
 • Koerakeiden mineralogian määritys

Lopputulema: Potentiaalisten haitta-aineiden stabiloituvuutta kyetään arvioimaan kokonaisvaltaisesti sekä alkuainekohtaisesti että näytteiden makrorakenteiseen pohjautuen.

 • Valmistettujen koekappaleiden lannoiteominaisuuksien määritys

Lopputulema: Määritettyjä lannoiteominaisuuksia kyetään vertaamaan mm. lannoiteasetuksen (24/11) tyyppinimiluetteloon lannoitemateriaalien ja sivutuotteiden vähimmäisvaatimuksiin.

 • Rakeiden adsorptio-ominaisuudet vesiteknisesti merkittävien spesiesten, kuten typpi-ionien, fosfaattien ja metallien osalta.
 • Selvitetty rakeiden adsorptioisotermit, vedenläpäisevyys, neutralointikapasiteetti sekä muut lannoitekäytön kannalta merkittävät ominaisuudet

Lopputulema: On saatu kokemusta ja viitteet adsorption toimivuudesta realistisessa käyttöympäristössä.

 

Kokeet lannoituksen osalta pienemmässä mittakaavassa (METLA)

 • Tuhkalannoituskokeiden suunnittelu, seuranta ja raportointi
 • Uusien tuhkalannoitetuotteiden käytettävyyden testaamiseen soveltuvien koekenttien kartoittaminen ja koesuunnitelman teko.

Lopputulema: Saadaan tietoa uusien lannoitetuotteiden käytettävyydestä.

 

Pitempiaikaiset kokeilut metsälannoitukseen ja alunamaiden käsittelyyn (METLA)

 

 • Tuhkalannoituskokeiden suunnittelu, seuranta ja raportointi

Lopputulema: Saadaan tuloksia tuhka-/kuonalannoituksen lyhyen aikavälin kasvillisuus- ja ympäristövaikutuksista. Koealoja voidaan hyödyntää myöhemmin muissa jatkotutkimuksissa ja erilaisten tuhkakäsittelyiden pidempiaikaisissa seurannoissa.
 

Vedenkäsittelysovellutukset esim. humuksen poistokokeilut EC menetelmällä täydentäen (Oulun yliopisto)

 

 • Tutkitaan elektrokoagulaatio hyödyntäminen yhdessä tuhkarakeiden kanssa turvesuon humuksen poistossa

 

Tyyppihyväksyttäminen, standardointi (Oulun yliopisto)
 

 • Aloitetaan uusien tuotteiden hyväksyttämistoimenpiteet ja toimitetaan materiaalia asianomaisille tahoille

Lopputulema: Tuote on mahdollisimman pian hyväksytty tuotekehityksen jälkeen

 

Raaka-aineiden laatu ja vaihtelut (Oulun yliopisto)

 

 • Laadun vaihtelua on hallittava tehokkaasti monilla eri testeillä

Lopputulema: Eri tuotteiden laatu on testattava useilla uusillakin parametreilla eli kovuus ja kestävyys. Lisäksi muuttuneet liukoisuudet on tarkasteltava.

 

Tie ja maarakentaminen pelleteillä ( Oulun ylioppisto)

 

 • Kemiallisten reaktioiden (sementtimäset ominaisuudet) hyödyntäminen ja hallinta
 • Aloitetaan uusien tuotteiden hyväksyttämistoimenpiteet

Lopputulema: Uusien innovatiivisten tuotteiden ja käyttökohteiden kartoittaminen ja kehittäminen ELY keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Käyttökohde (sidottuna tuotteena) myös osille materiaalivirtoja, joita ei voida turvallisesti käyttää muissa sovelluksissa.

 

Lainsäädäntö ja elinkaarilaskenta (Aalto yliopisto):

 

 • Selvitetään lainsäädännön nykytila ja ennakoidaan tulevaa lainsäädäntöä, jotka koskevat teollisuuden sivutuotteita ja niiden hyödyntämistä
 • Laskelmissa laaditaan potentiaalisten symbioosituotteiden valmistusprosessinen aine ja energiataseet Gabi 4.4 ohjelmiston avulla
 • Allokoidaan hiilijalanjälki lopputuotteelle ja verrataan sitä vastaavien neitseellisten tuotteiden hiilijalanjälkeen

Lopputulema: Tieto nykylainsäädännön tilasta teollisuuden sivutuotteita koskien ja symbioosituotteiden ympäristöhyödyistä ja vaikutuksista ilmastonmuutokseen

 

Kokonaistaloudellisuus (Aalto yliopisto):

 

 • Tarkastellaan valittujen investointien tuotantoprosessien taloudellista kannattavuutta takaisinmaksuajan, sisäisenkorkokannan ja herkkyysanalyysien avulla

Lopputulema: Tieto uusien symbioosituotteiden kannattavuudesta olemassa olevat reunaehdot ja tuotantoprosessit huomioiden.

 

Viimeksi päivitetty: 20.1.2014